TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016

Turku, Finland, 2016-04-28 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
TELESTE OYJ   OSAVUOSIKATSAUS  28.4.2016  KLO 08:30                                                       

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016

LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT, LIIKETULOS VIIME VUODEN TASOLLA

 

Vuoden 2016 ensimmäinen vuosineljännes
- Liikevaihto oli 60,6 (53,4) miljoonaa euroa, kasvua 13,4 %
- Liiketulos oli 2,6 (2,6) miljoonaa euroa, kasvua 0,2 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,12) euroa osakkeelta, laskua 25,6 %
- Saadut tilaukset olivat 59,3 (56,9) miljoonaa euroa, kasvua 4,2 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,6 (-1,2) miljoonaa euroa

 

Näkymät vuodelle 2016

Arvioimme, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

 

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2016 ensimmäisestä vuosineljänneksestä:

”Telesten tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen tuotetarjonnan menestyksen ansiosta. Liiketulos saavutti vertailukauden tason. Osakekohtaista tulosta laskivat rahoituserät, joita heikensi valuuttakurssimuutokset.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat videovalvonnassa ja matkustajaliikenteen informaatiojärjestelmissä erityisesti Sveitsissä, Puolassa ja USA:ssa. Tilaajaverkkotuotteiden tilaukset jäivät vertailukaudesta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat tilaajaverkkotuotteiden ansiosta. Toimitukset kasvoivat eniten Belgiassa, Sveitsissä ja Englannissa.

Network Services –liiketoiminta-alueen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, mutta liiketulos jäi vertailukaudesta. Tulosta heikensi pääasiakkaan uuden alueen palveluiden käynnistämiskustannukset Etelä-Saksassa sekä myynnin painottuminen vertailukautta alemman katetason palveluihin. Englannin liiketoiminnan laajennuksen osalta kannattavuus parani vertailukaudesta ollen kuitenkin lievästi tappiollinen.”

 

Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2016

Avainluvut  1-3/2016  1-3/2015 Muutos % 1-12/2015
Saadut tilaukset, M€ 59,3 56,9 +4,2 % 251,3
Liikevaihto, M€ 60,6 53,4 +13,4 % 247,8
Liiketulos, M€ 2,6 2,6 +0,2 % 14,3
Liiketulos, % 4,3 % 4,9 %   5,8 %
Kauden tulos, M€ 1,7 2,2 -24,6 % 11,0
         
Tulos per osake, € 0,09 0,12 -25,6 % 0,61
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 1,6 -1,2   4,9
Nettovelkaantumisaste, % 25,5 % 21,9 %   26,3 %
Omavaraisuusaste, % 50,6 % 49,0 %   48,3 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 496 1 462 +2,3 % 1 506

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 59,3 (56,9) miljoonaa euroa kasvaen 4,2 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta laski 4,8 % ollen 40,3 (42,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 60,6 (53,4) miljoonaa euroa kasvaen 13,4 % vertailukaudesta.

Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut nousivat ja olivat 52,2 % (47,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 17,6 (17,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut nousivat Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen henkilömäärän kasvun seurauksena. Poistot ja liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 3,1 % ollen 9,1 (8,8) miljoonaa euroa. Liiketulos oli vertailukauden tasolla 2,6 (2,6) miljoonaa euroa eli 4,3 % (4,9 %) liikevaihdosta.

Rahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa. Vertailukaudella rahoituserät paransivat tulosta 0,3 miljoonaa euroa valuuttakurssivoitoista johtuen. Verot olivat 0,5 (0,7) miljoonaa euroa ja laskennallinen veroaste 24,1 % (24,0 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,12) euroa osakkeelta, jossa laskua 25,6 %.

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,6 (-1,2) miljoonaa euroa. Operatiivinen rahavirta parani vertailukaudesta. Käyttöpääomaa vapautui myyntisaamisista ja vaihto-omaisuudesta.

 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue tammi-maaliskuu 2016

1000 euroa 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 1-12/2015
Saadut tilaukset 36 392 33 990 +7,1 % 157 951
Liikevaihto 37 693 30 532 +23,5 % 154 396
Liiketulos 2 449 2 003 +22,2 % 12 781
Liiketulos % 6,5 % 6,6 %   8,3 %

Saadut tilaukset kasvoivat 7,1 % viime vuoden vertailukaudesta ja olivat 36,4 (34,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski 4,8 % ollen 40,3 (42,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 23,5 % ja oli 37,7 (30,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat tilaajaverkkotuotteiden sekä passiivi- ja sisäverkkotuotteiden kasvaneet myyntivolyymit. Liiketulos kasvoi 22,2 % ollen 2,4 (2,0) miljoonaa euroa eli 6,5 % (6,6 %) liikevaihdosta.

Tuotekehitysmenot olivat 2,7 (2,9) miljoonaa euroa eli 7,3 % (9,4 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,5 (0,4) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, videovalvonta- ja informaatio­ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehityspoistot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.

 

Network Services liiketoiminta-alue tammi-maaliskuu 2016

1000 euroa 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 1-12/2015
Saadut tilaukset 22 923 22 911 +0,1 % 93 362
Liikevaihto 22 923 22 911 +0,1 % 93 362
Liiketulos 154 595 -74,2 % 1 520
Liiketulos % 0,7 % 2,6 %   1,6 %

Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto olivat samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin eli 22,9 (22,9) miljoonaa euroa, kasvua 0,1 %.  Network Services –liiketoiminta-alueen liiketulos oli 0,2 (0,6) miljoonaa euroa laskien 74,2 % vertailukaudesta. Liiketulos oli 0,7 % (2,6 %) liikevaihdosta. Tulosta heikensi pääasiakkaan uuden alueen palveluiden käynnistämiskustannukset Etelä-Saksassa sekä myynnin painottuminen vertailukautta alemman katetason palveluihin. Englannin liiketoiminnan laajennuksen osalta kannattavuus parani vertailukaudesta ollen kuitenkin lievästi tappiollinen.

 

Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2016

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 499 henkilöä (1 466/2015, 1 262/2014), joista 726 (665) Video and Broadband Solutions ja 773 (801) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1 496 (1 462/2015,1 260/2014) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 67 % (68 %/2015, 71 %/2014). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut kasvoivat vertailuvuodesta ja olivat 17,6 (17,0/2015, 14,0/2014) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut nousivat Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen henkilömäärän kasvun seurauksena.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2016

Konsernin investoinnit olivat 1,2 (12,4) miljoonaa euroa eli 1,9 % (23,3 %) liikevaihdosta. Vertailukauden investoinneista 11,5 miljoonaa euroa kohdistui yritysostoon. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,5 (0,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 0,1 (0,1) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla.

Tuotekehitysprojektit painottuivat DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, videovalvonta- ja informaatio­ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2016

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,6 (-1,2) miljoonaa euroa. Operatiivinen rahavirta parani vertailukaudesta. Käyttöpääomaa vapautui myyntisaamisista ja vaihto-omaisuudesta. Konsernin liikevaihto kasvoi suhteellisesti enemmän kuin nettokäyttöpääoma.

Konsernin emoyhtiöllä on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimukset, joiden arvo on yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Sitovat sopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun 2018. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 15,4 (17,0) miljoonaa euroa.  

Konsernin omavaraisuusaste oli 50,6 % (49,0 %) ja nettovelkaantumisaste 25,5 % (21,9 %). Konsernilla oli 31.3.2016 korollista velkaa 34,4 (30,5) miljoonaa euroa.

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Erityisesti matkustajaliikenteen  kokonaisvaltaiset turva- ja informaatiojärjestelmien toimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan.

Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Talouskasvun vaatimaton kehitys ja Euroopan julkisen sektorin talouden haasteet saattavat hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

EM Group Oy oli 31.3.2016 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 7,29 (5,32) euroa ja korkeimmillaan 9,89 (7,38) euroa. Päätöskurssi 31.3.2016 oli 8,69 (6,94) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 586 (5 151). Ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus osakkeista oli 6,7 % (5,0 %). Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.-31.3.2016 oli 1,0 (1,1) miljoonaa kappaletta ja vaihdon arvo oli 8,2 (7,5) miljoonaa euroa.

Maaliskuun 2016 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 863 953 (1 059 086) kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 321 953 (517 086) kappaletta ja määräysvaltayhtiöiden hallussa 542 000 (542 000) kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,6 % (5,6 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2016 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Omien osakkeiden hankinta: enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta, voimassa 8.10.2016 asti.
- Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4 000 000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti.
- Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1 800 000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti. 
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät edellä mainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus on voimassa 31.3.2017 asti.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Teleste Oyj:n 7.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,23 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 18.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju ja Kai Telanne. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Timo Luukkainen ja Timo Miettinen. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Miettinen.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Näkymät vuodelle 2016

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet DOCSIS 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Pariisissa käyttöönotettu julkisten alueiden valvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Telesten videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisuista hyötyvät junavalmistajat ja joukkoliikenneoperaattorit.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Englannissa tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

 

27. päivänä huhtikuuta 2016

 

Teleste Oyj       Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja  

 

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. IAS1, IFRS 13 ja IAS 19 standardien muutokset on huomioitu osavuosikatsauksessa. Kyseisillä muutoksilla ei ole  ollut oleellista vaikutusta.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-3/
2016
1-3/
2015
Muutos % 1-12/
2015
           
Liikevaihto 60 616 53 443 13,4 % 247 758
  Liiketoiminnan muut tuotot 316 446 -29,1 % 2 854
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -31 637 -25 537 23,9 % -128 300
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -17 639 -16 976 3,9 % -70 532
  Poistot -1 197 -1 209 -0,9 % -4 874
  Muut liiketoiminnan kulut -7 857 -7 570 3,8 % -32 604
Liiketulos 2 602 2 598 0,2 % 14 302
           
  Rahoitustuotot ja -kulut -409 306 n/a -363
Tulos rahoituserien jälkeen 2 194 2 904 -24,5 % 13 939
           
Tulos ennen veroja 2 194 2 904 -24,5 % 13 939
           
  Välittömät verot -530 -698 -24,1 % -2 928
           
Kauden tulos 1 664 2 206 -24,6 % 11 011
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 1 664 2 206 -24,6 % 11 011
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,09 0,12 -25,6 % 0,61
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,09 0,12 -25,6 % 0,61
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 1 664 2 206 -24,6 % 11 011
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero -4 398 n/a 240
Käyvän arvon rahasto -149 4 n/a 31
Kauden laaja tulos 1 511 2 608 -42,1 % 11 282
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 1 511 2 608 -42,1 % 11 282

 

TASE (TEUR) 31.3.2016 31.3.2015 Muutos % 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat        
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 459 10 473 9,4 % 11 648
  Liikearvo 37 653 38 425 -2,0 % 37 849
  Muut aineettomat hyödykkeet 6 676 6 934 -3,7 % 6 653
  Laskennalliset verosaamiset 1 677 1 885 -11,0 % 1 843
  Myytävissä olevat sijoitukset 707 713 -1,0 % 704
    58 171 58 430 -0,4 % 58 698
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 32 076 29 566 8,5 % 32 661
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 54 243 51 803 4,7 % 60 422
  Rahavarat 14 214 14 373 -1,1 % 12 677
    100 533 95 742 5,0 % 105 760
           
Varat yhteensä 158 704 154 173 2,9 % 164 458
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 72 126 66 414 8,6 % 70 578
  Määräysvallattomien omistajien osuus 0 477 n/a 0
    79 093 73 858 7,1 % 77 545
           
Pitkäaikaiset velat        
  Varaukset 1 027 1 294 -20,6 % 1 026
  Laskennalliset verovelat 1 581 1 922 -17,7 % 1 662
  Korottomat pitkäaikaiset velat 2 183 3 527 -38,1 % 2 730
  Korolliset velat 33 101 29 744 11,3 % 30 723
    37 892 36 487 3,9 % 36 141
Lyhytaikaiset velat        
  Ostovelat ja muut korottomat velat 38 742 41 777 -7,3 % 46 505
  Tuloverovelka 977 615 58,9 % 1 062
  Varaukset 689 650 5,9 % 889
  Lyhytaikaiset korolliset velat 1 311 786 66,9 % 2 315
    41 719 43 828 -4,8 % 50 772
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 158 704 154 173 2,9 % 164 458

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-3/
2016
1-3/
2015
Muutos %  1-12/
2015
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos 1 664 2 206 -24,6 % 11 011
  Oikaisut 2 195 1 601 37,1 % 7 056
  Maksetut rahoituserät -409 306 n/a -363
  Maksetut verot -618 -269 129,6 % -2 400
  Nettokäyttöpääoman muutos -1 261 -5 023 -74,9 % -10 384
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 571 -1 179 n/a 4 920
Investointien rahavirrat        
  Lisäkauppahinnan maksu aikaisemmasta yrityshankinnasta -485 0 n/a -1 147
  Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -290 -260 11,5 % -1 258
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 7 17 -58,8 % 17
  Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -538 -338 59,2 % -1 644
  Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 -6 826 n/a -6 826
Investointien nettorahavirta -1 306 -7 407 -82,4 % -10 858
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 4 000 5 000 -20,0 % 44 300
  Lainojen takaisinmaksut -2 724 -111 2354,1 % -38 521
  Maksetut osingot 0 0 n/a -3 694
  Omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset 0 0 n/a -1 382
Rahoituksen nettorahavirta 1 276 4 889 -73,9 % 703
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 12 677 17 672 -28,3 % 17 672
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4 398 n/a 240
  Kauden rahavirta 1 541 -3 697 n/a -5 235
  Rahavarat kauden lopussa 14 214 14 373 -1,1 % 12 677

 

TUNNUSLUVUT 1-3/
2016
1-3/
2015
Muutos %  1-12/
2015
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,09 0,12 -25,6 % 0,61
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,09 0,12 -25,6 % 0,61
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 4,36 4,09 6,6 % 4,28
           
  Oman pääoman tuotto 8,5 % 12,2 % -30,3 % 14,9 %
  Sijoitetun pääoman tuotto 9,4 % 12,4 % -24,6 % 14,2 %
  Omavaraisuusaste 50,6 % 49,0 % 3,3 % 48,3 %
  Nettovelkaantumisaste 25,5 % 21,9 % 16,4 % 26,3 %
           
  Investoinnit, tEUR 1 158 12 426 -90,7 % 16 948
  Investoinnit % liikevaihdosta 1,9 % 23,3 % -91,8 % 6,8 %
  Tilauskanta, tEUR 40 304 42 342 -4,8 % 42 150
  Henkilöstö keskimäärin 1 499 1 466 2,3 % 1 485
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 9,89 7,38 34,0 % 9,88
  Kauden alin kurssi, EUR 7,29 5,32 37,0 % 5,32
  Kauden keskikurssi, EUR 8,49 6,52 30,2 % 7,42
           
  Osakevaihto, milj kpl 1,0 1,1 -16,1 % 3,3
  Osakevaihto, MEUR 8,2 7,5 9,2 % 24,6
           
Omat osakkeet        
  Määrä
Kpl
  Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 863 953   4,55 % 4,55 %
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 8 786 5 756 52,6 % 7 858
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen 
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 20 014 20 031 -0,1 % 24 599
  Valuuttatermiinit, käypä arvo 18 117 -84,6 % -27
  Koronvaihtosopimukset 10 000 11 000 -9,1 % 10 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -149 -27 451,9 % 0
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.

 

 

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)  1-3/2016  1-3/2015 Muutos % 1-12/2015
           
Video and Broadband Solutions        
  Saadut tilaukset 36 392 33 990 7,1 % 157 951
  Liikevaihto 37 693 30 532 23,5 % 154 396
  Liiketulos 2 449 2 003 22,2 % 12 781
  Liiketulos % 6,5 % 6,6 %   8,3 %
Network Services        
  Saadut tilaukset 22 923 22 911 0,1 % 93 362
  Liikevaihto 22 923 22 911 0,1 % 93 362
  Liiketulos 154 595 -74,2 % 1 520
  Liiketulos % 0,7 % 2,6 %   1,6 %
Yhteensä        
  Saadut tilaukset 59 315 56 901 4,2 % 251 313
  Liikevaihto 60 616 53 443 13,4 % 247 758
  Liiketulos 2 602 2 598 0,2 % 14 302
  Liiketulos % 4,3 % 4,9 %   5,8 %
  Rahoituserät -409 306 n/a -363
  Tulos ennen veroja 2 194 2 904 -24,5 % 13 939

 

Informaatio per kvartaali (tEUR)  1-3/16  10-12/15  7-9/15  4-6/15  1-3/15  4/2015-
  3/2016
 
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 36 392 43 419 39 616 40 926 33 990 160 353
  Liikevaihto 37 693 43 584 43 760 36 519 30 532 161 556
  Liiketulos 2 449 2 666 5 113 2 999 2 003 13 227
  Liiketulos % 6,5 % 6,1 % 11,7 % 8,2 % 6,6 % 8,2 %
               
 
Network Services
  Saadut tilaukset 22 923 24 809 22 432 23 211 22 911 93 374
  Liikevaihto 22 923 24 809 22 432 23 211 22 911 93 374
  Liiketulos 154 607 811 -492 595 1 079
  Liiketulos % 0,7 % 2,4 % 3,6 % -2,1 % 2,6 % 1,2 %
 
Yhteensä
  Saadut tilaukset 59 315 68 228 62 048 64 137 56 901 253 727
  Liikevaihto 60 616 68 393 66 192 59 730 53 443 254 930
  Liiketulos 2 602 3 273 5 924 2 507 2 598 14 306
  Liiketulos % 4,3 % 4,8 % 8,9 % 4,2 % 4,9 % 5,6 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2016 6 967 1 504 -99 66 034 3 140 0 77 545 0 77 545
Kauden laaja tulos yhteensä     -4 1 664 0 -149 1 511 0 1 511
Osakeperusteiset maksut       37     37 0 37
Oma pääoma 31.3.2016 6 967 1 504 -103 67 735 3 140 -149 79 093 0 79 093
                   
Oma pääoma 1.1.2015 6 967 1 504 -339 58 139 3 954 -31 70 194 487 70 682
Kauden laaja tulos yhteensä     398 2 206   4 2 608   2 608
Toteutetut osakeoptiot     0 0 568 0 568 0 568
Määräys-vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta       10 0   10 -10 0
Oma pääoma 31.3.2015 6 967 1 504 59 60 355 4 522 -27 73 380 477 73 858

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

 

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------   * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste
 
Oma pääoma
----------------------------   * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------   * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2016 Osakemäärä %-osuus osakkeista
     
EM Group Oy 4 409 712 23,23
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,84
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 008 860 5,31
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34
Teleste Management II Oy 542 000 2,85
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63
Teleste Oyj 321 953 1,70
Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 290 000 1,53
Oy Julius Tallberg Ab 255 350 1,34

 

Osakkeenomistajat
sektoreittain 31.3.2016
Omistajien määrä % osakkeen
omistajista
Osakemäärä %-osuus osake-kannasta
         
Kotitaloudet 5 241 93,82 4 837 150 25,5
Julkisyhteisöt 3 0,05 2 030 010 10,7
Rahoitus-ja
vakuutuslaitokset
20 0,36 3 492 015 18,4
Yritykset 256 4,58 7 158 128 37,7
Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt
30 0,54 194 748 1,0
Ulkomaat ja
hallintarekisteröidyt
36 0,64 1 273 537 6,7
Yhteensä 5 586 100,00 18985588 100,0

 

 

Osakemäärä 31.3.2016 Omistajien määrä % osakkeen
omistajista
Osakemäärä % osakkeista
         
1 - 100 1 369 24,5 87 055 0,5
101 - 500 2 455 43,9 666 322 3,5
501 – 1 000 792 14,2 644 428 3,4
1 001 – 5 000 784 14,0 1 708 900 9,0
5 001 – 10 000 83 1,5 582 160 3,1
10 001 – 50 000 70 1,3 1 444 986 7,6
50 001 – 100 000 10 0,2 722 292 3,8
100 001 – 500 000 16 0,3 3 513 850 18,5
500 001 - 7 0,1 9 615 595 50,6
Yhteensä 5 586 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 8 0,1 1 091 887 5,8

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611 tai 0400 747 488.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com