Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

TAKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

 

Johdanto

Yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan valmistelemaan yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat asiat.

TAKASTUSVALIOKUNNAN JÄSENET

Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki riippumattomuutta ja taloudellisen tiedon ymmärtämistä koskevat vaatimukset sekä muut vaatimukset, joista on määrätty Suomen laissa ja suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevassa sääntelyssä.

TARKASTUSVALIOKUNNAN TEHTÄVÄT

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat  

 • Teleste-konsernin taloudellisen tilanteen, rahoitustilanteen ja tilinpäätösraportointiprosessin seuranta
 • yhtiön taloudellisen raportointiprosessin valvonta
 • konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja IFRS-normiston noudattamisen seuranta
 • osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen katselmointi ja suositusten antaminen hallitukselle ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen pörssitiedotteiden julkaisemista
 • yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden arviointi
 • hallituksen vahvistamien toimintapolitiikkojen ja periaatteiden noudattamisen valvonta sekä sisäinen tarkastus
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen (Corporate Governance Statement) käsittely
 • yhtiön tietohallintostrategian ja tietoturvaan liittyvien periaatteiden seuranta
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta  
 • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi
 • tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen seuranta
 • yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle ja yhteydenpito tilintarkastajaan
 • muiden yhtiön hallituksen osoittamien tehtävien hoitaminen

TARKASTUSVALIOKUNNAN KOKOUKSET

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vahvistaman kokousaikataulun mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuvat jäsenten lisäksi yhtiön tietohallintojohtaja (sihteeri), toimitusjohtaja, talousjohtaja ja tilintarkastaja. Tarkastusvaliokunta voi kutsua muita asiantuntijoita tai toimivan johdon edustajia tarkastusvaliokunnan kokouksiin tarpeen mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin harkintansa mukaan.

Tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen jäsenille.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää tarkastusvaliokunnan keskeiset havainnot, suositukset ja tiivistelmän tarkastusvaliokunnan kokouksista hallitukselle.

 

Hallituksen hyväksymä 18.9.2018