Palkka- ja palkkioselvitys

Hallitusjäsenet
Johtoryhmä
Tilintarkastaja
 

HALLITUS                                                                                                                                      

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2018 päätöksen mukaiset hallituspalkkiot vuodelta 2018 :

Hallituspalkkio

2018

2017

Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio

64 000

48 000

Hallituksen jäsen, vuosipalkkio

32 000

32 000

Kokouspalkkio

ks.alla

-

Palkkio suoritetaan siten, että 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti osakkeet luovutetaan käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana. Mikäli yhtiöön perustetaan valiokuntia, valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Telesten hallitusperusti 5.4.2018 yhtiölle tarkastusvaliokunnan, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jannica Fagerholm ja jäseninä Pertti Ervi ja Kai Telanne.

Hallituksen jäsenille maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut olivat vuonna 2018 seuraavat:

Hallitus

Euro

Kappale

Lisätiedot

Pertti Ervi

65 200

3 832

 

Jannica Fagerholm

33 800

1 916

 

Timo Luukkainen

32 000

1 916

 

Timo Miettinen

32 000

1 916

 

Heikki Mäkijärvi

32 000

1 916

Hallituksen jäsen 5.4.2018 alkaen

Kai Telanne

33 200

1 916

 

 

JOHDON JA HALLINTOELINTEN JÄSENTEN OMISTUS 31.12.2018

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistivat tilinpäätöspäivänä 167 397 (148 089) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,88 % (0,78 %) osake- ja äänimäärästä.

Toimitusjohtajalla eikä hallituksen jäsenillä ollut merkintäoikeuksia optioihin perustuen.

Johtoryhmän jäsenet tai heidän määräysvaltayhteisönsä (ilman toimitusjohtajaa) omistivat tilinpäätöspäivänä 43 063 (53 686) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,23 % (0,28 %) osake- ja äänimäärästä.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Telesten toimitusjohtajalle vuonna 2018 kirjatut palkat, palkkiot ja luontaisedut olivat 489 996 euroa. Lisäksi tilikaudella maksettiin lisäeläkemaksu 94 231 euroa sekä eläkekapitalisaatiomaksu 71 500 euroa.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2018 kirjattiin alla olevan mukaisesti:

Toimitusjohtajan palkkio

2018

2017

Rahapalkka rahana

367 277,40

367 105,40

Luontoisedut

13 988,00

14 179,00

Lyhyen aikavälin tulospalkkiot

21 107,80

83 586,89

Pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinpalkkiot

87 622,80

0

Yhteensä

489 996,00

464 871,29

Toimitusjohtajan lisäeläke

94 231,00

94 985,10

 

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtajan sopimukseen sisältyy maksuperusteinen lisäeläke. Toimitusjohtajan eläkelupaus toteutetaan ryhmäeläkevakuutuksen ja kapitalisaatioeläkkeen avulla. Ryhmäeläkeen maksutaso on 25 % peruspalkasta ilman bonuksia. Kapitalisaatioeläkkeen maksuun kohdistuu sama tarkistusmenettely kuin toimitusjohtajan peruspalkkaan ilman bonuksia.

Toimitusjohtaja Rinnevaaran sopimuksessa on sovittu, että toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kahdeksantoista (18) kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan kahdeksantoista (18) kuukauden vastaava korvaus ilman etuja.

JOHTORYHMÄ

Johdon kannustin- ja palkkiojärjestelmistä päättää hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella.

Kaikkien johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja tulospalkkiosta. Tulospalkkion määrään vaikuttavat yhtiön ja asianomaisen liiketoiminta-alueen tulos sekä muut toiminnan kannalta keskeiset avaintavoitteet.

Johtoryhmällä mukaan lukien toimitusjohtaja on ryhmäeläkevakuutus, jonka maksun perusteena on vakuutetun vuosipalkka ilman bonuksia. Maksu on 25 % edellä mainitusta palkasta.

 Johtoryhmän (sis. tj) palkkiot

2018

2017

Peruspalkka rahana

1 158 360,60

1 516 127,66

Luontoisedut

46 631,00

98 647,68

Lyhyen aikavälin tulospalkkiot

99 158,80

309 196,89

Pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinpalkkiot

294 172,93

0

Yhteensä

1 598 323,33

1 923 972,23

 Johtoryhmän lisäeläke

297 910,00

198 062,60

 

Telestellä ei ollut 31.12.2018 voimassa optio-ohjelmia, eivätkä toimitusjohtaja, Telesten johtoryhmän jäsenet ja heidän määräysvaltayhteisönsä omistaneet Telesten optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

Vuonna 2018 Teleste ei ole tehnyt lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olleet Telesten kannalta olennaisia ja poikenneet Telesten tavanomaisesta liiketoiminnas­ta tai olisi tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LTI 2015

Telesten hallitus päätti 5.2.2015 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisesta tarjottavaksi yhtiön avainhenkilöille (”LTI 2015”). LTI 2015:n tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden intressit Telesten osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla avainhenkilöiden pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista. LTI 2015 koostuu kolmesta vuosittain alkavasta ohjelmasta, joissa on kolme pääelementtiä: sijoittaminen Telesten osakkeisiin edellytyksenä avainhenkilön osallistumiselle LTI 2015-järjestelyyn, yllä mainittuun osakesijoitukseen perustuva lisäosakekannustin kolmen vuoden odotusjaksolla sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma kolmen vuoden ansaintajaksolla.

Kunkin ohjelman alkaminen sekä niiden osallistujien vahvistaminen edellytti Telesten hallituksen erillistä päätöstä. Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma (matching share plan) sisältää yksittäisen osallistujan sijoituksen Telesten osakkeisiin sekä lisäosakkeiden suorittamisen vastikkeeksi osakesijoituksesta pitkän aikavälin osakekannustinpalkkiona. Kolmen vuoden odotusjakson jälkeen avainhenkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin sijoittamaansa osaketta kohti.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot suoritetaan, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan. Kaikkiin kolmeen osakeohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR) kolmen vuoden pituisen ansaintajakson aikana. Edellytyksenä yksittäisen avainhenkilön osallistumiselle ohjelmaan oli edellä mainittu sijoitus Telesten osakkeisiin. Hallitus hyväksyi 37 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan LTI 2015:n ensimmäiseen ohjelmaan 2015-2017,  42 avainhenkilöä ohjelmaan 2016-2018 ja 40 avainhenkilöä ohjelmaan 2017-2019.

Huhtikuussa 2018 päättyneestä ohjelmasta 2015-2017 suoritettujen lisäosakkeiden bruttomäärä oli 47 250 osaketta ja suoriteperusteisten lisäosakkeiden bruttomäärä oli 39 724 osaketta. Palkkioon oikeutetuille avainhenkilöille luovutettiin nettomääränä yhteensä 42 771 osaketta suunnatussa osakeannissa 6.4.2018. Vuonna 2016 alkaneen ohjelman 2016-2018 nojalla suoritettavien osakkeiden bruttomäärät ovat enintään 53 600 lisäosaketta ja 214 400 suoriteperusteista lisäosaketta. Vuonna 2017 alkaneen ohjelman 2017-2019 nojalla suoritettavien osakkeiden bruttomäärät ovat enintään 58 300 lisäosaketta ja 233 200 suoriteperusteista lisäosaketta. Bruttomääristä vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä jaetaan osallistujille Telesten osakkeina.

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LTI 2018

 Telesten hallitus päätti 7.2.2018 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisesta tarjottavaksi yhtiön avainhenkilöille (”LTI 2018”). LTI 2018:n tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden intressit Telesten osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla avainhenkilöiden pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista. LTI 2018 koostuu kolmesta vuosittain alkavasta ohjelmasta, joissa on seuraavat pääelementit: sijoittaminen Telesten osakkeisiin edellytyksenä avainhenkilön osallistumiselle järjestelmään, yllä mainittuun osakesijoitukseen perustuva kiinteä määrä lisäosakkeita kolmen vuoden odotusjakson kuluttua sekä suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma kolmen vuoden suoritusjaksolla.

Ensimmäiset järjestelmän piirissä toteutettavat ohjelmat ovat lisäosakeohjelma 2018-2020 sekä suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2018-2020. Kunkin uuden ohjelman alkaminen, siihen osallistumaan oikeutetut henkilöt sekä siihen sovelletava kiinteä osakepalkkiosuhde ja suorituskriteerit edellyttävät Telesten hallituksen erillistä päätöstä. Lisäosakeohjelma 2018-2020 on osakesijoitukseen perustuva kiinteämääräinen lisäosakeohjelma, joka sisältää osallistujan henkilökohtaisen sijoituksen Telesten osakkeisiin sekä kiinteämääräisen osakepalkkion maksamisen vastikkeetta osakesijoituksen perusteella kolmivuotisen odotusjakson jälkeen. Lisäosakkeet maksetaan hallituksen kutakin yksittäistä ohjelmaa varteen vahvistaman kiinteän palkkiosuhteen perusteella. Lisäosakeohjelman 2018-2020 nojalla avainhenkilö saa yhden lisäosakkeen kutakin kahta sijoittamaansa osaketta kohti. Lisäosakeohjelman 2018-2020 nojalla maksettavien osakepalkkioiden bruttomäärä on yhteensä enintään noin 24 400 osaketta. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2018-2020 sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan, jos hallituksen asettamat suorituskriteerit saavutetaan. Suoriteperusteiseen osakepalkkio-ohjelmaan sovellettava suorituskriteeri on osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR). Edellytyksenä yksittäisen avainhenkilön osallistumiselle ohjelmaan on edellä mainittu sijoitus Telesten osakkeisiin. Jos kaikki osallistumaan oikeutetut henkilöt osallistuvat ohjelmaan täyttämällä yllä mainitun sijoitusedellytyksen ja mikäli hallituksen asettamat suorituskriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2018-2020 nojalla maksettavien osakepalkkioiden bruttomäärä on enintään noin 292 800 osaketta. Bruttomääristä vähennetään soveltuva ennakonpidätys ennen osakepalkkion maksamista. Hallitus hyväksyi 35 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan vuonna 2018 alkaneisiin ohjelmiin.

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Telesten tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Telesten yhtiökokous valitsi 5.4.2018 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Petri Kettunen.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Teleste Oyj:n hallitukselle sekä osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

Vuonna 2018 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 177 651 euroa, josta KPMG:n osuus oli 166 651 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 14 900 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 46 036 euron edestä.


Lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa “Lähipiiritapahtumat”           

Palkkioselvitys 2017
Palkkioselvitys 2016
Palkkioselvitys 2015
Palkkioselvitys 2014
Palkkioselvitys 2013
Palkkioselvitys 2012
Palkkioselvitys 2011
Palkkioselvitys 2010

 

Päivitetty 14.3.2019