Palkka- ja palkkioselvitys

Hallitusjäsenet
Johtoryhmä
Tilintarkastaja
 

 

HALLITUS                                                                                                                                      

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2017 päätöksen mukaiset hallituspalkkiot vuodelta 2017 :

Hallituspalkkio

2017

2016

Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio

48  000

40 000

Hallituksen jäsen, vuosipalkkio

32 000

28 000

Kokouspalkkio

-

-

 

Palkkio suoritetaan siten, että 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti osakkeet luovutetaan käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.

 

Hallituksen jäsenille maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut olivat vuonna 2017 seuraavat:

Hallitus

Euro

Kappale

Lisätiedot

 

 

 

 

Timo Miettinen

48 000

2 182

Hallituksen puheenjohtaja 3.10.2017 asti ja jäsen 4.10.2017 alkaen

Pertti Ervi

48 000

1 454

Hallituksen jäsen 3.10.2017 asti ja puheenjohtaja 4.10.2017 alkaen

Jannica Fagerholm

32 000

1 454

 

Timo Luukkainen

32 000

1 454

 

Kai Telanne

32 000

1 454

 

 

Johdon ja hallintoelinten jäsenten omistus 31.12.2017

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistivat tilinpäätöspäivänä 148 089 (140 091) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,78 % (0,74 %) osake- ja äänimäärästä.

Toimitusjohtajalla eikä hallituksen jäsenillä ollut merkintäoikeuksia optioihin perustuen.

Toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet tai heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat tilinpäätöspäivänä 53 686 (37 253) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,28 % (0,20 %) osake- ja äänimäärästä.

 

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Telesten toimitusjohtajalle vuonna 2017 kirjatut palkat, palkkiot ja luontaisedut olivat 464 871 euroa. Lisäksi tilikauteen kohdistui lisäeläkemaksu 94 985 euroa.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2017 kirjattiin alla olevan mukaisesti:

Toimitusjohtajan palkkio

2017

2016

Rahapalkka rahana

367 105,40

367 025,40

Luontoisedut

14 179,00

15 620,50

Lyhyen aikavälin tulospalkkiot

83 586,89

196 175,13

Pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinpalkkiot

0

0

Yhteensä

464 871,29

578 821,03

 

Toimitusjohtajan lisäeläke

 

94 985,10

 

79 707,21

 

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtajan eläkelupausta muutettiin joulukuussa 2017 etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Toimitusjohtajan eläkelupaus toteutetaan ryhmäeläkevakuutuksen ja kapitalisaatioeläkkeen avulla. Ryhmäeläkeen maksutaso on 25 % peruspalkasta ilman bonuksia. Kapitalisaatioeläkkeen maksuun kohdistuu sama tarkistusmenettely kuin toimitusjohtajan persupalkkaan ilman bonuksia. Kapitalisaatioeläkkeen maksu vuonna 2017 oli 71 500 euroa, joka ei sisälly yllä raportoituihin palkkioihin tai lisäeläkemaksuun.

Toimitusjohtaja Rinnevaaran sopimuksessa on sovittu, että toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kahdeksantoista (18) kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan kahdeksantoista (18) kuukauden vastaava korvaus ilman etuja.

 

JOHTORYHMÄ

Johdon kannustin- ja palkkiojärjestelmistä päättää hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella.

Kaikkien johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja tulospalkkiosta. Tulospalkkion määrään vaikuttavat yhtiön ja asianomaisen liiketoiminta-alueen tulos sekä muut toiminnan kannalta keskeiset avaintavoitteet.

Johtoryhmällä mukaan lukien toimitusjohtaja on ryhmäeläkevakuutus. Yhtiö on joulukuussa 2017 päättänyt johtoryhmän etuusperusteisen eläkevakuutuksen. Tilalle on tehty maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, jonka maksun perusteena on vakuutetun vuosipalkka ilman bonuksia. Maksu on 25 % edellä mainitusta palkasta.  

 

Johtoryhmän (sis. tj) palkkiot

2017

2016

Peruspalkka rahana

1 516 127,66

1 180 826,72

Luontoisedut

98 647,68

92 522,50

Lyhyen aikavälin tulospalkkiot

309 196,89

478 052,13

Pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinpalkkiot

 

0

 

0

Yhteensä

1 923 972,23

1 751 401,35

 

Johtoryhmän lisäeläke

 

198 062,60

 

170 068,75

 

Telestellä ei ollut 31.12.2017 voimassa optio-ohjelmia, eivätkä toimitusjohtaja, Telesten johtoryhmän jäsenet ja heidän määräysvaltayhteisönsä omistaneet Telesten optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

Vuonna 2017 Teleste ei ole tehnyt lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olleet Telesten kannalta olennaisia ja poikenneet Telesten tavanomaisesta liiketoiminnas­ta tai olisi tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

 

KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LTI 2015

Telesten hallitus päätti 5.2.2015 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisesta tarjottavaksi yhtiön avainhenkilöille (”LTI 2015”). LTI 2015:n tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden intressit Telesten osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla avainhenkilöiden pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 koostuu kolmesta vuosittain alkavasta ohjelmasta, joissa on kolme pääelementtiä: sijoittaminen Telesten osakkeisiin edellytyksenä avainhenkilön osallistumiselle LTI 2015-järjestelyyn, yllä mainittuun osakesijoitukseen perustuva lisäosakekannustin kolmen vuoden odotusjaksolla sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma kolmen vuoden ansaintajaksolla.

Kunkin ohjelman alkaminen sekä niiden osallistujien vahvistaminen edellytti Telesten hallituksen erillistä päätöstä.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma (matching share plan) sisältää yksittäisen osallistujan sijoituksen Telesten osakkeisiin sekä lisäosakkeiden suorittamisen vastikkeeksi osakesijoituksesta pitkän aikavälin osakekannustinpalkkiona. Kolmen vuoden odotusjakson jälkeen avainhenkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin sijoittamaansa osaketta kohti.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot suoritetaan, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan.

Kaikkiin kolmeen osakeohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR) kolmen vuoden pituisen ansaintajakson aikana. Edellytyksenä yksittäisen avainhenkilön osallistumiselle ohjelmaan oli edellä mainittu sijoitus Telesten osakkeisiin.

Jos kaikki osallistumiseen oikeutetut henkilöt osallistuivat ohjelmaan täyttämällä osakesijoitusedellytyksen, vuonna 2015 alkaneen ohjelman nojalla osakesijoituksen perusteella suoritettavien lisäosakkeiden määrä on yhteensä enintään noin 65.000 osaketta, vuonna 2016 alkaneen ohjelman nojalla enintään 53.600 osaketta ja vuonna 2017 alkaneen ohjelman nojalla enintään 58.300 osaketta, ja vuonna 2015 alkaneen suoriteperusteisen lisäosakeohjelman nojalla suoritettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään noin 260.000 osaketta, vuonna 2016 alkaneen ohjelman nojalla enintään 214.400 osaketta ja vuonna 2017 alkaneen ohjelman nojalla enintään 233.200 osaketta. Jokainen määrä on bruttomäärä, joista vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä jaetaan osallistujille Telesten osakkeina.

Hallitus hyväksyi 37 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan LTI 2015:n ensimmäiseen,  42 avainhenkilöä LTI 2015:n toiseen ja 40 avainhenkilöä LTI 2015:n kolmanteen kolmivuotiseen ohjelmaan.

 

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Telesten tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Telesten yhtiökokous valitsi 6.4.2017 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Petri Kettunen.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Teleste Oyj:n hallitukselle sekä osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

Vuonna 2017 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 153 773 euroa, josta KPMG:n osuus oli 143 589 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 84 932 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 41 972 euron edestä.

 

Lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa “Lähipiiritapahtumat”           

 

Palkkioselvitys 2016
Palkkioselvitys 2015
Palkkioselvitys 2014
Palkkioselvitys 2013
Palkkioselvitys 2012
Palkkioselvitys 2011
Palkkioselvitys 2010

 

Päivitetty 15.3.2018