Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

 

TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Telesten hallitus perusti 5.4.2018 yhtiölle tarkastusvaliokunnan valmistelemaan yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita.  Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat asiat. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vahvistaman kokousaikataulun mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki riippumattomuutta ja taloudellisen tiedon ymmärtämistä koskevat vaatimukset sekä muut vaatimukset, joista on määrätty Suomen laissa ja suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevassa sääntelyssä.

Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuvat jäsenten lisäksi yhtiön tietohallintojohtaja (sihteeri), toimitusjohtaja, talousjohtaja ja tilintarkastaja. Tarkastusvaliokunta voi kutsua muita asiantuntijoita tai toimivan johdon edustajia tarkastusvaliokunnan kokouksiin tarpeen mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin harkintansa mukaan. Tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen jäsenille.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää tarkastusvaliokunnan keskeiset havainnot, suositukset ja tiivistelmän tarkastusvaliokunnan kokouksista hallitukselle.

Teleste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2019 jälkeen kokoontunut hallitus päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanoksi seuraavan: Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Pertti Ervi ja Vesa Korpimies (jäsenet).

Tarkastusvaliokunta piti vuoden 2019 aikana 4 kokousta. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Jäsen

Osallistuminen kokouksiin (%)

Ervi Pertti

4/4 (100%)

Fagerholm Jannica

4/4 (100%)

Korpimies Vesa

3/3 (100%), jäsen 4.4.2019 lähtien

Telanne Kai

1/1 (100%), jäsen 4.4.2019 saakka

 

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat  

 • Teleste-konsernin taloudellisen tilanteen, rahoitustilanteen ja tilinpäätösraportoinnin prosessin ja verotuksellisen aseman seuranta;
 • taloudellisen raportointijärjestelmän seuranta ja arviointi;
 • konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja IFRS-normiston noudattamisen seuranta;
 • osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen katselmointi ja suositusten antaminen hallitukselle ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen pörssitiedotteiden julkaisemista;
 • vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttämisen ja esittämisen arviointi;
 • muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen käsittely;
 • yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden arviointi;
 • merkittävien taloudellisten sekä rahoitus- ja veroriskien seuranta
 • hallituksen vahvistamien toimintapolitiikkojen ja periaatteiden; noudattamisen valvonta sekä sisäinen tarkastus;
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen (Corporate Governance Statement) käsittely;
 • yhtiön tietohallintostrategian ja tietoturvaan liittyvien periaatteiden seuranta;
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta;  
 • lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi;
 • tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen seuranta;
 • yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle ja yhteydenpito tilintarkastajaan;
 • lähipiiritoimien seurantaa ja arviointia koskevien periaatteiden määrittely;
 • lakien ja määräysten noudattamisprosessien arviointi ja
 • muiden yhtiön hallituksen osoittamien tehtävien hoitaminen.

 

Hallituksen hyväksymä 18.12.2019

Päivitetty 2020