Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2005

Päätökset

Teleste Oyj:n 5.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2004 maksettavan osingon suuruudeksi 0,12 euroa muille kuin yhtiön omistamille omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2005 ja osinko maksetaan 15.4.2005.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Telesten hallituksen puheenjohtajaksi uudelleenvalittiin Tapio Hintikka ja jäseniksi Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila sekä Pekka Vennamo.

Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, joilla hallitus valtuutetaan hankkimaan omia osakkeita, luovuttamaan omia osakkeita ja korottamaan osakepääomaa. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.