Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008

Päätökset

Teleste Oyj:n 1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavan osingon suuruudeksi 0,24 euroa muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osinko maksetaan 15.4.2008.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Telesten hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tapio Hintikka sekä jäseniksi Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila ja Pekka Vennamo sekä uutena jäsenenä Kai Telanne.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 40.000 euroa vuodessa ja kullekin muulle jäsenelle 25.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona kullekin 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Telesten osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.

Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.400.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.