Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009

Päätökset               

Teleste Oyj:n 8.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2010 maksettavan osingon suuruudeksi 0,12 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2011 ja osinko maksetaan 20.4.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Tero Laaksonen, Marjo Miettinen, Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén.

Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa vuodessa ja muun jäsenen 25.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona kullekin 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Teleste Oyj:n osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.400.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita enintään 1.779.985 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 1.400.000 kappaletta. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 2.500.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääriin.

Valtuutukset ovat voimassa kolme (3) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Marjo Miettisen.