Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2012

Päätökset                         

Teleste Oyj:n 3.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2011 maksettavan osingon suuruudeksi 0,14 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2012 ja osinko maksetaan 17.4.2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Esa Harju, Marjo Miettinen, Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. 

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa vuodessa ja muun jäsenen 25.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona kullekin 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Teleste Oyj:n osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.400.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Marjo Miettisen.