Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2013

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                             

Teleste Oyj:n 12.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2012 maksettavan osingon suuruudeksi 0,17 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.4.2013 ja osinko maksetaan 24.4.2013.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.400.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Marjo Miettisen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtajan esitys

Pörssitiedote 12.4.2013

 

Yhtiökokousasiakirjat
​Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan
​Asialista
​Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimiseksi
​Ehdokasesittelyt
​Vuosikertomus 2012 

​Lue myös
​Osinkohistoria
​Yhtiöjärjestys
Tilinpäätöstiedote

 

Päivitetty 18.4.2013