Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETTeleste Oyj:n 1.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2013 maksettavan osingon suuruudeksi 0,19 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2014 ja osinko maksetaan 11.4.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén.

Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan eli palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita enintään 1.800.000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 2.500.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääriin.

Valtuutukset ovat voimassa kolme (3) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Marjo Miettisen.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Ote toimitusjohtajan esityksestä

Pörssitiedote 1.4.2014

 

 

Yhtiökokousasiakirjat:
Yhtiökokouskutsu
Asialista
Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimiseksi
Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta sekä erityisten oikeuksien antamiseksi
Vuosikertomus (sis. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen)
Hallitusjäsenten esittely
Hallintarekisteröityjen äänestysohjeet
Lue myös:
Osinkohistoria
Yhtiöjärjestys
Tilinpäätöstiedote
 

 

Päivitetty 10.4.2014