Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Teleste Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2014 maksettavan osingon suuruudeksi 0,20 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2015 ja osinko maksetaan 20.4.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén.

Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan eli palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Marjo Miettisen.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Ote toimitusjohtajan esityksestä

Pörssitiedote 9.4.2015

 

Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouskutsu
Asialista
Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimiseksi
Hallituksen jäseniksi ehdolla olevien esittely
Vuosikertomus
Lue myös
Osinkohistoria
Yhtiöjärjestys
Tilinpäätös

 

Päivitetty 10.4.2015