Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Teleste Oyj:n 7.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2015 maksettavan osingon suuruudeksi 0,23 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja osinko maksetaan 18.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Timo Luukkainen, Timo Miettinen ja Kai Telanne.

Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan eli palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Timo Miettisen.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Ote toimitusjohtaja Rinnevaaran esityksestä

Pörssitiedote 7.4.2016

 

Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouskutsu
Asialista
Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimiseksi
Ehdokasesittelyt
Vuosikertomus 
Lue myös
Osinkohistoria
Yhtiöjärjestys
Tilinpäätös