Varsinainen yhtiökokous 2019

 

TELESTE OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Teleste Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2018 maksettavan osingon suuruudeksi 0,20 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2019 ja osinko maksetaan 15.4.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Luukkainen, Kai Telanne, Heikki Mäkijärvi, Vesa Korpimies ja Jussi Himanen.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 64.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 32.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Lisäksi hallituksen mahdollisten valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Pertti Ervin.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpanoksi päätettiin seuraava:

Jannica Fagerholm, puheenjohtaja
Pertti Ervi, jäsen
Vesa Korpimies, jäsen.

 

Ote toimitusjohtajan esityksestä 4.4.2019

Pörssitiedote - yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouspöytäkirja

 

Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouskutsu
Esityslista
Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimiseksi
Hallituksen ehdotus valtuutuksesta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseksi
Hallitus
Ehdokasesittely
Vuosikertomus 2018
 
Lue myös:
Osinkohistoria
Yhtiöjärjestys
Tilinpäätös