Teleste on mukana rakentamassa verkottunutta maailmaa

Olemme riittävän suuri yhtiö vaikuttaaksemme digitalisaation ja verkottuneen yhteiskunnan kehitykseen, mutta riittävän pieni, jotta jokainen yksilö voi vaikuttaa yhtiön kehitykseen.


Olemme kirjanneet periaatteet kahteen oppaaseen koskemaan yritystämme ja henkilöstöämme sekä omaksi osioksi koottu sidosryhmille tarkoitettu opas.

Printattava pdf:
Teleste konsernin Code of Conduct / Telesteläisen opas

Printable:
Supplier Code of Conduct

 

EETTISET PERIAATTEET OHJAAVAT  PÄIVITTÄISTÄ TOIMINTAAMME

 

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA

Lakien ja säädösten mukaisuus

Teleste kunnioittaa ja noudattaa kaikkia soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä ja edellyttää, että sen toimittajat ja liikekumppanit toimivat samoin. Telesten taloudelliset raportit on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja Suomen kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön mukaisesti.

Teleste noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia ja Pörssin laatimaa sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa.

Rehellisyys ja läpinäkyvyys

Teleste kunnioittaa reilua kilpailua ja noudattaa soveltuvaa kilpailuoikeutta koskevaa lainsäädäntöä, kuten lakeja, asetuksia ja standardeja, jotka koskevat lahjontaa, korruptiota, rahanpesua ja laittoman toiminnan rahoittamista. Teleste ei hyväksy kilpailun rajoittamista, eikä käytä epärehellisiä keinoja, kuten esimerkiksi sovi kilpailijoidensa kanssa hintakartelleista, jaa asiakkaita tai maantieteellisiä markkinoita tai rajoita tarjouskilpailuja. Teleste ei käytä väärin määräävää markkina- tai liiketoiminta-asemaa.

Luottamuksellinen tieto ja immateriaalioikeudet ovat Telesten arvokasta yritysomaisuutta, ja jokainen telesteläinen on vastuussa niiden asianmukaisesta suojaamisesta. Telesten työntekijät kunnioittavat kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja luottamuksellista tietoa sekä käsittelevät näitä soveltuvien lakien mukaisesti. 

Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Telesten vahvuuksia ovat vankka ja monipuolinen teknologiaosaaminen sekä tuoteturvallisuus. Keskeisimpiä teknologisia kehityskohteita ovat tuotteiden ja ratkaisujen tehokkuus, laatuominaisuudet, modulaarisuus, älykkyys, valmistettavuus, kierrätettävyys ja käyttökustannukset. Päämääränä on tuottaa älykkäitä, turvallisia ja kestäviä tuotteita, jotta Telesten asiakkaat voivat tarjota loppukäyttäjille korkealaatuisia käyttökokemuksia.

Luotettava liiketoiminta

Telesten tavoite on olla ensisijainen toimittaja niin nykyisille kuin uusille asiakkaille. Yhteistyö jokaisen liikekumppanin kanssa perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja rehellisyyteen. Teleste toimii arvojensa mukaisesti pyrkimyksenä pitkäkestoinen ja molempia osapuolia edistävä yhteistyö.

IHMISET JA EETTINEN VASTUU

Ihmisoikeudet

Teleste kunnioittaa ja noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, kuten yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta. Teleste ei hyväksy missään olosuhteissa pakkotyötä, ihmiskauppaa tai lapsityövoimaa.

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Teleste on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön työntekijöilleen ja muille, jotka työskentelevät Telesten tiloissa, ja vaatii liikekumppaneiltaan vastaavia toimintaperiaatteita. Teleste pyrkii edistämään terveitä elämäntapoja ja tukemaan toimintaa, joka lisää työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja tasapainoista elämää.

Kunnioitus ja moniarvoisuus

Teleste tukee moniarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Telesteläiset tulevat eri taustoista, kansallisuuksista ja kulttuureista, mutta jakavat samat arvot, jotka ovat asiakaskeskeisyys, kunnioitus, luotettavuus ja tuloksellisuus. Teleste hoitaa tasapuolisesti, ammattimaisesti ja luottamuksellisesti kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen asti.

Teleste ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai muuta loukkaavaa tai sopimatonta käyttäytymistä työntekijöiltään tai työntekijöitään kohtaan. Telesteläisiä kannustetaan avoimeen vuoropuheluun johdon ja kollegoiden kanssa ja jakamaan niin ideoita kuin huolenaiheita.

Johtajuus ja sitoutuneet työntekijät

Telesteläisillä on oikeus hyvään johtajuuteen niin että jokaisella on mahdollisuus menestyä työssään ja saavuttaa yhteiset tavoitteet.”Teleste henki” ja yrityskulttuuri innostavat työntekijöitä käyttämään osaamistaan. Kuuntelemalla ja keräämällä säännöllisesti palautetta telesteläisiä kannustetaan jakamaan työntekijäkokemuksiaan.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Luonnonvarat

Telesten tavoitteena on veden, energian ja materiaalien tehokas ja kestävä käyttö kaikissa toiminnoissa. Telestellä syntyvät jätteet syntypistelajitellaan kierrätys- ja hyötykäyttöasteen lisäämiseksi.

Materiaalien ja valmiiden tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä pienennetään ennusteprosessilla ja suosimalla maa- ja merikuljetuksia lentorahdin sijaan.

Teleste pyrkii varmistamaan, että sen hankkimat materiaalit ovat peräisin eettisesti ja ekologisesti vastuullisista lähteistä.

Tuotteet ja palvelut

Telesten ympäristövastuu kattaa tuotteiden koko elinkaaren. Tuotteiden suunnittelussa huomioidaan ympäristövaikutukset ja tuotteissa pyritään käyttämään kierrätettäviä materiaaleja. Ympäristötietoisuus näkyy tuotteiden energiankulutuksessa, pitkäikäisyydessä ja huollettavuudessa.

Palveluliiketoiminnassa pääasiallisin ympäristökuormituksen lähde on hiilidioksidipäästöt, joihin vaikutetaan kalustovalinnoilla ja reittisuunnittelulla.

Jatkuva parantaminen

Toimintansa jatkuvaksi parantamiseksi Teleste on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset ja asettanut niitä koskevat tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. On tärkeää, että jokainen telesteläinen ymmärtää oman vastuunsa ympäristöasioissa ja toimii sen mukaisesti.

RIKKEISTÄ JA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Telesten työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kannustetaan tuomaan esiin huolia mahdollisista väärinkäytöksistä Telesten liiketoiminnassa tai muissa yhtiöön liittyvissä toiminnoissa.

Whistleblowing-viestintäkanavan ilmoitusmahdollisuus takaa, että ilmoituksentekijät voivat tuoda esiin huolensa nimettömästi ja vailla pelkoa seuraamuksista.

 

Päivitetty 2019