Myönteinen vaikutus yhteiskuntaan

Teleste on mukana rakentamassa verkottunutta maailmaa. Toiminnan perustehtävä on ihmisten jokapäiväisen elämän älykkyyden, sujuvuuden ja turvallisuuden lisääminen.

Sujuvuutta ja turvallisuutta arkeen

Telesten tuotteet ja palvelut edistävät muun muassa julkisen liikenteen käyttöä, julkisten alueiden turvallisuutta, tiedon ja viihteen vastaanottamista ja jakamista sekä ylipäänsä digitaalisen kehityksen etenemistä. Telesten vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan onkin monilla tavoin myönteinen ja vastaavasti sen oman toiminnan hiilijalanjälki matala. 

Yritysvastuu on Telesten toiminnan ytimessä ja näkyy arvoissa, visiossa, missiossa ja strategiassa. Jokapäiväistä toimintaa ohjaavat eettiset säännöt, mutta myös monet lait, ohjeistot ja ympäristösertifikaatit. Vastuullisuutta kehitetään ja siitä huolehditaan kaikkien sidosryhmien kanssa toimiessa. Hyvänä yrityskansalaisena Teleste tekeekin aktiivisesti yhteistyötä asiakkaidensa, kumppaniensa ja yliopistojen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten ja muiden yhteisöjen kanssa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuu

Teleste noudattaa yritysvastuun osa-alueiden jakoa taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Taloudellinen vastuu huomioidaan asiakaskeskeisyydellä ja tuloksellisuudella. Havainnoidaan toimintaympäristö, ollaan avoimia ja toimitaan ennakoivasti. Ollaan lähellä asiakasta nyt ja tulevaisuudessa. Tuloksellisuus taataan tekemällä päätöksiä oikea-aikaisesti, asettamalla haasteellisia tavoitteita, kommunikoimalla ne selkeästi ja viemällä asiat loppuun. Ekologisessa vastuussa tarkastellaan tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia sekä seurataan kehitystä. Tuotteiden luotettavuudessa otetaan huomioon erityisesti ekologinen vastuu. Sosiaalinen vastuu huomioidaan eettisissä säännöissä oikeudenmukaisilla työolosuhteilla ja käytännöillä. Kaikkien ihmisten kunnioitus on yksi sosiaalisen vastuun perusasioita. 

Vaikutukset huomioidaan laajasti

Telesten tuotteet ovat pitkäikäisiä, joten niiden energiankulutus ja huollettavuus ovat merkittäviä huomioon otettavia tekijöitä elinkaarenaikaisia kustannuksia ja ympäristökuormitusta tarkasteltaessa. Näitä vaikutuksia pyritään vähentämään koko tuotantoprosessissa suunnittelusta tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja kierrätykseen. Tuotantoprosessin kuvaus on esitetty seuraavalla aukeamalla. 

Oman toiminnan vaikutukset hallinnassa

Telesten oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat melko vähäiset ja aiheutuvat pääosin tuotannossa käytettävistä materiaaleista ja komponenteista sekä energiasta ja liikkumisesta ja matkustamisesta. Telesten energiankulutus oli vuonna 2018 6,9 GWh. Energiaa kuluu tuotannossa ja toimitilojen lämmitykseen ja valaistukseen. Energiankulutusta pyritään pienentämään siirtymällä aina entistä energiatehokkaampiin laitteisiin. 
Materiaalien ja komponenttien hankinnassa noudatetaan tarkkoja sääntöjä, joilla varmistetaan lopputuotteiden laatu, mutta myös hankintojen vastuullisuus. Hankintatoiminta on esitelty tarkemmin sivulla 34. Liikematkustamisen tarvetta pyritään vähentämään hyödyntämällä verkkoyhteyksiä kokousten ja neuvottelujen järjestämisessä. Matkustamisessa telesteläiset pyrkivät myös suosimaan julkista liikennettä ja työsuhdeautoina vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Merkittävimmät liikkumisesta tulevat päästöt aiheutuvat palveluliiketoiminnassa, jossa verkkojen ylläpito vaatii huoltoajoja. 

Riskienhallinta

Riskien arviointi ja niihin varautuminen on merkittävä tekijä taloudellisen onnistumisen kannalta. Telestellä tehdään kaksi kertaa vuodessa riskien kartoitus ja arviointi. Riskit analysoidaan liiketoimintayksiköittäin. Liiketoimintaan vakavasti vaikuttaville riskeille pyritään laatimaan jatkuvuudenhallintasuunnitelma. Merkittävimpien riskien seurannalle ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmille on nimetty vastuuhenkilöt liiketoimintayksiköissä ja konsernitoiminnoissa. Teleste tekee vuosittain sisäisen tarkastuksen, jossa arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä valittujen toimintojen tehokkuutta sekä ehdotetaan kehitystoimenpiteitä näiden osalta. Lisäksi sisäinen tarkastus hoitaa johdon antamia erityistehtäviä.

Telesten hallitus perusti 5.4.2018 yhtiölle tarkastusvaliokunnan valmistelemaan yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita.  Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat asiat. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

 

Päivitetty 2019