Toimitusajat haasteena

Vuoden 2018 aikana suuri hankinnan haaste oli komponenttien pitkät toimitusajat. Vaikka komponenttivalmistajat investoivat valmistuskapasiteetin kasvattamiseen, kapasiteettia oli markkinakysyntään nähden liian vähän. Passiivikomponenttien saatavuuden oletetaan jatkuvan haasteellisena koko vuoden 2019.

Ohjelmistorobotti käyttöön

Tulevaisuuden suunnittelu haasteellisessa toimitusympäristössä edellyttää, että hankittavien nimikkeiden perustiedot (master data) ovat virheettömiä ja luotettavia. Erinomainen data edellyttää myös jatkuvaa ylläpitoa. Kesällä 2018 Teleste otti käyttöön ohjelmistorobotin, joka toimii operatiivisen oston apuna ja tekee toiminnanohjausjärjestelmän parametripäivitystä. Toistuvien ja aikaisemmin manuaalisesti hoidettujen rutiinitehtävien delegointi robotille on lisännyt työn mielekkyyttä ja vähentänyt inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Operatiivinen osto pystyy käyttämään enemmän aikaansa asiantuntijatyöhön ja hyödyntämään ammattiosaamistaan.

Teleste sourcing academy

Teleste Sourcing Academy perustettiin osana vuonna 2017 käynnistettyä hankinnan kehittämisen toimenpideohjelmaa. Silloin kävi selväksi, että hankintaosaamista on merkittävästi kehitettävä, jotta hankinta kykenisi paremmin vastaamaan sille asetettuihin odotuksiin ja jotta strategiset tavoitteet saavutettaisiin.

Teleste Sourcing Academy on investointi Telesten tulevaisuuteen. Se on hankinnan parissa työskentelevien koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista ja asiantuntemusta laaja-alaisesti. Globaali koulutusohjelma tuo koko tiimille saman tietotason, innostaa ajatusten vaihtoon, vahvistaa yhteisiä toimintamalleja ja edistää yhteistyötä.

Kansainvälinen ja tarkkaan valvottu toimittajaverkosto

Tavarantoimittajat ovat Telestelle erittäin tärkeitä. Kansainvälisessä toimittajaverkostossa on toimittajia yli 20 maasta. Suorissa ostoissa 20 prosenttia toimittajista vastaa 80 prosentista kaikista hankinnoista. Toimittajayhteistyö perustuu vuosisopimuksiin ja pitkäjänteisyyteen. Sitä ohjataan ja valvotaan eettisillä toimintaohjeella ja ohjeistuksilla esimerkiksi logistiikasta ja tilaustenkäsittelystä, toimittaja-arvioinneilla, toimittajien itsearvioinneilla, tapaamisilla ja auditoinneilla. 

Telesten hankinta on jaettu strategiseen sourcingiin ja operatiiviseen ostoon. Strateginen sourcing valitsee toimittajat, neuvottelee sopimukset sekä vastaa toimittajasuhteiden johtamisesta. Operatiivinen osto tekee tilaukset toimittajille ja vastaa toimittajan suuntaan tapahtuvasta päivittäisestä kanssakäymisestä. Hankintaorganisaatio kehittää toimintaa aktiivisesti yhtenäistämällä toimintatapoja ja jakamalla tietoa koko organisaatiolle. 

Tarkat valintakriteerit

Toimittajavalinnan perustana ovat Telesten arvot: asiakaskeskeisyys, kunnioitus, luotettavuus ja tuloksellisuus. Valintaa tehtäessä arvioidaan mm. teknologiaosaamista, tuotteiden ja toimitusten laatua, toimitusvarmuutta, toiminnan eettisyyttä ja kustannustehokkuutta. Vuonna 2018 Telesten toimittajille tarkoitettu eettinen toimintaohje (Teleste Supplier Code of Conduct) päivitettiin vastaamaan paremmin Telesten asiakkailta tulleita vaatimuksia. Teleste luokittelee toimittajat avaintoimittajiin sekä ensisijaisiin, hyväksyttyihin ja uusiin toimittajiin. Luokitus määrittelee Telesten ja toimittajan välisen suhteen ja hallintamallin. Avaintoimittajat ja ensisijaiset toimittajat arvioidaan vuosittain, hyväksytyt toimittajat kolmen vuoden välein ja uudet toimittajat toimittajasuhteen alussa. Arviointimallia päivitetään tarvittaessa. Aktiivinen toimittajakannan arviointi ja toimittajien liiketoimien jatkuvuussuunnitelmien tarkastukset ovat osa toimittajiin liittyvän liiketoiminnan jatkuvuuden riskin hallintaa.

Kattava itsearviointi

Jokainen uusi toimittaja tekee ennen yhteistyön syventämistä Telesten kattavan itsearvioinnin, jossa on noin 100 kysymystä yrityksen hallinnosta, tietoturvasta, työturvallisuudesta, vastuullisuudesta, ympäristöasetusten ja lakien noudattamisesta sekä myös organisaatiosta, sen osaamisesta ja innovaatiokyvystä. Vastauksessa tärkeätä ei ole vain se, miten toimittaja itse kertoo toimivansa ja millaisia näyttöjä siitä on esittää, vaan myös se, miten toimittajan oma toimitusketju toimii ja miten toimittaja sitä ohjaa sekä miten ohjaus on todennettavissa.

Vastuullinen toimitusketju

Suora hankinta koostuu erilaisista kategorioista, kuten komponenteista, tuotteista ja asiakkaalle tarjottavista palveluista. Epäsuora hankinta koostuu tavaroista ja palveluista, joita käytetään omaa liiketoimintaa varten. Toimittajille asetetut vaatimukset perustuvat luokitukseen ja ostojen suuruuteen. Telesten tuotteiden tyypillisesti pitkä elinkaari asettaa korkeat vaatimukset komponenteille mm. niiden elinkaaren ja elinkaaren aikaisen kustannuskehityksen sekä toimitusketteryyden suhteen. Teleste pyrkii aina varmistamaan, että materiaalit ovat peräisin eettisesti ja ekologisesti vastuullisista lähteistä. 

Luonnonvarojen laillisesta kaupasta ja kestävän kehityksen toimitusketjuista tarvittavien tietojen ylläpitämiseen käytetään kolmannen osapuolen palvelua, joka seuraa standardikomponenttien raaka-aineiden alkuperiä (Conflict minerals, 3TG). Teleste hankkii pelkästään RoHS-direktiivin täyttäviä tuotteita ja komponentteja. Markkinoilla on tarjolla myös väärennettyjä komponentteja, joiden torjuntaa Teleste edistää sitoutumalla neljään perusperiaatteeseen (Teleste’s Anti-Counterfeiting Statement) ja edellyttämällä, että myös toimittajat omilla toimillaan edistävät näitä periaatteita.

 

Päivitetty 2019