Yritysvastuu on Telesten toiminnan ytimessä.

Ympäristöystävällisyys näkyy tuotteiden energiankulutuksessa, pitkäikäisyydessä ja huollettavuudessa.

Tuotantoprosessi

Suunnittelu

Tuotekehitys on avainasemassa tuotteiden elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen huomioimisessa. Suunnitteluvaiheen päätökset ovat merkittäviä tuotteen koko elinkaaren kannalta, koska ne koskevat koko toimitusketjua raaka- aineiden hankinnasta tuotteen poistamiseen markkinoilta. Ympäristömyönteisen tuotesuunnittelun tavoitteena on vähentää käytetyn materiaalin määrää, pienentää tuotteen energiankulutusta, pidentää koko verkkoinfrastruktuurin elinkaarta, sekä parantaa tuotelaatua. Modulaarisuus on suunnittelussa yksi tärkeä lähtökohta, ja lähes kaikki HFC-tilaajaverkkotuotteet ovat modulaarisia.

Pohjois-Amerikan markkinoille suunniteltu ICON9000-tuote lisää tätä modulaarisuutta entisestään. AC9100 NEO -tuote on mahdollista päivittää hajautetun arkkitehtuurin laitteeksi lisäämällä olemassaolevaan laitteeseen uuden toiminnallisuuden mukanaan tuova kansi.

Samoin 2019 lanseerattu Luminato 4X4 -videokeskuslaite on modulaarinen tuotealusta. Modulaarisuuden hyödyt tulevat esille tuotteiden huollettavuutena ja alustan monikäyttöisyytenä, joka samalla tarkoittaa pidempää tuotteen elinkaarta.

Telestellä on tutkittu myös uudenlaisia virtalähderatkaisuja, joilla saadaan virtalähteeseen parempi hyötysuhde. Näitä tullaan käyttämään uusissa hajautetun arkkitehtuurin tuotteissa. Laajakaistaverkkojen kapasiteettivaatimusten kasvaessa myös niiden virrankulutus nousee. Operaattorit hakevat uusia kestävän kehityksen ratkaisuja parantaakseen verkkojen suorituskykyä ja hallitakseen niiden virrankulutusta. Teleste on toteuttanut verkkotuotteisiin ratkaisuja, jotka antavat mahdollisuuden laskea vahvistinyksiköiden virrankulutusta silloin, kun verkon kokonaiskuormitus laskee. Näin verkon virrankulutusta voidaan pienentää jopa 20 prosentilla vuosittain palvelutasoa vaarantamatta.

Hankinta

Telesten kansainvälisessä toimittajaverkostossa on toimittajia yli 20 maassa. Suorissa ostoissa 20 prosenttia toimittajista vastaa 80 prosentista kaikista hankinnoista. Toimittajayhteistyö perustuu vuosisopimuksiin ja pitkäjänteisyyteen. Sitä ohjataan ja valvotaan eettisellä toimintaohjeella ja ohjeistuksilla esimerkiksi logistiikasta ja tilaustenkäsittelystä, toimittaja-arvioinneilla, toimittajien itsearvioinneilla, tapaamisilla ja auditoinneilla.

Hankinnat jakautuvat kahteen pääkategoriaan. Suora hankinta koostuu erilaisista komponenteista, tuotteista ja palveluista, joita tarvitaan omien tuotteiden kokoonpanossa. Epäsuora hankinta koostuu tavaroista ja palveluista, joita käytetään omaa liiketoimintaa varten.

Teleste pyrkii aina varmistamaan, että materiaalit ovat peräisin eettisesti ja ekologisesti vastuullisista lähteistä. Luonnonvarojen laillisesta kaupasta ja kestävän kehityksen toimitusketjuista tarvittavien tietojen ylläpitämiseen käytetään kolmannen osapuolen palvelua, joka seuraa standardikomponenttien raaka-aineiden alkuperiä (Conflict minerals, 3TG).

Tuotanto

Telesten tuotannon suurimmat ympäristövaikutusten aiheuttajat ovat energiankäyttö ja toiminnasta syntyvät jätteet. Telesten tuotanto koostuu elektroniikan valmistuksesta, kokoonpanovaiheista ja testauksesta. Kaikki edellä mainitut prosessit ovat ympäristön kannalta turvallisia. Tuotannon tehokkuutta ylläpidetään noudattamalla Lean-toimintatapoja. Osana laadunkehittämistä käytetään JAPA- eli jatkuvan parantamisen tauluja. Vuoden 2018 aikana JAPA-toiminta laajennettiin myös toimihenkilöprosesseihin ja ensimmäiset sovellukset toimistorobotiikasta ovat implementoitu ennuste- ja ohjausparametrien päivittämiseen. Lisäksi Telesten tuotannoissa on käytössä 5S-menetelmä, joka keskittyy tuottavuuden kasvattamiseen poistamalla ei-arvoa tuottavaa toimintaa ja parantamalla laatua ja turvallisuutta sekä luomalla visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka. Jätteiden lajittelusta on tarkempaa tietoa kohdassa Kierrätys ja hyödyntäminen.

Logistiikka ja palvelu

Logistiikassa otetaan huomioon sekä ympäristöasiat että kustannustehokkuus, jotka ovat tyypillisesti toisiaan hyvin tukevia tavoitteita. Kustannustehokkaalla logistiikalla saavutetaan usein myös pienin hiilijalanjälki. Kuljetusten hiilijalanjälki syntyy pääsääntöisesti materiaalien ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista, ja sitä pienennetään suosimalla mannertenvälisissä kuljetuksissa juna- ja merikuljetuksia lentorahdin sijaan ja yhdistelemällä kuljetuksia mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2019 onnistuimme pienentämään lentorahtien aiheuttamia CO2-päästöjä jopa 29 prosenttia verrattuna vuoden 2018 tasoon.

Käyttö

Telesten tuotteet ovat turvallisia koko tuotantoprosessin ja käytön ajan. Tuotteiden suunnittelussa huomioidaan koko sen elinkaari, käytettävyys, käyttöikä sekä huollettavuus. Pitkän elinkaaren omaavien tuotteiden päivitettävyys on osa ympäristönäkökulmaa. Asiakastyytyväisyys taataan pitkäikäisillä, huollettavilla tuotteilla, joiden energiankulutus on asetettujen tavoitteiden mukainen. Teleste kehittää tilaajaverkkotuotteitaan jatkuvasti, jotta sen asiakkaat eli operaattorit voivat pienentää verkkonsa energiankulutusta suhteessa siirrettyyn datamäärään. Alalla käytetään yleisesti mittarina sitä, kuinka paljon verkossa pystytään siirtämään tietoa energiayksikköä kohti – bit/W. Uudet DOCSIS 3.1 -laitteet, joissa on entistä laajempi taajuusalue, tarjoavat operaattoreille mahdollisuuden päästä parempaan tehokkuuslukuun.

Kierrätys ja hyödyntäminen

Jätteiden syntypistelajittelu on tehokkaan kierrätyksen ja hyödyntämisen edellytys. Telestellä syntyvät jätteet lajitellaan ja ohjataan kierrätykseen asianmukaisesti. Vuonna 2019 konsernissa syntyi yhteensä 151,7 tn jätettä, josta 85,6 tn hyödynnettiin materiaalina, energiantuotantoon ohjautui 62 tn ja loppukäsittelyyn päätyi vain 3,4 tn.

Telesten jätteiden kierrätysaste laski viime vuonna 67 prosentista 57 prosenttiin, mutta kokonaisjätemäärää saatiin vähennettyä 28 prosenttia.

 

Päivitetty 2020