Yritysvastuu on Telesten toiminnan ytimessä.

Ympäristöystävällisyys näkyy tuotteiden energiankulutuksessa, pitkäikäisyydessä ja huollettavuudessa.

Tuotantoprosessi

Suunnittelu

Tuotekehitys on avainasemassa tuotteiden elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen huomioimisessa. Suunnitteluvaiheen päätökset ovat merkittäviä tuotteen koko elinkaaren kannalta, koska ne koskevat koko toimitusketjua raaka-aineiden hankinnasta tuotteen poistamiseen markkinoilta. Ympäristömyönteisen tuotesuunnittelun tavoitteena on vähentää käytetyn materiaalin määrää, pienentää tuotteen energiankulutusta sekä parantaa tuotelaatua.
Modulaarisuus on suunnittelussa yksi tärkeä lähtökohta, ja lähes kaikki HFC-tilaajaverkkotuotteet ovat modulaarisia. Uusi ICON9000-tuote lisää tätä modulaarisuutta entisestään. AC9100 NEO tuote on mahdollista päivittää hajautetun arkkitehtuurin laitteeksi lisäämällä olemassaolevaan laitteeseen uuden toiminnallisuuden mukanaan tuova kansi. Samoin Luminato-videokeskuslaite on modulaarinen tuotealusta. Modulaarisuuden hyödyt tulevat esille tuotteiden huollettavuutena ja alustan monikäyttöisyytenä, joka samalla tarkoittaa pidempää tuotteen elinkaarta. Telestellä on tutkittu myös uudenlaisia virtalähderatkaisuja, joilla saadaan virtalähteeseen parempi hyötysuhde. Näitä tullaan käyttämään uusissa hajautetun arkkitehtuurin tuotteissa.

Laajakaistaverkkojen kapasiteettivaatimusten kasvaessa myös niiden virrankulutus nousee. Operaattorit hakevat uusia kestävän kehityksen ratkaisuja parantaakseen verkkojen suorituskykyä ja hallitakseen niiden virrankulutusta. Telesten vuonna 2018 lanseeraama Make Sense on ratkaisu, joka antaa mahdollisuuden laskea vahvistinyksiköiden virrankulutusta silloin, kun verkon kokonaiskuormitus laskee. Näin verkon virrankulutusta voidaan pienentää jopa 20 prosentilla vuosittain palvelutasoa vaarantamatta.

Hankinta

Telesten kansainvälisessä toimittajaverkostossa on toimittajia yli 20 maassa. Suorissa ostoissa 20 % toimittajista vastaa 80 %:sta kaikista hankinnoista. Toimittajayhteistyö perustuu vuosisopimuksiin ja pitkäjänteisyyteen. Sitä ohjataan ja valvotaan eettisellä toimintaohjeella ja ohjeistuksilla esimerkiksi logistiikasta ja tilaustenkäsittelystä, toimittaja-arvioinneilla, toimittajien itsearvioinneilla, tapaamisilla ja auditoinneilla. 

Suora hankinta koostuu erilaisista kategorioista: komponenteista, tuotteista ja palveluista. Epäsuora hankinta koostuu tavaroista ja palveluista, joita käytetään omaa liiketoimintaa varten. Toimittajavalinnoissa varmistetaan, että toimittajat täyttävät Telesten vaatimukset. Vuonna 2018 Telesten toimittajille tarkoitettu eettinen toimintaohje (Teleste Supplier Code of Conduct) päivitettiin vastaamaan paremmin Telesten asiakkailta tulleita vaatimuksia.

Teleste pyrkii aina varmistamaan, että materiaalit ovat peräisin eettisesti ja ekologisesti vastuullisista lähteistä. Luonnonvarojen laillisesta kaupasta ja kestävän kehityksen toimitusketjuista tarvittavien tietojen ylläpitämiseen käytetään kolmannen osapuolen palvelua, joka seuraa standardikomponenttien raaka-aineiden alkuperiä (Conflict minerals, 3TG). Lisätietoja seuraavalla aukeamalla.

Tuotanto

Telesten tuotannon suurimmat ympäristövaikutusten aiheuttajat ovat energiankäyttö ja toiminnasta syntyvät jätteet. Telesten tuotanto koostuu elektroniikan valmistuksesta, kokoonpanovaiheista ja testauksesta. Kaikki edellä mainitut prosessit ovat ympäristön kannalta turvallisia.

Tuotannon tehokkuutta ylläpidetään noudattamalla Lean-toimintatapoja. Osana laadunkehittämistä käytetään JAPA- eli jatkuvan parantamisen tauluja. Vuoden 2018 aikana JAPA-toiminta laajennettiin myös toimihenkilöprosesseihin, ja ensimmäiset sovellukset toimistorobotiikasta ovat implementoitu ennuste- ja ohjausparametrien päivittämiseen. Lisäksi Telesten tuotannoissa on käytössä 5S-menetelmä, joka keskittyy tuottavuuden kasvattamiseen poistamalla ei-arvoa tuottavaa toimintaa ja parantamalla laatua ja turvallisuutta sekä luomalla visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka. 
Jätteiden lajittelusta on tarkempaa tietoa kohdassa Kierrätys ja hyö­dyntäminen.

Jakelu ja palvelu

Logistiikassa otetaan huomioon sekä ympäristöasiat että kus­­tan­­nus­tehokkuus. Kuljetusten hiilijalanjälki syntyy pääsääntöisesti materiaalien ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista, ja sitä pienennetään ennusteprosessilla ja suosimalla maa- ja merikuljetuksia lentorahdin sijaan. Vuonna 2018 maailmalle lähti 1277 tn tuotteita, eli lähetetty määrä kasvoi noin 8 prosenttia. Vuonna 2019 pyritään pienentämään lentorahtien aiheuttamia CO2-päästöjä verrattuna 2018 tasoon.

Jakelun ympäristökuormitukseen vaikuttavat myös pakkausten vaatima tila ja niissä käytetyt materiaalit. Tilantarvetta on supistettu päällekkäin lastattavilla pakkauksilla ja ekologisuutta parannettu muuttamalla laatikoiden kansien materiaali lastulevystä pahviin. Pahviset kannet ovat kevyitä ja helposti kierrätettäviä.

Palveluliiketoiminnassa ympäristökuormituksen päälähde on asennus- ja huoltoajojen CO2-päästöt, joihin vaikutetaan kalustovalinnoilla ja reittisuunnittelulla.

Käyttö

Telesten tuotteet ovat turvallisia koko tuotantoprosessin ja käytön ajan. Tuotteiden suunnittelussa huomioidaan koko sen elinkaari, käytettävyys, käyttöikä sekä huollettavuus. Pitkän elinkaaren omaavien tuotteiden päivitettävyys on osa ympäristönäkökulmaa. Asiakastyytyväisyys taataan pitkäikäisillä, huollettavilla tuotteilla, joiden energiankulutus on asetettujen tavoitteiden mukainen.

Teleste kehittää tilaajaverkkotuotteitaan jatkuvasti, jotta sen asiakkaat eli operaattorit voivat pienentää verkkonsa energiankulutusta suhteessa siirrettyyn datamäärään. Alalla käytetään yleisesti mittarina sitä, kuinka paljon verkossa pystytään siirtämään tietoa energiayksikköä kohti – bit/W. Uudet DOCSIS 3.1 -laitteet, joissa on entistä laajempi taajuusalue, tarjoavat operaattoreille mahdollisuuden päästä parempaan tehokkuuslukuun.

Kierrätys ja hyödyntäminen

Jätteiden syntypistelajittelu on tehokkaan kierrätyksen ja hyödyntämisen edellytys. Telestellä syntyvät jätteet lajitellaan ja ohjataan kierrätykseen asianmukaisesti. Vuonna 2018 konsernissa syntyi yhteensä 178,2 tn jätettä, josta 118,7 tn hyödynnettiin materiaalina, energiantuotantoon ohjautui 53 tn ja loppukäsittelyyn päätyi vain 6,5 tn. Telesten jätteiden kierrätysaste nousi viime vuonna 62 prosentista 67 prosenttiin, mikä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa jätteistä päätyy materiaalihyötykäyttöön.

 

Päivitetty 2019