Telesten strategia vuoteen 2021

Alansa johtavana toimijana Teleste on mukana verkottuneen yhteiskunnan rakentamisessa. Se kehittää ja tarjoaa video- ja laajakaistateknologioita ja -palveluita operaattoreille sekä julkiselle sektorille. Telesten tavoitteena on tehdä ihmisten jokapäiväisestä elämästä älykkäämpää, turvallisempaa ja sujuvampaa. 

Tavoitteen saavuttamiseksi on luotu kuuteen toimenpiteeseen kiteytetty strategia, joka on toimenpiteiden suunnittelun ja tavoitteiden asetannan perusta. Strategian ja toimintasuunnitelmien toteutumista seurataan järjestelmällisesti, ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan nopeasti. 

 

Kasvua hajautetusta arkkitehtuurista

Verkkoteknologioiden markkinoiden murros etenee ja uudet teknologiat syrjäyttävät vanhoja. Telestellä on vahvaa osaamista perinteisessä valokuitu- ja koaksiaalikaapelin (kaapeli-TV) hybridiverkkojen (HFC verkot) teknologiassa. Hajautettu verkkoarkkitehtuuri tuo toimintoja lähemmäs kuluttajaa ja se mahdollistaa entistä älykkäämmän ja tehokkaamman verkon rakentamisen entistä kustannustehokkaammin. 
Uuden teknologian käyttöönotto tuleekin kasvattamaan operaattoreiden verkkoinvestointeja lähivuosina. Teknologisen etumatkansa turvin Teleste on jo kehittänyt hajautetun verkkoarkkitehtuurin osaamistaan sekä siihen sopivia tuotteita. Tavoitteena on saada vahva asema markkinoilla heti uuden teknologian mukaisten investointien käynnistyessä.

Eteneminen USA:n markkinoille 

Telestellä on vahva markkina-asema tilaajaverkkojen tuotteissa Euroopassa. Nyt kasvua haetaan laajentamalla markkina-aluetta erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille, joilla toimii Telesten enemmistöomisteinen yhteis­yritys. Telesten toimittamia, näiden markkinoiden tarpeisiin muokattuja tilaajaverkkojen tuotteita on potentiaalisten asiakkaiden testattavana. USA:n ja Kanadan markkinoilla on selkeästi potentiaalia Telesten kaltaiselle innovatiiviselle teknologiatoimittajalle.

Palveluliiketoiminnan kehittäminen

Palveluliiketoiminnan painopisteitä ovat tuottavuuden parantaminen ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen asiakkaiden tarpeisiin. Suurimmat kannattavuutta kehittävät toimet kohdistuvat Saksan liiketoimintoihin, joiden tuloksentekokykyä on jo parannettu kattavilla toiminnallisilla muutoksilla ja uudelleenorganisoitumisella. Tarjonnan kehittämisessä pyritään luomaan korkeaa lisäarvoa tuottavia palveluita ja työkaluja, jotka alentavat verkkojen elinkaaren aikaisia kustannuksia. Palveluliiketoiminnan kova hintakilpailu edellyttää palveluiden tehokasta tuottamista kannattavuuden saavuttamiseksi, mutta korkean lisäarvon palveluissa voidaan siirtyä kohti arvoperusteista hinnoittelua.

Markkinajohtajuus julkisen liikenteen ratkaisuissa 

Telesten jo saavuttama hyvä asema ja laadukas tarjonta matkustajainformaatio- ja turvaratkaisuissa mahdollistavat markkinajohtajuuden saavuttamisen julkisen liikenteen ratkaisuissa. Kohteena ovat sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan kasvavat markkinat. Pitämällä yllä korkeaa laatutasoa, tarjonnan innovatiivisuutta ja toimitusvarmuutta varmistetaan kannattava kasvu.

Kannattava kasvu videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmissä 

Teleste tarjoaa eurooppalaisille ja pohjoisamerikkalaisille asiakkailleen kokonaisvaltaisia videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien ratkaisuja. Asiakkaiden tarpeet ovat kehittymässä valvonnasta kohti laajempaa eri järjestelmien muodostamaa tilannekuvaa ja tilanteen kokonaishallintaa. Jatkossa tarjonnan kehittämisen painopistealueita ovatkin entistä kattavammat ja älykkäämmät ratkaisut. Tuotekehityksessä keskitytään eri järjestelmiä yhdistävien ohjelmistojen luomiseen, langattomiin ratkaisuihin sekä mobiilisovelluksiin. 

Motivoituneet ammattitaitoiset telesteläiset 

Teleste on korkean teknologian kansainvälinen yritys, jonka kilpailukyky perustuu pitkälti ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön. Innovaatioita ja korkeaa laatua edistävät Lean-ajattelun mukaiset toimintamallit, joiden lähtökohtana on jatkuva kehittäminen. Osaamistason varmistaminen on strategian yksi kulmakivistä. Yhteistyön ylläpitämisessä ja tuottavuuden nostamisessa panostetaan muun muassa sisäisen viestinnän kehittämiseen ja tehokkaiden henkilöstöhallinnon prosessien hyödyntämiseen. 

 

Päivitetty 15.3.2019