Johdon kannustin- ja palkkiojärjestelmistä päättää hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella.

Kaikkien johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkiosta. Lisäksi suomalaisen eläkevakuutusjärjestelmän piirissä olevilla johtoryhmän jäsenillä on ryhmäeläkevakuutus, jonka maksun perusteena on vakuutetun vuosipalkka ilman bonuksia. Maksu on 25 % edellä mainitusta palkasta.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI)

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, joiden tarkoitus on pitkäaikaiseen kestävään kasvuun kannustaminen sekä ylimmän johdon ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittaminen.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 2020-2022

Suoritusperusteinen lisäosakeohjelma perustuu Telesten osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden (TSR) saavuttamiseen ja kiinteään lisäosakepalkkioon (suhde 2:1). Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. 

Johtoryhmän jäsenille maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Mikäli Telesten osakekurssi kolminkertaistuu kolmen vuoden ohjelman aikana, ohjelman osallistujille ei makseta arvoa, joka ylittää tämän osakekurssin kolminkertaistuneen arvon. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 2021-2023

Suoritusperusteinen lisäosakeohjelma perustuu Telesten osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden (TSR) saavuttamiseen ja kiinteään lisäosakepalkkioon (suhde 2:1). Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. 

Johtoryhmän jäsenille maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Mikäli Telesten osakekurssi kolminkertaistuu kolmen vuoden ohjelman aikana, ohjelman osallistujille ei makseta arvoa, joka ylittää tämän osakekurssin kolminkertaistuneen arvon. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 2023-2024

Suoritusperusteinen lisäosakeohjelma perustuu Telesten osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden (TSR ja kumulatiivinen EBIT) saavuttamiseen ja kiinteään lisäosakepalkkioon (suhde 2:1). Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. 

Johtoryhmän jäsenille maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Mikäli Telesten osakekurssi kolminkertaistuu kolmen vuoden ohjelman aikana, ohjelman osallistujille ei makseta arvoa, joka ylittää tämän osakekurssin kolminkertaistuneen arvon. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (STI)

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on kannustaa liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen ja palkita sen mukaisesti. Palkkion enimmäismäärä johtoryhmän jäsenillä on noin 45 prosenttia vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta. 

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu vuosittaisten taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet määritellään yksilökohtaisesti ja ne koostuvat taloudellisista ja operatiivisista sekä vastuullisuuteen liittyvistä mittareista.   

Muut edut

Johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus autoetuun ja matkapuhelinetuun luontoisetuna riippuen yhtiön voimassa olevien politiikkojen mukaisesti.

Palkitseminen 2022

Johtoryhmän jäsenille maksettu palkitseminen (EUR) :

Kiinteä vuosipalkka
(sisältää lomarahan ja verotettavat luontoisedut)
784 998,29€
Lyhyen aikavälin kannustinohjelma51 391,00€
Pitkän aikavälin kannustinohjelma21 714,88€
Lisäeläke163 170,00€
YHTEENSÄ1 021 274,17€

Päivitetty 2023