Toimitusjohtajan katsaus

Poikkeuksellisten koronavuosien jälkeen odotimme paluuta normaalimpaan toimintaympäristöön vuonna 2023. Näin ei käynyt, vaan vuosi osoittautui edellisten tapaan sekä yllätykselliseksi että vaikeaksi. Vuoden alku sujui kokonaisuudessaan odotetusti ja sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme paranivat. Kesän jälkeen toisen liiketoimintayksikkömme markkinan kysyntä kuitenkin kääntyi merkittävään laskuun, minkä johdosta koko yhtiön liikevaihto jäi odotettua alhaisemmalle tasolle. Muutoksen keskellä tiivistimme työtämme liiketoimintamme strategisen ytimen ja organisaatiomme kehittämiseksi

Yleisen globaalin taloustilanteen sekä kustannusten ja korkojen nousun ohella merkittävimpänä syynä vuoden 2023 heikkoon kokonaistulokseen oli Broadband Networks -liiketoiminnan volyymin jääminen ennakoitua alemmalle tasolle. Verkko-operaattoreiden omien kustannussäästöjen ja investointi- leikkausten seurauksena saadut tilaukset eivät toteutuneet odotustemme mukaisesti, ja lisäksi osa loppuvuoteen sovituista toimituksista siirtyi eteenpäin toimitusviiveiden ja materiaalien saatavuus- ongelmien vuoksi.

Odotamme epävarman markkinatilanteen jatkuvan, ja toimitusketjujen haasteiden säilyvän erityisesti käyttämiemme elektroniikkakomponenttien ja puolijohteiden osalta. Tilanteesta johtuen käynnistimme vuoden 2023 aikana useita toimenpiteitä liiketoimintamme tehostamiseksi, kulujen karsimiseksi ja kassavirran turvaamiseksi. Molempien liiketoimintojemme osalta jatkoimme myös toimenpiteitä nousseiden kulujen siirtämiseksi myyntihintoihin. Toiminnan priorisoinnin ja kulurakenteiden mukauttamisen myötä rakennamme pohjaa kannattavuuden parantamiselle.

VERKKOLAITEMARKKINA HIDASTUI UUDEN TEKNOLOGIASUKUPOLVEN KYNNYKSELLÄ

Laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan etätyön sekä digitaalisten palvelujen kasvavan kulutuksen myötä. Tämä edellyttää tietoliikenneoperaattoreilta investointeja yhä suurempaan verkkokapasiteettiin ja korkeampiin tiedonsiirtonopeuksiin. Kaapelipohjaisessa infrastruktuurissa tämä tarkoittaa siirtymistä vaiheittain seuraavan sukupolven DOCSIS 4.0 -standardin mukaisiin 1,8 GHz -verkkopäivityksiin, jotka tuovat tilaajille nopeudeltaan jopa 10 gigabitin laajakaistayhteyksiä.

Omat DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten verkkotuotteiden tuotekehityshankkeemme jatkuivat tiiviisti vuoden 2023 aikana. Pohjois-Amerikan markkinoille kehitettävät uuden sukupolven älyvahvistimet etenivät pääasiakkaamme kanssa viimeiseen hyväksyntätestivaiheeseen ja odotamme niiden toimitusten alkavan vuoden 2024 alkupuolella. Samalla valmistaudumme asteittain volyymitoimituksiin. Euroopan osalta DOCSIS 4.0 investointien odotetaan alkavan myöhemmin, ja markkinan olevan Pohjois-Amerikkaa merkittävästi pienempi.

DOCSIS 4.0 -teknologia varmistaa kaapeli verkkoyhteyksien kilpailukyvyn optisen kuidun rinnalla vuosiksi eteenpäin. Tämän ansiosta verkkolaitemarkkinan kasvupotentiaali on merkittävää erityisesti Pohjois-Amerikassa, jossa odotamme operaattoreiden investoivan uuteen teknologiaan vuodesta 2024 eteenpäin. Euroopan markkinakehityksen ennustaminen on vaikeampaa, sillä se riippuu erityisesti uuden sukupolven teknologioiden hankinnan tulevasta ajoituksesta.

TASAISTA KEHITYSTÄ TURVALLISUUDEN JA JULKISEN LIIKENTEEN MARKKINASSA

Videovalvonnan ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkina kasvaa tasaisesti kehittyvien kaupunkiympäristöjen, lisääntyvän ympäristöystävällisen joukkoliikenteen sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyessä. Markkinan laajasti julkiseen rahoitukseen perustuvat investoinnit tähtäävät palvelujen ja infrastruktuurin häiriöttömän toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseen.

Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien osalta toimitimme vuonna 2023 useita jo tilauskannassa olleita projekteja merkittävien junavalmistajien kanssa. Näiden rinnalla myös monet muut asiakasprojektimme etenivät sekä Euroopassa että Lähi-Idässä. Haimme määrätietoisesti vankempaa jalansijaa myös joukko-
liikenneoperaattoreilta sekä erityisesti huoltoliiketoiminnassa. Lisäksi jatkoimme vuonna 2022 aloitettuja toimenpiteitä projektiemme kannattavuuden parantamiseksi sekä organisaation ja prosessiemme uudistamiseksi.

Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Myös videovalvonta- ja tilannekuvaratkaisujen älykkyys lisääntyy, ja niiden käyttöalaa laajentavat esimerkiksi erilaiset mobiilijärjestelmät. Videokuvan lisäksi uuden sukupolven ratkaisut tulevat sisältämään entistä enemmän erityyppisten tietovirtojen hallintaa ja analysointia. Teknologian nopea kehitys edellyttää meiltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin, ja näissä ohjelmistojärjestelmien osuus jatkaa kasvuaan.

STRATEGISIA ASKELEITA TULEVAISUUTEEN

Käynnistimme vuoden 2023 aikana Telesten juridisen konsernirakenteen selkeyttämiseen tähtäävät toimet, joilla järjestämme Broadband Networks sekä Public Safety and Mobility -liiketoimintamme omien juridisten yhtiöiden alle. Suunniteltu yhtiörakenne selkeyttää liiketoimintojen operatiivista ohjausta ja lisää liiketoimintayksiköiden toiminnan joustavuutta; samalla voimme ottaa molempien liiketoimintojen erityispiirteet jatkossa entistä paremmin huomioon.

Telestelle tärkeää Pohjois-Amerikan verkkoliiketoimintaa tukemaan perustimme vuoden 2023 alussa Advisory Boardin, jonka tehtävänä on luotsata toimintaamme kyseisessä markkinassa. Yhteistyötä ja asiantuntemusta vahvistamalla olemme laajentaneet ymmärrystämme Pohjois-Amerikan operaattorikentän tarpeista ja odotuksista ja varmistamme, että hyödynnämme markkinan tarjoamat kasvumahdollisuudet parhaalla tavalla.

Linda Kallas aloitti yhtiössä uutena strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä kesäkuussa 2023
Hänen johdollaan jatkamme strategiamme terävöittämiseen tähtäävän ohjelmamme viemistä eteenpäin. Kesäkuussa tiukensimme myös fokustamme laajakaistaverkkojen teknologialiiketoimintaan, kun Telesten
tytäryhtiö Teleste Network Services SA siirtyi paikallisten yrittäjien omistukseen. Yhtiö vastasi Broadband Networksin suunnittelu- ja palveluliiketoiminnoista Sveitsin markkinoilla.

MENESTYS RAKENTUU KULTTUURIMME VARAAN

Vuonna 2024 Teleste juhlii 70-vuotista taivaltaan. Juhlavuosi on yhtiöllemme hieno mahdollisuus arvioida tähän asti kulkemaamme matkaa ja sitä, millainen yritys tulevaisuudessa olemme. Haluamme tuottaa hyötyä asiakkaillemme, sijoittajillemme, meille telesteläisille ja maailmalle. Tavoitteenamme on sekä tänään että tulevaisuudessa keskittyä luomaan perustuksia arjelle, joka on turvallista ja hyvä elää meille kaikille.

Historiansa aikana Teleste on muuttunut ja uudistunut. Vaikka tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, näemme, että tämän päivän toimintaympäristössämme muutos on edelleen välttämätöntä. Tähtäämme onnistumiseen ja kasvuun ja työskentelemme yhdessä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä työssä apunamme on Telesten vuonna 2023 julkaistu kulttuurivisio, johon ovat kiteytyneet yhtiömme voimatekijät: innovatiivisuus, ilo ja kunnioitus. Niiden varaan rakennamme menestyksemme myös tulevina vuosina.

Esa Harju,
toimitusjohtaja

Lähde: Telesten 14.3.2024 julkaistu vuoden 2023 Vuosikertomus