Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2021 maailmanlaajuisen koronaviruspandemian suorat ja välilliset vaikutukset olivat edelleen läsnä ja alati muuttuva tilanne muun muassa rajoitusten suhteen toi haasteita liiketoiminnalle koko maailmassa. Haasteista huolimatta Telesten tilauskanta kasvoi voimakkaasti ja liiketoiminnan kannattavuus nousi edellistä vuotta paremmalle tasolle. Tilauskannan kasvu, investoinnit tuotekehitykseen sekä luottamus markkinoiden kehitykseen luovat vahvan pohjan menestykselle.

Yhden vuoden 2021 merkittävimmistä haasteista yhtiön toiminnalle muodosti komponenttien epävarmasta saatavuudesta, hintojen noususta ja pidentyneistä toimitusajoista johtunut komponenttikriisi ja siitä johtuneet toimitusvaikeudet. Tilanteen hallitsemiseksi yhtiö teki toimenpiteitä komponenttien saatavuuden varmistamiseksi ja puskurivarastojen kasvattamiseksi. Telesten toimintamallin mukainen tiivis yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien kanssa osoittautui ensi-
arvoisen tärkeäksi myös komponenttikriisin haasteiden selättämisessä. Suurelta osin komponentti-
kriisistä johtuen yhtiön myynti jäi ennakoidusti vuoden 2020 tasolle, mutta kannattavuus parani.

MÄÄRÄTIETOISTA TYÖTÄ LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMISEKSI
Euroopan markkinoilla olemme olleet jo pitkään johtava toimija kaapelilaajakaistaverkkojen teknologia-
ratkaisuissa. Vuoden aikana jatkoimme määrätietoista työtä liiketoimintojen laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille, ja esittelimme muun muassa uudet, juuri näille markkinoille suunnitellut älykkäät seuraavan sukupolven vahvistimet. Yhtiön verkkoteknologiaosaamiselle on Pohjois-Amerikassa selvää kysyntää ja kasvun mahdollisuuksia on tarjolla myös videovalvonta- ja informaatiojärjestelmien saralla.
Koko toimialaa koettelevista haasteista huolimatta jatkoimme voimakkaasti älykkäiden digitaalisten järjestelmien tuotekehitystä, mikä vahvistaa toimintaedellytyksiämme markkinoilla. Toimituskykyä paran-
taaksemme käynnistimme myös tuotantotilojen laajennusinvestoinnin Littoisten tehtaallamme.
Oman tuotantomme vahvistamista ja tuotantokapasiteettimme kasvua tukevan laajennuksen on määrä valmistua vuoden 2022 loppupuolella.

NETWORKS-LIIKETOIMINTA PIRISTYI
Koronaviruspandemian myötä verkkoliikenteen määrässä ja internetin käytön luonteessa on tapahtunut huomattavia muutoksia. Etätyön, videoneuvotteluiden ja esimerkiksi verkkopelaamisen lisäännyttyä on siirrytty yhä enemmän kaksisuuntaiseen liikenteeseen, joka on luonut painetta verkkokapasiteetin nostamiselle. Pandemian ja komponenttikriisin aikana verkko-operaattorit ovat kuitenkin pääosin keskittyneet jo olemassa olevien toimintojen turvaamiseen suurempien investointien sijaan.

Vuoden 2021 aikana tilanne oli kuitenkin jo muuttumassa, ja verkko-operaattorit aloittivat investoinnit muun muassa hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja valmistautuivat DOCSIS® 4.0 -laajakaistastandardin mahdollistamaan 1,8 GHz verkkojen kehitykseen. Tämä näkyi liiketoiminnassamme etenkin uuden sukupolven tuotteiden tilausten lisääntymisenä ja liiketoiminnan kannattavana kasvuna edelliseen vuoteen nähden. Suomessa ja Sveitsissä toteutettava verkkojen suunnitteluun, asennukseen, käyttöönottoon, huoltoon ja ylläpitoon keskittyvä palveluliiketoimintamme jatkui suhteellisen stabiilina, mutta Englannissa palveluliiketoiminnan liikevaihto laski johtuen muun muassa asiakaskunnan yritysjärjestelyistä.

MERKITTÄVIÄ SOPIMUKSIA VIDEOVALVONTA- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN LIIKETOIMINNASSA
Vaikka joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pandemian myötä tilapäisesti laskeneet, jatkoivat junavalmistajat ja joukkoliikenteen operaattorit edelleen investointejaan matkustajainformaatio-
järjestelmien kehittämiseen. Vuoden aikana solmittiinkin merkittäviä uusia tilaussopimuksia muun muassa Ranskaan, Italiaan ja Iso-Britanniaan toimitettavista junaratkaisuista. Asemajärjestelmiä toimitettiin erityisesti Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Saksan joukkoliikenteen tarpeisiin. Kaupungistumisen ja ekologisuuden globaalit megatrendit vauhdittavat osaltaan joukkoliikenteen kasvua ja kehitystä, luoden kysyntää Telesten videovalvonta- ja informaatiojärjestelmille.

Myös viranomaistahot jatkoivat investointejaan ihmisten turvallisuutta parantaviin teknologisiin
ratkaisuihin ja myös videovalvontajärjestelmien tilauskantamme kasvoi. Vuoden aikana saimme muun muassa merkittäviä jatkotilauksia videovalvontajärjestelmien toimittamisesta Skandinaviaan, Ranskaan ja Lähi-Itään.

KOHTI YHÄ ÄLYKKÄÄMPÄÄ, TURVALLISEMPAA JA SUJUVAMPAA ARKEA
Toinen perättäinen poikkeusvuosi oli monessa suhteessa haasteita täynnä, mutta onnistuimme silti nostamaan liiketoimintamme kannattavuutta. Kansainvälisessä vertailussa olemme keskikokoinen toimija, joka on riittävän notkea tehdäkseen nopeitakin toimenpiteitä tilanteen niin vaatiessa – mutta toisaalta riittävän suuri selvitäksemme markkinoiden voimakkaistakin vaihteluista. Notkeudesta on kiittäminen erityisesti motivoitunutta henkilökuntaamme, joka on kyennyt muuttuvissa olosuhteissa sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiimme.

Yksi keskeinen toimintakykyämme vahvistava tekijä on vastuullisuusagendamme, joka jalkautuu käytäntöön niin tuotteidemme kuin toimintatapojemme kautta. Sen lisäksi, että tuotamme asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja, panostamme vahvasti myös ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan ja tuotteisiin. Laadukas teknologiamme tukee kestävää kehitystä myös koko yhteiskunnan tasolla, luoden parempia edellytyksiä älykkään, turvallisen ja sujuvan arjen tuottamiselle.

Vastuulliset toimintatapamme ovat korvaamattomia kestävien asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, ja vaikuttavat siten myös oman liiketoimintamme kannattavuuteen. Vuoden aikana jatkoimmekin edelleen ESG-teemoihin (Environmental, Social and Corporate governance) panostamista muun muassa organisaatiomme kehittämisen, tuotekehityksen sekä energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten tuotteiden muodossa.

Kertomusvuonna jatkoimme perustan rakentamista tulevaisuuden menestykselle. Vuosi 2022 alkaa vahvan tilauskannan pohjalta hyvissä merkeissä. Meillä on vahva luottamukseen pohjautuva yhteistyö asiakkaidemme kanssa ja uskomme asiakaskeskeisen toimintatapamme olevan myös jatkossa yksi toimintamme kulmakivistä. Lähitulevaisuutta leimaavat edelleen poikkeusolot ja komponenttien saatavuusongelmat, mikä luo epävarmuutta vuoden 2022 toimintaympäristöön. Toivomme että ajan kanssa voimme askel askeleelta palata kohti normaalimpaa toimintaympäristöä.

Kiitämme kaikkia telesteläisiä hyvästä työstä sekä asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta Telesteä kohtaan. Telesten hallitusta kiitämme saamastamme tuesta.


Jukka Rinnevaara,
toimitusjohtaja vuoden 2021 loppuun asti
Esa Harju,
toimitusjohtaja vuoden 2022 alusta alkaen

Lähde: Telesten 15.3.2022 julkaistu vuoden 2021 Vuosikertomus