Riskien hallinta

 

Telesten riskienhallintapolitiikka määrittää riskienhallinnan tavoitteeksi strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Telesten hallitus hyväksyy konsernin riskienhallinnan periaatteet ja tavoitteet. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen niin, että tavoitteita uhkaavat, liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja niitä seurataan ja arvotetaan jatkuvasti. Riskienhallintamenetelmät on määritelty ja niillä pyritään ennaltaehkäisemään riskien toteutuminen. Lisäksi vakuutuksilla pyritään kattamaan ne riskit, jotka ovat taloudellisista tai muista syistä järkeviä vakuuttaa. Riskienhallinnassa korostetaan merkittävimpien riskien säännöllistä arviointia ja hallintaa kustannustehokkaalla tavalla. Riskienhallinta tukee liiketoimintaa ja tuottaa päätöksentekoa ja tavoiteasetantaa tukevaa lisäarvoa liiketoiminnasta vastaavalle johdolle. Osa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmää on kuukausittainen raportointi, jonka avulla valvotaan erityisesti saatujen tilausten, tilauskannan, toimitusten, liikevaihdon, kannattavuuden, myyntisaatavien, käyttöpääoman ja kassavirran kehitystä ja niiden avulla koko Teleste-konsernin tuloksen kehittymistä. Hallitus katselmoi vuosittain liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoimintayksiköiden sekä yhteisten toimintojen strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.  


Telesten riskienhallintajärjestelmä kattaa mm. seuraavat riskiluokat: 

  • strategiset riskit 
  • operatiiviset riskit 
  • taloudelliset riskit 
  • vahinkoriskit  

Kullekin tunnistetulle riskille vahvistetaan konsernin johtoryhmässä omistaja, joka vastaa riskin arvioinnista, riskinhallintastrategian valinnasta, riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelusta ja vastuuttamisesta sekä riskin seurannasta.  

Päivitetty 2022

Riskitekijät

Teleste Oyj:n hallitus on tilinpäätöstiedotteessa 9.2.2023 päivittänyt yhtiön riskitekijät seuraavasti:

Liiketoiminnan merkittävimmät riskit

Teleste on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi olla haitallinen vaikutus Telesten liiketoimintaan tai taloudelliseen asemaan. Myös muut riskit, joista Teleste ei ole tällä hetkellä tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä arvioida olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Hallitus katselmoi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan neljännesvuosittain ja aina tarvittaessa. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Strategiset riskit

Taloudelliset syklit ja erityisesti tietoliikenne- ja joukkoliikenneoperaattoreiden investointiaktiviteettien tason vaihtelu vaikuttavat Telesten tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Korkea inflaatio ja nousevat korot vaikuttavat myös Telesten asiakkaiden rahoitukseen, kannattavuuteen, investointikykyyn ja siten myös Telesten tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Yhtiön on pyrittävä ennakoimaan markkinoiden muutokset ja reagoimaan niihin. Teknologiset murrosvaiheet, kuten tietoliikenneoperaattoreiden siirtyminen uuden sukupolven teknologioihin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailuasemia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi johtaa myös kiristyvään hintakilpailuun mikä voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen.

Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitysinvestoinnit ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotekehitys sisältää harkittuja riskejä, joiden toteutuessa tuotekehityspanostuksien arvo voi alentua.

Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa ja sisältää riskejä. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin.

Suurimmat avainasiakkaat muodostavat merkittävän osan kyseisen asiakassegmentin liikevaihdosta. Asiakkaiden mahdolliset hankintastrategian tai toimittajavalintojen muutokset voivat johtaa liiketoiminnan volyymien supistumiseen ja kannattavuuden heikkenemiseen.

Yhtiön toimialoilla voi tapahtua sekä asiakkaiden että toimittajien konsolidaatiota, joka voi heikentää Telesten kilpailuasemaa.

Markkinakysynnän tason lisäksi Telesten tuote- ja palveluvalikoiman kilpailukyky on avaintekijä kasvulle ja kannattavuudelle. Epäonnistuminen asiakkaiden vaatimusten, kilpailijoiden tarjooman tai liiketoimintamallien muutosten ennakoimisessa tai niihin vastaamisessa voi johtaa Telesten kilpailukyvyn heikentymiseen.

Operatiiviset riskit

Materiaali- ja komponenttipula ovat aiheuttaneet toimitusviiveitä ja lisäkuluja kahden edellisen tilikauden aikana heikentäen yhtiön kannattavuutta. Materiaalisaatavuuteen liittyvien ongelmien arvioidaan jatkuvan merkittävinä ja aiheuttavan toimitusriskejä etupainotteisesti varastoon hankituista materiaaleista huolimatta. Materiaalien saatavuusongelmien kestoa on vaikea arvioida, mutta vaikutusten uskotaan jatkuvan vuoden 2023 aikana. Korkeat varastotasot voivat johtaa raaka-aineiden ja komponenttien arvonalentumisiin.

Teknologia- ja tuoteliiketoiminnan asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös riskejä. Kokonaisvaltaiset järjestelmä- tai projektitoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja ajoittua useille vuosille, minkä vuoksi projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä.

Telesten tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin.

Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet ja ratkaisut voivat vikaantua asiakkaan käyttöympäristössä ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin.

Korkea inflaatio, nousevat korot ja toimitusketjujen häiriöt ovat heikentäneet maailmantalouden näkymiä, muodostaen riskejä yhtiön toiminnalle ja kannattavuudelle. Teleste pyrkii lieventämään näitä riskejä dynaamisemmilla hinnoittelu- ja sopimusmalleilla sekä jatkuvilla toimenpiteillä tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Useat tilaajaverkkoteknologioita tarjoavat kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa Telesten kilpailukykyyn.

Osa yhtiön joukkoliikenteen projekteista on toimialan luonteen vuoksi kiinteähintaisia, jolloin niihin riittyy kateriskiä kulujen noustessa.  Joihinkin projektitoimituksiin liittyy myös toimitusviiveitä mitkä voivat johtaa sopimussakkoihin tai luottotappioihin. Yhtiö neuvottelee projektitoimitusten viiveisiin liittyvien sopimusehtojen vaikutuksista kussakin projektissa erikseen.

Useat tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn.

Osaavat työntekijät, joilla on tarvittava pätevyys ja taidot, ovat avainasemassa Telesten tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja rekrytointeihin liittyy riskejä, jotka vaikuttavat kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Epävakaa työmarkkinatilanne voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintakykyyn tai työtaistelutoimenpiteet esimerkiksi vientilogistiikassa voivat keskeyttää toimitukset asiakkaille.

Brändi- ja mainehaitoilla voisi olla vaikutus liiketoimintaan ja taloudelliseen kehitykseen. Mahdollinen mainehaitta voisi syntyä esimerkiksi merkittävän toimitus-, tuote- tai palvelulaatuongelman tai kyberturvallisuusvahingon seurauksena.

Yllättäviin tapahtumiin ja turvallisuuteen liittyvät riskit

Fyysiset vahingot, jotka aiheutuvat onnettomuuksista (kuten tulipalo), äärimmäisistä sääilmiöistä, luonnon katastrofeista, terrorismista tai muusta poikkeustilasta saattavat keskeyttää raaka-aineiden tai komponenttien saatavuuden tai keskeyttää oman valmistustoiminnan.

Meneillään oleva COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen riskejä Telesten toimitusketjuille. Elektroniikan komponenttien ja raaka-aineiden toimitusketjujen häiriöt voivat edelleen vaikuttaa negatiivisesti Telesten toimituskykyyn. Mahdollinen uusi tai muuntautunut pandemia voisi johtaa uusiin laajempiin rajoitustoimenpiteisiin.

Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia kyberturvallisuusuhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Kasvaneet geopoliittiset jännitteet, kuten Ukrainan sotaan liittyvät, ovat lisänneet kyberhyökkäyksien todennäköisyyttä. Näistä voi aiheutua paikallisia ja globaaleja digitaalisia häiriöitä haitaten Telesten, asiakkaiden tai toimittajien toimintoja.

Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista.

Arkaluontoisen työntekijä- tai asiakastiedon tietovuodot voivat johtaa mainehaittaan tai merkittäviin taloudellisiin vahinkoihin. Tietovuoto voisi johtua muun muassa kyberrikoksista, kiristysohjelmista, tietovarkauksista, petoksista, väärinkäytöksistä tai työntekijöidemme tahattomista virheistä.

Eri valtioiden asettamat tullit ja muutokset tai rajoitteet viennissä tai tuonnissa voivat vaikuttaa raaka-aineiden ja komponenttien hankintaketjuihin ja tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti.

Teleste päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle heti Venäjän hyökkäyssodan käynnistyttyä. Vaikka Ukrainan sodan välittömät vaikutukset Telesten liiketoimintaan ovat olleet rajallisia, on sodalla merkittäviä vaikutuksia tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen, rahtikustannuksiin sekä materiaalien toimitusaikoihin.

Rahoitusriskit

Materiaalisaatavuuden häiriöt ja hankintahintojen nousu ovat kasvattaneet merkittävästi vaihto-omaisuutta ja lisänneet epäkurantin vaihto-omaisuuden riskiä. Kasvava käyttöpääoma on pienentänyt yhtiön käytössä olevia rahoitusreservejä. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat voivat edelleen vaikeuttaa valmistusta ja viivästää toimituksia kasvattaen käyttöpääomaa ja nostaa yhtiön maksuvalmiusriskiä.

Nousevat korot vaikuttavat Telesten rahoituskustannuksiin suojaamattoman korollisen velkapääoman osalta.

Osa Telesten liikevaihdosta ja merkittävä osa raaka-aine- ja komponenttihankinnoista on muissa valuutoissa kuin euroissa. Merkittävät valuuttakurssivaihtelut altistavat Telesten valuuttariskeille. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaisilta valuuttariskeiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä ja optioilla.

Teleste altistuu riskeille, jotka liittyvät sen asiakkaiden maksukykyyn ja -käyttäytymiseen, ja jotka voivat vaikuttaa Telesten kassavirtaan tai johtaa luottotappioihin. Merkittävillä muutoksilla eri maiden rahoitus- tai verosääntelyssä tai niiden tulkinnoissa voi myös olla vaikutus Telesten taloudelliseen kehitykseen, likviditeettiin tai kassavirtaan.

Tarkempia tietoja rahoitusriskeistä on julkaistu tilinpäätöksen 2022 liitetiedoissa.

Telesten belgialainen tytäryhtiö on saanut verovuotta 2019 koskevan jälkiverotuspäätöksen, jonka kumoamista yhtiö on vaatinut. Yhtiö on kirjannut jälkiverotuspäätöksen mukaisen verovaikutuksen yhteensä 1,7 miljoonaa euroa toisen vuosineljänneksen tulokseen. Mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, jälkiverotuspäätös johtaisi 2,1 miljoonan euron veronmaksuun ja vaikuttaisi maksuhetkellä yhtiön kassavirtaan.

Oikeudenkäynnit ja oikeudelliset menettelyt

Belgian jälkiverotuspäätöksen lisäksi katsauskaudella ei ollut vireillä muita sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Päivitetty 2023