Riskien hallinta

 

Telesten riskienhallintapolitiikka määrittää riskienhallinnan tavoitteeksi strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Telesten hallitus hyväksyy konsernin riskienhallinnan periaatteet ja tavoitteet. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen niin, että tavoitteita uhkaavat, liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja niitä seurataan ja arvotetaan jatkuvasti. Riskienhallintamenetelmät on määritelty ja niillä pyritään ennaltaehkäisemään riskien toteutuminen. Lisäksi vakuutuksilla pyritään kattamaan ne riskit, jotka ovat taloudellisista tai muista syistä järkeviä vakuuttaa. Riskienhallinnassa korostetaan merkittävimpien riskien säännöllistä arviointia ja hallintaa kustannustehokkaalla tavalla. Riskienhallinta tukee liiketoimintaa ja tuottaa päätöksentekoa ja tavoiteasetantaa tukevaa lisäarvoa liiketoiminnasta vastaavalle johdolle. Osa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmää on kuukausittainen raportointi, jonka avulla valvotaan erityisesti saatujen tilausten, tilauskannan, toimitusten, liikevaihdon, kannattavuuden, myyntisaatavien, käyttöpääoman ja kassavirran kehitystä ja niiden avulla koko Teleste-konsernin tuloksen kehittymistä. Hallitus katselmoi vuosittain liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoimintayksiköiden sekä yhteisten toimintojen strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.  


Telesten riskienhallintajärjestelmä kattaa mm. seuraavat riskiluokat: 

  • strategiset riskit 
  • operatiiviset riskit 
  • taloudelliset riskit 
  • vahinkoriskit  

Kullekin tunnistetulle riskille vahvistetaan konsernin johtoryhmässä omistaja, joka vastaa riskin arvioinnista, riskinhallintastrategian valinnasta, riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelusta ja vastuuttamisesta sekä riskin seurannasta.  

Päivitetty 2022

Riskitekijät

Teleste Oyj:n hallitus on tilinpäätöstiedotteessa 10.2.2022 päivittänyt yhtiön riskitekijät seuraavasti:

Liiketoiminnan keskeiset riskit

Telesten päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, ja yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat tietoliikenneoperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot ja viranomaiset.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Yhtiön on pyrittävä ennakoimaan markkinoiden muutokset ja reagoimaan niihin. Teknologiset murrosvaiheet, kuten tietoliikenneoperaattoreiden siirtyminen uuden sukupolven hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asemia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi johtaa myös kiristyvään hintakilpailuun mikä voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitysinvestoinnit ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotekehitys sisältää harkittuja riskejä, joiden toteutuessa tuotekehityspanostuksien arvo voi alentua. Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin.

Teknologia- ja tuoteliiketoiminnan asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös riskejä. Tietoliikenneoperaattorien verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja investointikyvyn mukaan. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää operaattoreiden investointikykyä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kysyntä vaihtelee markkinoiden noustessa tai laskiessa, sekä pääasiakkaiden investointikyvyn mukaan. Kokonaisvaltaiset järjestelmä- tai projektitoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja ajoittua useille vuosille, minkä vuoksi projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Telesten tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet ja ratkaisut voivat vikaantua asiakkaan käyttöympäristössä ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Teleste on sitoutunut asiakkaiden korkeisiin laatu- ja toimitusvaatimuksiin myös palveluliiketoiminnassa, mikä edellyttää toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää ja jatkuvaa prosessikehitystä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat palveluiden toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen.

Useat tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia kyberturvallisuusuhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja rekrytointeihin liittyy riskejä, jotka vaikuttavat kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Luonnonilmiöt, onnettomuudet (kuten tulipalo tai tulva), sekä muut globaalit poikkeustilat kuten pandemiat saattavat heikentää erilaisten materiaalien tai komponenttien saatavuutta teollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden kysyntävaihtelut voivat johtaa äkillisiin raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnankorotuksiin, joiden negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen Teleste ei pysty eliminoimaan omien tuotteiden tai projektitoimitusten hinnankorotuksilla. Vuonna 2020 alkaneet raaka-aine- ja komponenttisaatavuuden haasteet ovat jatkuneet ja edelleen laajentuneet. Yhtiön arvion mukaan komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit ja ongelmat voivat aiheuttaa edelleen merkittäviä toimitusviiveitä ja kannattavuushaasteita liiketoiminnalle. Geopoliittiset muutokset, kuten eri valtioiden asettamat tullit ja muutokset tai rajoitteet viennissä tai tuonnissa voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat tilaajaverkkoteknologioita tarjoavat kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaisilta valuuttariskeiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä ja optioilla.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19–pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä, ja osa joukkoliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet pääosin toimintakykyisinä. Vaikka pandemian suorat vaikutukset Telesten toimintaan ovat toistaiseksi olleet rajallisia, elektroniikan komponenttien ja monien muiden materiaalien toimitusketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet ja voivat edelleen vaikuttaa negatiivisesti Telesten toimituskykyyn.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Päivitetty 2022