Voimassaoloaika 05.05.2010 –

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku.

2 §

Toimiala

Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvä huolto-, ylläpito-, koulutus-, suunnittelu-, integraatio- ja asennustoiminta sekä konsultaatio. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä välityksin.

3 §

Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 §

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

5 §

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 §

Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai toimitusjohtajalla yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa taikka henkilöllä, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden, joko yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön, prokuristin, toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

7 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 §

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §

Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään yhdessä hallituksen päättämässä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä Kaarinassa, Turussa tai Helsingissä.

Kokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
7. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta;
valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat,
sekä käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.