Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Telesten johtamisen järjestelyissä pyritään johdonmukaisuuteen ja toimivuuteen. Telesten hallinnointitapa perustuu Suomen lakiin ja Telesten yhtiöjärjestykseen. Telesten osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja Teleste noudattaa arvopaperimarkkinalakia, Pörssin antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, mukaan lukien Hallinnointikoodi Corporate Governance 2020 sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Teleste on noudattanut 1.3.2000 alkaen Pörssin sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa. Sisäpiiriohjetta on täydennetty yhtiön sisäisillä ohjeilla. Yhtiö on vahvistanut toiminnassaan noudatettavat arvot.

Lähipiiritoimet

Teleste arvioi ja seuraa lähipiiritoimia Hallinnointikoodin ja Telesten sisäisten ohjeistusten mukaisesti. Teleste pyrkii varmistamaan, että mahdolliset intressiristiriidat on huomioitu päätöksentekoprosessissa. Pääsääntönä on, että kaikki lähipiiritoimet liittyvät aina Telesten normaaliin liiketoimintaan ja ovat linjassa yhtiön tarkoituksen kanssa ja tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Hallitus päättää lähipiiritoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai jotka tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Telesten lakiosasto huolehtii lähipiiriin kuuluvien määrittelystä ja pitää ajantasaista kirjaa lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi.

Tiedot lähipiiriliiketoimista ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Päivitetty 2022