TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Telesten hallitus perusti 5.4.2018 yhtiölle tarkastusvaliokunnan valmistelemaan yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat asiat. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vahvistaman kokousaikataulun mukaisesti. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. 

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki riippumattomuutta ja taloudellisen tiedon ymmärtämistä koskevat vaatimukset sekä muut vaatimukset, joista on määrätty Suomen laissa ja suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevassa sääntelyssä. 

Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuivat jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja, tilintarkastaja ja tarkastusvaliokunnan sihteeri. Tarkastusvaliokunta voi kutsua muita asiantuntijoita tai toimivan johdon edustajia tarkastusvaliokunnan kokouksiin tarpeen mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin harkintansa mukaan. Tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat ja materiaalit ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää tarkastusvaliokunnan keskeiset havainnot, suositukset ja tiivistelmän tarkastusvaliokunnan kokouksista hallitukselle. 

Teleste Oyj:n yhtiökokouksen 5.4.2023 jälkeen kokoontunut hallitus päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanoksi: Mirel Leino-Haltia (puheenjohtaja), Jussi Himanen ja Vesa Korpimies. 

Tarkastusvaliokunta piti vuoden 2022 aikana 9 kokousta. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 

Jäsen Osallistuminen kokouksiin (%) 
Himanen Jussi  9/9 (100 %), jäsen  
Korpimies Vesa 9/9 (100 %), jäsen  
Leino-Haltia Mirel  9/9(100 %), puheenjohtaja  

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat: 

 • Teleste-konsernin taloudellisen tilanteen, rahoitustilanteen ja tilinpäätösraportointiprosessin ja verotuksellisen aseman seuranta; 
 • taloudellisen raportointijärjestelmän seuranta ja arviointi; 
 • konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja IFRS-normiston noudattamisen seuranta; 
 • osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen katselmointi ja suositusten antaminen hallitukselle ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen pörssitiedotteiden julkaisemista; 
 • vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttämisen ja esittämisen arviointi; 
 • muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen käsittely; 
 • yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden arviointi; 
 • merkittävien taloudellisten sekä rahoitus- ja veroriskien seuranta; 
 • hallituksen vahvistamien toimintapolitiikkojen ja periaatteiden noudattamisen valvonta sekä sisäinen tarkastus; 
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen (Corporate Governance Statement) käsittely; 
 • yhtiön tietohallintostrategian ja tietoturvaan liittyvien periaatteiden seuranta; 
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta; 
 • lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi; 
 • tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen seuranta; 
 • yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle ja yhteydenpito tilintarkastajaan; 
 • lähipiiritoimien seurantaa ja arviointia koskevien periaatteiden määrittely;  
 • lakien ja määräysten noudattamisprosessien arviointi; ja 
 • muiden yhtiön hallituksen osoittamien tehtävien hoitaminen. 

Hallituksen hyväksymä 18.12.2019

Päivitetty 2023