Teleste Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2022: Tuotteiden kysyntä vahvaa, liikevaihto kasvoi, oikaistu liiketulosi laski kohonneiden kustannusten vuoksi

TELESTE OYJ   OSAVUOSIKATSAUS   3.11.2022   KLO 8:30

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2022

 

TUOTTEIDEN KYSYNTÄ VAHVAA, LIIKEVAIHTO KASVOI, OIKAISTU LIIKETULOS LASKI KOHONNEIDEN KUSTANNUSTEN VUOKSI

Heinä-syyskuu 2022

– Liikevaihto oli 42,6 (32,3) miljoonaa euroa, kasvua 32,0 %
– Oikaistu liiketulos oli 1,1 (2,3) miljoonaa euroa, laskua 52,0 %
– Liiketulos oli -4,8 (2,3) miljoonaa euroa, liiketulos sisältää aktivoitujen kehitysmenojen arvonalentumisen 5,4 miljoonaa euroa
– Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,10) euroa osakkeelta, laskua 65,9 %
– Osakekohtainen tulos oli -0,22 (0,10) euroa osakkeelta
– Liiketoiminnan rahavirta oli -9,7 (3,0) miljoonaa euroa
– Saadut tilaukset olivat 48,9 (44,1) miljoonaa euroa, kasvua 10,7 %
– Tilauskanta kauden lopussa oli 145,3 (96,0) miljoonaa euroa, kasvua 51,3 %

Tammi-syyskuu 2022

– Liikevaihto oli 119,0 (105,1) miljoonaa euroa, kasvua 13,2 %
– Oikaistu liiketulos oli 1,5 (4,9) miljoonaa euroa, laskua 68,8 %
– Liiketulos oli -4,5 (8,1) miljoonaa euroa, liiketulos sisältää aktivoitujen kehitysmenojen arvonalentumisen 5,4 miljoonaa euroa
– Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,03 (0,18) euroa osakkeelta
– Osakekohtainen tulos oli -0,30 (0,35) euroa osakkeelta
– Liiketoiminnan rahavirta oli -10,3 (15,3) miljoonaa euroa
– Saadut tilaukset olivat 155,6 (124,0) miljoonaa euroa, kasvua 25,5 %

Näkymät vuodelle 2022 (päivitetty)

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon tason ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen jäävän edellisvuotta merkittävästi alemmaksi. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Pahentuneella komponenttipulalla, kustannusten nousulla ja USD-kurssin vahvistumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen.

Toimitusjohtaja Esa Harjun kommentit:

”Kysyntä jatkui vahvana kolmannen vuosineljänneksen aikana. Olemme onnistuneet parantamaan toimituskykyämme, minkä vuoksi liikevaihto nousi korkealle tasolle. Myös tilauskanta nousi jälleen uudelle ennätystasolle. Toimituskyvyn ylläpitäminen on edellyttänyt paikoin kalliita broker-hankintoja spot-markkinoilta, mikä yhdessä toimitusketjun epävarmuuksien ja edelleen nousseiden materiaalikulujen kanssa heikensi kuitenkin bruttokatetta ja kannattavuutta.

Toimituskyvyn varmistaminen on nostanut varastojemme kokonaisarvoa merkittävästi. Osa materiaaliostoista pohjautuu saatuihin asiakastilauksiin, mutta iso osa perustuu yhtiön omiin arvioihin. Kasvaneet varastot ovat sitoneet käyttöpääomaa poikkeuksellisen paljon. Tämän vuoksi yhtiö on lisännyt käytettävissä olevaa likviditeettiä uusilla rahoitussopimuksilla.

Tilaajaverkkotuotteiden kysyntä Euroopassa on jatkunut hyvänä ja olemme saavuttaneet merkittäviä virstanpylväitä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Kuten elokuussa tiedotimme, allekirjoitimme puitesopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen laajakaistaoperaattorin kanssa liittyen DOCSIS 4.0 standardin mukaisiin 1.8 GHz vahvistimiin ja hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan. Toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Olemme saaneet myös toisen hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaa koskevan tilauksen keskisuurelta operaattorilta Yhdysvalloista, ja käymme aktiivisia keskusteluita usean muun operaattorin kanssa. Nousevien kustannusten siirtäminen tilaajaverkkotuotteiden myyntihintoihin vaatii jo tehtyjen toimenpiteiden jatkoksi jatkuvia lisäponnisteluita tulevina kuukausina.

Videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien liiketoiminnassa saimme useita uusia tilauksia ja projektitoimitukset etenivät suunnitellusti, joskin paine bruttokatteen osalta jatkui odotetusti vaikeana kiinteähintaisten projektien vuoksi. Olemme käyneet useita neuvotteluita kiinteähintaisten projektien hintojen päivityksiin ja maksuehtoihin liittyen ja osittain tässä onnistuneet. Paine bruttokatteen osalta jatkuu kuitenkin edelleen ja poistuu kokonaan vasta uusien tilausten ja päivitettyjen hintatasojen myötä.

Taseeseen aikaisemmin aktivoitujen tuotekehitysmenojen kirjanpitoarvot testattiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Testauksen seurauksena yhtiö kirjasi 5,4 miljoonan euron kertaluontoisen arvonalentumisen. Arvonalentumisella ei ole kassavirtavaikutusta ja yhtiön strategia säilyy muuttumattomana.

Odotamme markkinoiden epävakauden edelleen jatkuvan, emmekä odota toimitusketjujen normalisoituvan lähitulevaisuudessa. Toimituskyvyn ylläpitämisen ohella jatkamme toimenpiteitä erityisesti kannattavuuden parantamiseksi kiihtyvän inflaation aikana, sekä tiukennamme prosesseja käyttöpääoman optimoimiseksi. Lisäksi yhtiö jatkaa strategian terävöittämiseen tähtäävän ohjelmansa eteenpäinviemistä. Näillä toimenpiteillä luomme pohjaa vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin.”

Konsernin liiketoiminta heinä-syyskuu 2022

Avainluvut 7-9/2022 7-9/2021 Muutos
Liikevaihto, M€ 42,6 32,3 32,0 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 1,1 2,3 -52,0 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 2,6 % 7,1 %
Liiketulos, M€ -4,8 2,3 -312,2 %
Liiketulos, % -11,3 % 7,1 %
Kauden tulos, M€ -4,2 1,9 -324,0 %
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,04 0,10 -65,9 %
Tulos per osake, € -0,22 0,10 -315,7 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ -9,7 3,0 -420,4 %
Saadut tilaukset, M€ 48,9 44,1 10,7 %
Tilauskanta, M€ 145,3 96,0 51,3 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 48,9 (44,1) miljoonaa euroa kasvaen 10,7 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa sekä joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa. Tilauskanta oli 145,3 (96,0) miljoonaa euroa kasvaen vertailukauden lopusta 51,3 %. Tilauskanta kasvoi tilaajaverkkotuotteissa ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa. Liikevaihto oli 42,6 (32,3) miljoonaa euroa kasvaen 32,0 %. Liikevaihto kasvoi tilaajaverkkotuotteissa sekä joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut kasvoivat 65,1 % ollen 23,9 (14,5) miljoonaa euroa. Materiaalikuluja kasvattivat liikevaihdon kasvun lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen.  Henkilöstökulut kasvoivat 11,6 % ollen 11,6 (10,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 16,3 % ja olivat 4,8 (4,1) miljoonaa euroa. Poistot olivat 2,0 (1,9) miljoonaa euroa kasvaen 3,0 %. Oikaistu liiketulos laski 52,0 % ollen 1,1 (2,3) miljoonaa euroa eli 2,6 % (7,1 %) liikevaihdosta. Oikaistua liiketulosta laskivat kasvaneet materiaalikustannukset ja liiketoiminnan muut kulut. Telesten tuotteiden myyntihintojen korotukset kompensoivat materiaalikulujen negatiivista vaikutusta viiveellä.

Yhtiö kirjasi taseessa olleisiin aktivoituihin kehitysmenoihin 5,4 miljoonan euron arvonalentumisen, joka kohdistui kahteen eri kehityskokonaisuuteen kuten jäljempänä on tarkemmin kuvattu. Arvonalentumisen sisältävä liiketulos oli -4,8 (2,3) miljoonaa euroa. Nettorahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,10) euroa laskien 65,9 %. Osakekohtainen tulos oli -0,22 (0,10) euroa sisältäen kehitysmenojen arvonalentumisen.

Liiketoiminnan rahavirta oli -9,7 (3,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski nettokäyttöpääoman kasvun vuoksi. Nettokäyttöpääomaa kasvattivat liikevaihdon kasvu, toimituskyvyn turvaamiseksi merkittävästi kasvatetut varastotasot sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen.

Tuotekehitysmenot olivat 3,5 (3,5) miljoonaa euroa eli 8,3 % (10,9 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin ratkaisuihin ja DOCSIS 4.0 -standardin mukaisiin vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut tuotteet, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,2 (1,4) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,2 (1,1) miljoonaa euroa.

Kehitysmenojen arvonalentuminen 5,4 miljoonaa euroa kohdistui hajautetun verkkoarkkitehtuurin ensimmäisen sukupolven ohjelmistoon ja tuotteisiin sekä junajärjestelmien ohjelmistoihin ja asiakaskohtaisiin ratkaisuihin. Hajautetun verkkoarkkitehtuurin ensimmäisen sukupolven tuotteiden käyttöönottaminen tietoliikenneoperaattoreiden verkoissa on viivästynyt toimialan alkuperäisiin oletuksiin verrattuna ja viimeisimmän näkemyksen mukaan ensimmäisen sukupolven tuotteiden markkinan arvioidaan pienentyneen, koska merkittävä osa kysynnästä siirtyy toisen sukupolven tuotteisiin. Vastaavasti toisen sukupolven tuotteiden markkinan ja DOCSIS 4.0 -markkinan koon arvioidaan kasvavan. Telesten strategia säilyy täysin muuttumattomana hajautetun verkkoarkkitehtuurin ja DOCSIS 4.0:n suhteen. Lisäksi Teleste uudistaa junavalmistajille kehitettyjen informaatiojärjestelmien ohjelmistoalustan sekä tavoittelee aikaisempaa merkittävästi korkeampaa tuotteistuksen tasoa ohjelmistojärjestelmissä. Uudistuksen seurauksena aikaisemmin tehtyjä tuotekehityspanostuksia ei hyödynnetä enää alkuperäisessä laajuudessa. Junavalmistajille tarjottujen ratkaisuiden markkinan arvioidaan jatkavan kasvuaan, ja Telesten strategia säilyy täysin muuttumattomana junavalmistajien suhteen.

Konsernin liiketoiminta tammi-syyskuu 2022

Avainluvut 1-9/2022 1-9/2021 Muutos 1-12/2021
Liikevaihto, M€ 119,0 105,1 13,2 % 144,0
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 1,5 4,9 -68,8 % 5,5
Oikaistu liiketulos, % 1) 1,3 % 4,7 % 3,8 %
Liiketulos, M€ -4,5 8,1 -156,1 %  8,7
Liiketulos, % -3,8 % 7,7 % 6,1 %
Kauden tulos, M€ -5,6 6,3 -188,1 % 6,9
Oikaistu tulos per osake, € 1) -0,03 0,18 -116,0 % 0,21
Tulos per osake, € -0,30 0,35 -183,8 % 0,39
Liiketoiminnan rahavirta, M€ -10,3 15,3 -167,7 % 13,5
Nettovelkaantumisaste, % 60,6 % 12,6 % 20,2 %
Omavaraisuusaste, % 41,2 % 54,5 % 53,3 %
Saadut tilaukset, M€ 155,6 124,0 25,5 % 175,5
Tilauskanta, M€ 145,3 96,0 51,3 % 108,6
Henkilöstö kauden lopussa 855 862 -0,8 % 847

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Konsernin saadut tilaukset olivat 155,6 (124,0) miljoonaa euroa kasvaen 25,5 %. Tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa. Liikevaihto kasvoi 13,2 % ollen 119,0 (105,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa sekä tilaajaverkkotuotteissa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,5 (4,8) miljoonaa euroa. Vertailukauden muut tuotot sisälsivät kertaluonteisen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvauksen, joka on raportoitu oikaisueränä.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut kasvoivat 28,1 % ollen 62,5 (48,8) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 35,2 (34,7) miljoonaa euroa kasvaen 1,4 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 15,3 (12,9) miljoonaa euroa kasvaen 18,3 %. Poistot olivat 5,6 (5,4) miljoonaa euroa kasvaen 3,7 %. Oikaistu liiketulos laski 68,8 % ollen 1,5 (4,9) miljoonaa euroa eli 1,3 % (4,7 %) liikevaihdosta. Oikaistua liiketulosta laskivat kasvaneet materiaalikustannukset ja liiketoiminnan muut kulut. Liiketulos oli -4,5 (8,1) miljoonaa euroa. Liiketulos sisältää aktivoituihin kehitysmenoihin tehdyn 5,4 miljoonan euron arvonalentumisen. Vertailukauden liiketulos sisälsi kertaluonteisen vakuutuskorvauksen 3,2 miljoonaa euroa. Nettorahoitustuotot olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja välittömät verot olivat 1,3 (1,9) miljoonaa euroa. Konsernin laskennallinen veroaste oli 29,1 % (23,4 %). Raportointikauden tulos oli -5,6 (6,3) miljoonaa euroa sisältäen aktivoituihin kehitysmenoihin tehdyn arvonalentumisen. Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,03 (0,18) euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,30 (0,35) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -10,3 (15,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski operatiivisen tuloskehityksen ja nettokäyttöpääoman kasvun vuoksi. Nettokäyttöpääomaa kasvattivat liikevaihdon kasvu, toimituskyvyn turvaamiseksi merkittävästi kasvatetut varastotasot sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen. Vertailukauden rahavirtaa paransi kertaluonteinen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvaus.

Tuotekehitysmenot olivat 11,7 (10,6) miljoonaa euroa eli 9,8 % (10,1 %) konsernin liikevaihdosta. Yhtiö on täsmentänyt raportoinnissa käyttämänsä tuotekehitysmenojen määritelmän. Uudella määritelmällä ei ole tulosvaikutusta, mutta se antaa paremman kuvan tuotekehitysmenojen kokonaismäärästä. Vertailukauden luvut on oikaistu täsmennetyn määritelmän mukaiseksi. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 4,8 (3,8) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 3,3 (3,0) miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-syyskuu 2022

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 869 (868) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 855 (862) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 44,2 % (45,6 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli 2,6 % (3,1 %) konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 35,2 (34,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja kasvattivat palkankorotukset, mutta laskivat tulosperusteiset palkkiot, joita ei maksettu vuoden 2022 tammi-kesäkuulta.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-syyskuu 2022

Konsernin investoinnit olivat 10,3 (7,5) miljoonaa euroa eli 8,7 % (7,1 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysaktivoinnit olivat 4,8 (3,8) miljoonaa euroa, IFRS 16 –standardin mukaan aktivoidut vuokrasopimukset olivat 1,8 (2,7) miljoonaa euroa ja muut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,7 (1,0) miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit sisältävät Littoisten tehdaslaajennuksen. Tuotekehitysprojektit painottuivat seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin ratkaisuihin ja DOCSIS 4.0 -standardin mukaisiin vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut tuotteet, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-syyskuu 2022

Yhtiö uudelleenrahoitti erääntyvät rahoitusfasiliteetit maaliskuussa. Uudet rahoitussopimukset sisältävät 20,0 miljoonan euron pankkilainan ja 15,0 miljoonan euron sitovan luottolimiitin. 20,0 miljoonan euron laina erääntyy maaliskuussa 2026 ja sisältää vuoden jatko-option. Lainaa lyhennetään 1,25 miljoonan euron erissä kahdesti vuodessa. 15,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa maaliskuun loppuun 2025.

Globaalin komponenttipulan seurauksena varastotasot ovat nousseet merkittävästi ja sitovat poikkeuksellisen paljon käyttöpääomaa. Yhtiö lisäsi likviditeettireserviä allekirjoittamalla syyskuussa yhteensä 15,0 miljoonan euron rahoitussopimukset, jotka ovat voimassa maaliskuuhun 2024.

Vanhat rahoitussopimukset sisältävät lainan, jota lyhennetään 0,75 miljoonan euron erissä kahdesti vuodessa elokuuhun 2024 asti. Katsauskauden lopussa lainan pääomaa oli jäljellä 3,0 miljoonan euroa.

Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 8,3 (10,0) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollista velkaa 49,4 (27,9) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 41,2 % (54,5 %) ja nettovelkaantumisaste oli 60,6 % (12,6 %).

Liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Merkittävimmät muutokset vuoden 2021 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin liittyvät pahentuneeseen komponentti- ja materiaalipulaan, Venäjän käynnistämään sotaan Ukrainassa, Kiinan pandemiatilanteeseen ja sulkutilaan, yleiseen geopoliittiseen epävakauteen, sekä kiihtyneeseen inflaatioon.

Yhtiö päätti helmikuun lopussa keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Vaikka Ukrainan sodan välittömät vaikutukset Telesten liiketoimintaan ovat olleet rajallisia, on sodalla merkittäviä vaikutuksia tiettyjen materiaalien saatavuuteen, rahtikustannuksiin sekä materiaalien toimitusaikoihin. Kiinan pandemiatilanne on tasaantunut mutta voi jatkossakin johtaa komponenttivalmistajien tehtaiden ja rahtisatamien sulkemiseen. Lisäksi Kiinan ja Taiwanin kiristynyt geopoliittinen jännitetila voi johtaa uusiin toimitusketjujen häiriöihin. Kiihtynyt inflaatio nostaa kaikkia liiketoiminnan kustannuksia.

Materiaali- ja komponenttipula ovat aiheuttaneet toimitusviiveitä ja lisäkuluja kuluneiden kolmen vuosineljänneksen aikana. Materiaalisaatavuuteen liittyvien ongelmien arvioidaan jatkuvan merkittävinä ja aiheuttavan toimitusriskejä etupainotteisesti varastoon hankituista materiaaleista huolimatta. Materiaalisaatavuuden häiriöt ja hankintahintojen nousu ovat kasvattaneet merkittävästi vaihto-omaisuutta ja lisänneet epäkurantin vaihto-omaisuuden riskiä. Kasvava käyttöpääoma on pienentänyt yhtiön käytössä olevia rahoitusreservejä. Materiaalien saatavuusongelmien kestoa on vaikea arvioida, mutta vaikutusten uskotaan jatkuvan pitkälle vuoteen 2023.

Osa yhtiön joukkoliikenteen projekteista on toimialan luonteen vuoksi kiinteähintaisia, jolloin niihin liittyy kateriskiä kulujen noustessa.  Joihinkin projektitoimituksiin liittyy myös toimitusviiveitä mitkä voivat johtaa sopimussakkoihin tai luottotappioihin. Yhtiö neuvottelee projektitoimitusten viiveisiin liittyvien sopimusehtojen vaikutuksista kussakin projektissa erikseen.

Telesten belgialainen tytäryhtiö on saanut verovuotta 2019 koskevan jälkiverotuspäätöksen, jonka kumoamista yhtiö on vaatinut. Yhtiö on kirjannut jälkiverotuspäätöksen mukaisen verovaikutuksen yhteensä 1,7 miljoonaa euroa toisen vuosineljänneksen tulokseen. Mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, jälkiverotuspäätös johtaisi 2,1 miljoonan euron veronmaksuun ja vaikuttaisi maksuhetkellä yhtiön kassavirtaan.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Belgian jälkiverotuspäätöksen lisäksi katsauskaudella ei ollut vireillä muita sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Teleste Information Solutions Oy osti italialaisen Ermetris S.r.l. -teknologiayhtiön tammikuussa. Ermetris vahvistaa Telesten asemaa toimittajana Italian markkinalla.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa Teleste Oyj:n hallitus päätti 9.3.2022 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajakson 2019-2021 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 10 512 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti 18.3.2022.

Tianta Oy oli 30.9.2022 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 25,1 % (25,0 %) omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,13 (4,47) euroa ja korkeimmillaan 5,76 (6,66) euroa. Päätöskurssi 30.9.2022 oli 3,30 (5,14) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 395 (5 613). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 4,2 % (4,2 %) osakkeista. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.9.2022 oli 4,9 (12,0) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,1 (2,2) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

30.09.2022 konsernilla oli 757 682 (768 194) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,0 % (4,0 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.09.2022 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:

– Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

– Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

– Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

– Valtuutukset ovat voimassa 5.10.2023 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 8.4.2022 ja osinko maksettiin 19.4.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen 6.4.2022 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan eli päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Toimintaympäristö vuonna 2022

Laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan lisääntyneen etätyön, digitaalisten palveluiden ja suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. Laajakaistapalveluita tarjoavat verkko-operaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun kaapelipohjaisessa verkkoinfrastruktuurissaan investoimalla viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n verkkopäivityksiin. Investoinnit HFC-verkkoinfrastruktuuriin jatkuvat edelleen ja vuoden 2022 aikana myös hajautetun verkkoarkkitehtuurin päivitykset ovat kasvussa.

Seuraavan sukupolven DOCSIS 4.0 -standardin mukaiset teknologiat mahdollistavat tilaajille jopa 10 gigabitin laajakaistayhteyksiä olemassa olevaa koaksiaalikaapelointia hyödyntäen. DOCSIS 4.0 -teknologia mahdollistaa kaapeliverkkoinfrastruktuurin kilpailukyvyn optiseen kuituun verrattuna vuosiksi eteenpäin. Erityisesti Pohjois-Amerikan verkko-operaattorit tulevat investoimaan vahvasti DOCSIS 4.0 -tuotteiden tullessa markkinoille vuodesta 2023 alkaen, kun taas Euroopassa operaattorit tulevat osittain siirtymään kuituinvestointeihin, ylläpitääkseen etumatkansa muihin kiinteän verkon kilpailijoihin verrattuna.

Telesten DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten 1.8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet ovat meneillään. Passiivituotteiden toimitukset alkavat vuoden 2022 aikana, minkä jälkeen vuodesta 2023 alkaen on valmius vahvistimien päivityksiin. Olemme kilpailijoitamme edellä tuotekehityksessä.

Komponenttien vaikea saatavuus on rajoittanut markkinan kehitystä, mutta uskomme markkinan kasvun jatkuvan erityisesti Pohjois-Amerikassa. Kustannusinflaatio edellyttää Telesteltä jatkossakin säännöllisiä korotuksia myyntihintoihin kannattavuuden suojelemiseksi.

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä ympäristöystävällinen joukkoliikenne, sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle videovalvonnan ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien alueella.

Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntynyt kysyntää myös kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa.

Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan arvioidaan kääntyneen pandemian jälkeen uudelleen kasvuun vuoden 2022 aikana, vaikka komponentti- ja materiaalisaatavuus on edelleen rajoittanut kasvua. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin, ja näissä ohjelmistojärjestelmien osuus jatkaa kasvuaan. Myyntihintojen korottaminen sopimusten puitteissa, projektien hallinta ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa säilyvät tärkeinä.

Näkymät vuodelle 2022 (päivitetty)

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon tason ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen jäävän edellisvuotta merkittävästi alemmaksi. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Pahentuneella komponenttipulalla, kustannusten nousulla ja USD-kurssin vahvistumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen.

2. päivänä marraskuuta 2022

Teleste Oyj       Esa Harju

Hallitus          Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuosi-tilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2022 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 7-9/2022 7-9/2021 Muutos % 1-12/
2021
           
Liikevaihto 42 646 32 316 32,0 % 143 966
  Liiketoiminnan muut tuotot 184 864 -78,7 % 5 209
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -23 941 -14 498 65,1 % -67 672
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -11 573 -10 374 11,6 % -46 825
  Poistot -1 992 -1 933 3,0 % -7 566
  Arvonalentumiset -5 400 0 n/a 0
  Muut liiketoiminnan kulut -4 762 -4 095 16,3 % -18 399
Liiketulos -4 839 2 280 -312,2 % 8 714
           
  Rahoitustuotot 372 265 40,2 % 1 091
  Rahoituskulut -245 -156 56,8 % -767
Tulos rahoituserien jälkeen -4 712 2 389 -297,2 % 9 037
           
           
Tulos ennen veroja -4 712 2 389 -297,2 % 9 037
           
  Välittömät verot 521 -518 -200,5 % -2 107
           
Kauden tulos -4 191 1 871 -324,0 % 6 930
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -4 098 1 899 -315,8 % 7 089
  Määräysvallattomille omistajille -93 -28 n/a -159
    -4 191 1 871 -324,0 % 6 930
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:        
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,22 0,10 -315,7 % 0,39
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,22 0,10 -315,7 % 0,39
           
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos -4 191 1 871 -324,0 % 6 930
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero -547 -310 76,5 % 620
Käyvän arvon rahasto 748 0 n/a 1
Kauden laaja tulos -3 991 1 561 -355,7 % 7 552
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -3 899 1 583 -346,4 % 7 691
  Määräysvallattomille omistajille -92 -22 n/a -140
    -3 991 1 561 -355,7 % 7 552
   

 

 

       
Konsernin tuloslaskelma 1-9/2022 1-9/2021 Muutos % 1-12/
2021
           
Liikevaihto 118 967 105 108 13,2 % 143 966
  Liiketoiminnan muut tuotot 463 4 819 -90,4 % 5 209
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -62 504 -48 787 28,1 % -67 672
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -35 177 -34 695 1,4 % -46 825
  Poistot -5 636 -5 436 3,7 % -7 566
  Arvonalentumiset -5 400 0 n/a 0
  Muut liiketoiminnan kulut -15 260 -12 899 18,3 % -18 399
Liiketulos -4 546 8 110 -156,1 % 8 714
           
  Rahoitustuotot 996 825 20,8 % 1 091
  Rahoituskulut -781 -649 20,4 % -767
Tulos rahoituserien jälkeen -4 331 8 286 -152,3 % 9 037
           
Tulos ennen veroja -4 331 8 286 -152,3 % 9 037
           
  Välittömät verot -1 259 -1 941 -35,2 % -2 107
           
           
Kauden tulos -5 589 6 346 -188,1 % 6 930
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -5 414 6 459 -183,8 % 7 089
  Määräysvallattomille omistajille -176 -113 n/a -159
    -5 589 6 346 -188,1 % 6 930
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,30 0,35 -183,8 % 0,39
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,30 0,35 -183,8 % 0,39
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos -5 589 6 346 -188,1 % 6 930
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero -1 039 105 -1091,3 % 620
Käyvän arvon rahasto 1 677 0 n/a 1
Kauden laaja tulos -4 952 6 450 -176,8 % 7 552
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -4 790 6 549 -173,1 % 7 691
  Määräysvallattomille omistajille -162 -98 n/a -140
    -4 952 6 450 -176,8 % 7 552

 

TASE (TEUR)        
           
Pitkäaikaiset varat 30.9.2022 30.9.2021 Muutos % 31.12.2021
  Aineettomat hyödykkeet 10 188 13 389 -23,9 % 14 047
  Liikearvo 30 644 30 610 0,1 % 30 707
  Aineelliset hyödykkeet 13 802 10 780 28,0 % 11 284
  Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 631 316 99,8 % 458
  Laskennallinen verosaaminen 2 911 1 386 110,0 % 1 700
    58 176 56 480 3,0 % 58 195
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 37 610 28 101 33,8 % 29 177
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 44 881 27 661 62,3 % 33 493
  Tuloverosaaminen 300 396 -24,4 % 259
  Rahavarat 11 795 19 281 -38,8 % 14 100
    94 586 75 439 25,4 % 77 029
           
           
Varat yhteensä 152 763 131 920 15,8 % 135 224
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 54 971 60 692 -9,4 % 61 843
    61 938 67 659 -8,5 % 68 809
  Määräysvallattomat omistajat 18 222 -91,9 % 180
  OMA PÄÄOMA 61 956 67 881 -8,7 % 68 990
           
Pitkäaikaiset velat        
  Laskennalliset verovelat 1 603 1 842 -13,0 % 1 988
  Korolliset velat 43 365 6 628 554,3 % 6 856
  Korottomat pitkäaikaiset velat 126 753 -83,2 % 737
  Varaukset 402 366 10,0 % 370
    45 497 9 589 374,5 % 9 951
Lyhytaikaiset velat        
  Lyhytaikaiset korolliset velat 6 016 21 238 -71,7 % 21 193
  Ostovelat ja muut korottomat velat 32 451 24 106 34,6 % 27 415
  Saadut ennakot 2 544 7 351 -65,4 % 5 844
  Tuloverovelka 1 181 753 56,8 % 868
  Varaukset 3 117 1 000 211,6 % 962
    45 310 54 449 -16,8 % 56 283
           
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 152 763 131 920 15,8 % 135 224

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-9/2022 1-9/2021 Muutos %  1-12/2021
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos -5 589 6 346 -188,1 % 6 930
  Liiketoiminnan rahavirran oikaisut -3 675 9 965 -136,9 % 7 567
  Muut rahoituserät 212 66 219,9 % 164
  Maksetut korot ja muut rahoituskulut -370 -233 59,1 % -300
  Saadut korot ja osinkotuotot 101 18 447,5 % 76
  Maksetut verot -1 015 -900 12,9 % -935
Liiketoiminnan nettorahavirta -10 337 15 263 -167,7 % 13 502
Investointien rahavirrat        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7 837 -4 169 88,0 % -6 988
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 49 53 -9,2 % 85
  Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0 -3 749 -100,0 % -3 749
  Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -889 0 n/a 0
  Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 n/a -142
Investointien nettorahavirta -8 678 -7 865 n/a -10 795
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 41 925 0 n/a 0
  Lainojen takaisinmaksut -21 345 -4 500 374,3 % -4 500
  Rahoitusleasingvelkojan maksut -1 509 -1 572 -4,0 % -2 120
  Maksetut osingot -2 552 -2 321 9,9 % -2 321
Rahoituksen nettorahavirta 16 519 -8 394 n/a -8 942
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 14 100 20 225 -30,3 % 20 224
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 192 52 271,2 % 109
  Kauden rahavirta -2 496 -995 n/a -6 234
  Rahavarat kauden lopussa 11 795 19 281 -38,8 % 14 100

 

TUNNUSLUVUT 1-9/2022 1-9/2021 Muutos %  1-12/2021
  Liiketulos -4 546 8 110 -156,1 % 8 714
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,30 0,35 -183,8 % 0,39
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,30 0,35 -183,8 % 0,39
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,26 3,58 -8,7 % 3,79
           
  Oman pääoman tuotto -11,4 % 12,9 % -188,1 % 10,5 %
  Sijoitetun pääoman tuotto -4,7 % 12,4 % -138,1 % 10,2 %
  Omavaraisuusaste 41,2 % 54,5 % -24,3 % 53,3 %
  Nettovelkaantumisaste 60,6 % 12,6 % 379,7 % 20,2 %
           
  Investoinnit, tEUR 10 334 7 478 38,2 % 11 063
  Investoinnit % liikevaihdosta, lopetetut toiminnot mukaanlukien 8,7 % 7,1 % 22,1 % 7,7 %
  Tilauskanta, tEUR 145 287 96 017 51,3 % 108 635
  Henkilöstö keskimäärin 869 868 0,1 % 863
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 5,76 6,66 -13,5 % 6,66
  Kauden alin kurssi, EUR 3,13 4,47 -30,0 % 4,47
  Kauden keskikurssi, EUR 4,64 5,51 -15,8 % 5,46
           
  Osakevaihto, milj kpl 1,1 2,2 -50,0 % 2,5
  Osakevaihto, MEUR 4,9 12,0 -59,2 % 13,8

 

 

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT 7-9/
2022
7-9/
2021
Muutos % 1-9/
2022
1-9/
2021
Muutos% 1-12/
2021
Oikaistu liiketulos 1 094 2 280 -52,0 % 1 533 4 910 -68,8% 5 514
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,10 -65,9 % -0,03 0,18 -116,0% 0,21
               
SILTALASKELMA              
Liiketulos -4 839 2 280 -312,2 % -4 546 8 110 -156,1% 8 714
Tuotekehitysmenojen arvonalentuminen 5 400 0 n/a 5 400 0 n/a 0
Strategiset kehitysprojektit 533 0 n/a 679 0 n/a 0
Muu kertaluonteinen erä 0 0 n/a 0 -3200 -100,0% -3 200
Oikaistu liiketulos 1 094 2 280 -52,0 % 1 533 4 910 -68,8% 5 514
               
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -4 098 1 899 -315,8 % -5 414 6 459 -183,8% 7 089
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18228 18217 0,1 % 18226 18216 0,1% 18216
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,22 0,10 -315,7 % -0,30 0,35 -183,8% 0,39
               
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -4 098 1 899 -315,8 % -5414 6 459 -183,8% 7 089
Tuotekehitysmenojen arvonalentuminen 5 400 0 n/a 5 400 0 n/a 0
Strategiset kehitysprojektit 533 0 n/a 679 0 n/a 0
Muu kertaluonteinen erä 0 0 n/a 0 -3200 -100,0% -3 200
Laskennallisten verojen muutos -1 187 0 n/a -1187 0 n/a 0
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 228 18 217 0,1 % 18226 18216 0,1% 18216
Oikaistu osakekohtainen tulos 0,04 0,10 -65,9 % -0,03 0,18 -116,0% 0,21

 

Omat osakkeet        
    Määrä   Osuus Osuus
    Kpl   osakkeista äänistä
           
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.9.2022 757 682   3,99 % 3,99 %
           
           
Vastuusitoumukset  (tEUR) 30.9.2022 30.9.2021 Muutos % 31.12.2021
           
Vuokra- ja leasingvastuut 941 883 6,6 % 951
           
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen        
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 30 428 19 937 52,6 % 18 128
  Valuuttatermiinit, käypä arvo 1 401 434 223,0 % 360
  Koronvaihtosopimukset 13 750 0 n/a 0
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo 797 0 n/a 0
           
           
Liikevaihto lajeittain  1-9/2022 1-9/2021 Muutos %  1-12/2021
  Tavaroiden myynti 101 993 87 569 16,5 % 120 220
  Palvelut 16 974 17 539 -3,2 % 23 746
  Yhteensä 118 967 105 108 13,2 % 143 966
           
    30.9.2022 30.9.2021 Muutos % 31.12.2021
Tilauskanta 145 287 96 017 51,3 % 108 639

 

Informaatio per kvartaali (tEUR)  7-9/22  4-6/22 1-3/22 10-12/21 7-9/21 10/2021-9/2022
               
  Saadut tilaukset 48 880 46 804 59 936 51 480 44 137 207 100
  Liikevaihto 42 646 38 358 37 964 38 858 32 316 157 825
  Liiketulos -4 839 193 100 603 2 280 -3 943
  Liiketulos % -11,3 % 0,5 % 0,3 % 1,6 % 7,1 % -2,5 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2022 6967 1504 -1392 58 588 3140 2 68809 180 68990
Tilikauden tulos       -5 414     -5414 -176 -5589
Muut laajan tuloksen erät     -317 -736   1 677 624 13 637
Osingonjako       -2 552     -2552   -2552
Osakeperusteiset maksut       470     470   470
Oma pääoma 30.9.2022 6967 1504 -1709 50 357 3140 1 678 61938 18 61956
                   
                   
Oma pääoma 1.1.2021 6967 1504 -1557 52 716 3140 0 62770 319 63090
Tilikauden tulos       6 459     6459 -113 6346
Muut laajan tuloksen erät     78 12     90 15 105
Osingonjako       -2 186     -2186   -2186
Osakeperusteiset maksut       527     527   527
Oma pääoma 30.9.2021 6967 1504 -1479 57 528 3140 0 67660 221 67881

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET  

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
——————————   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
——————————-   * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
—————————-   * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset
—————————-   * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
————————————–
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
————————————
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

 

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

 

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
——————————————-
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

 

 

 

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 30.09.2022    
  Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 768 298 25,1
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 757 682 4,0
Mariatorp Oy 750 000 4,0
Wipunen Varainhallinta Oy 700 000 3,7
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 240 408 1,3

 

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.09.2022
         
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 094 94,4 4 867 212 25,6
Julkisyhteisöt 3 0,1 1 920 625 10,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 17 0,3 3 443 067 18,1
Yritykset 229 4,2 8 472 215 44,6
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 22 0,4 44 723 0,2
Ulkomaalaisomistus 30 0,6 237 746 1,3
         
Yhteensä 5 395 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 9 0,2 567 924 3,0

 

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.09.2022
         
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 637 30,3 85 292 0,5
101-500 2 145 39,8 563 908 3,0
501-1 000 702 13,0 567 306 3,0
1 001-5 000 708 13,1 1 556 789 8,2
5 001-10 000 95 1,8 666 073 3,5
10 001-50 000 81 1,5 1 686 301 8,9
50 001-100 000 7 0,1 435 247 2,3
100 001-500 000 12 0,2 2 519 526 13,3
500 001- 8 0,2 10 905 146 57,4
         
Yhteensä 5 395 100 18 985 588 100
Hallintarekisteri 9 0,2 567 924 3,0

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Esa Harju, puh +358 2 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com