Teleste Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2022: Vahva kysyntä jatkui, mutta tulos laski komponenttipulan vuoksi

TELESTE OYJ    PUOLIVUOSIKATSAUS     11.8.2022  KLO 8:30

TELESTE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022

VAHVA KYSYNTÄ JATKUI, MUTTA TULOS LASKI KOMPONENTTIPULAN VUOKSI

Huhti-kesäkuu 2022

– Liikevaihto oli 38,4 (35,8) miljoonaa euroa, kasvua 7,2 %
– Oikaistu liiketulos oli 0,3 (1,1) miljoonaa euroa, laskua 70,2 %
– Liiketulos oli 0,2 (1,1) miljoonaa euroa, laskua 83,0 %
– Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,07 (0,04) euroa, laskua 261,5 %
– Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,04) euroa, laskua 279,6 %
– Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (9,6) miljoonaa euroa, laskua 57,2 %
– Saadut tilaukset olivat 46,8 (43,9) miljoonaa euroa, kasvua 6,7 %
– Tilauskanta kauden lopussa oli 139,1 (84,2) miljoonaa euroa, kasvua 65,2 %

Tammi-kesäkuu 2022

– Liikevaihto oli 76,3 (72,8) miljoonaa euroa, kasvua 4,8 %
– Oikaistu liiketulos oli 0,4 (2,6) miljoonaa euroa, laskua 83,3 %
– Liiketulos oli 0,3 (5,8) miljoonaa euroa, laskua 95,0 %
– Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,07) euroa, laskua 186,0 %
– Osakekohtainen tulos, oli -0,07 (0,25) euroa, laskua 128,8 %
– Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 (12,2) miljoonaa euroa, laskua 105,3 %
– Saadut tilaukset olivat 106,7 (79,9) miljoonaa euroa, kasvua 33,6 %

Näkymät vuodelle 2022

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2021 liikevaihdon tason ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen jäävän edellisvuotta merkittävästi alemmaksi. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Pahentuneella komponenttipulalla, kustannusten nousulla ja USD-kurssin vahvistumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen.

Toimitusjohtaja Esa Harjun kommentit:

”Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vertailukaudesta, mutta oikaistu liiketulos jäi merkittävästi vertailukaudesta.

Toimintaympäristömme muuttui entistä haastavammaksi toisen vuosineljänneksen aikana erityisesti komponenttikriisin vaikutuksista johtuen. Materiaalien ja komponenttien pidentyneet toimitusajat, Aasian logistiikkaongelmat, komponenttien epävarmempi saatavuus, asiakkaiden pyytämät toimitusmuutokset, sekä edelleen nousevat komponenttien hinnat ovat vaikuttaneet sekä toimitusvolyymeihimme että etenkin liiketoiminnan kannattavuuteen. Olemme pystyneet välttämään tuotannon pysähdykset osittain kalliilla broker-hankinnoilla ja puskurivarastoja merkittävästi kasvattamalla. Korkea inflaatio  nostaa lisäksi kaikkia liiketoiminnan kuluja.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kysyntä on pysynyt vahvana kaikilla toiminta-alueillamme.

Investoinnit laajakaistaverkkoihin jatkuvat hyvällä tasolla Euroopassa, ja saimme verkko-operaattoreilta uusia tilauksia useisiin Euroopan maihin eri tuoteryhmissä. Teemme jatkuvasti työtä kohonneiden materiaalikustannusten siirtämiseksi asiakashintoihin, joskin vaikutus tulee vääjäämättä viiveellä. Pohjois-Amerikassa Telesten uuden sukupolven vahvistimia esiteltiin onnistuneesti CableLabsin DOCSIS® 4.0 Extended Spectrum DOCSIS (ESD) -teknologian demonstraatiossa.

Videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä saimme uusia tilauksia erityisesti junavalmistajilta. Monet joukkoliikenteen projektit ovat toimialalle tyypillisesti kiinteähintaisia, mikä heikentää liiketoiminnan kannattavuutta materiaalikustannusten noustessa. Kaikkiin uusiin pidempikestoisiin projektisopimuksiin tuodaan mahdollisuus hintojen tarkistamiseen kulujen noustessa. Lisäksi neuvottelemme myös jo allekirjoitettujen projektisopimusten hinta- ja toimitusehtojen muuttamisesta.

Alensimme koko vuoden 2022 taloudellista ohjeistustamme 16.6. annetulla tiedotteella, koskien sekä liikevaihtoa että erityisesti oikaistua liiketulosta. Odotamme markkinoiden epävakauden jatkuvan, emmekä odota toimitusketjujen haastavan tilanteen normalisoituvan lähitulevaisuudessa. Olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti toimitusvarmuuden parantamiseen ja -volyymin nostamiseen, nousevien materiaalikulujen määrätietoiseen siirtämiseen asiakashintoihin, sekä projektitoimitus- ja kiinteiden kulujen sopeuttamiseen. Lisäksi yhtiö on käynnistänyt ohjelman strategian terävöittämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä luomme pohjaa erityisesti vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin.

Liiketoimintamme perustat ovat vahvat. Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta tilauskantamme ja keskittymisemme suorituskykyyn luovat hyvän perustan tulevalle menestykselle.”

Konsernin liiketoiminta huhti-kesäkuu 2022

Avainluvut 4-6/2022 4-6/2021 Muutos
Liikevaihto, M€ 38,4 35,8 7,2 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 0,3 1,1 -70,2 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 0,9 % 3,2 %
Liiketulos, M€ 0,2 1,1 -83,0 %
Liiketulos, % 0,5 % 3,2 %
Kauden tulos, M€ -1,5 0,8 -288,4 %
Oikaistu tulos per osake, € 1) -0,07 0,04 -261,5 %
Tulos per osake, € -0,08 0,04 -279,6 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 4,1 9,6 -57,2 %
Saadut tilaukset, M€ 46,8 43,9 6,7 %
Tilauskanta, M€ 139,1 84,2 65,2 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Konsernin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 46,8 (43,9) miljoonaa euroa kasvaen 6,7 % vertailukaudesta. Saadut tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa. Tilauskanta kasvoi 65,2 % ja nousi ennätystasolle 139,1 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 7,2 % ja oli 38,4 (35,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa sekä tilaajaverkkotuotteissa.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut olivat 20,0 (16,4) miljoonaa euroa kasvaen 22,2 %. Henkilöstökulut olivat 11,4 (12,2) miljoonaa euroa laskien 7,0 %. Henkilöstökulujen laskuun vaikuttivat tulosperusteiset palkkiot, joita ei makseta vuoden 2022 tammi-kesäkuulta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,1 (4,6) miljoonaa euroa kasvaen 10,4 %. Poistot olivat 1,9 (1,8) miljoonaa euroa kasvaen 5,0 %. Oikaistu liiketulos laski 70,2 % ollen 0,3 (1,1) miljoonaa euroa eli 0,9 % (3,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,2 (1,1) miljoonaa euroa laskien 83,0 %. Liiketulos laski kohonneiden materiaalikulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen kasvun vuoksi. Nettorahoitustuotot olivat 0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. Belgiassa saatuun jälkiverotuspäätökseen liittyen kauden tulosta rasittaa nettona 1,7 miljoonan euron verokirjaukset. Yhtiö on vaatinut jälkiverotuspäätöksen kumoamista. Oikausvaatimuksen sovittelumenettelyn odotetaan käynnistyvän loppuvuden aikana. Kauden tulos oli -1,5 (0,8) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,07 (0,04) euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,04) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (9,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski operatiivisen tuloksen vuoksi. Vertailukaudella liiketoiminnan rahavirta oli poikkeuksellisen korkea johtuen vaihto-omaisuudesta ja myyntisaamisista vapautuneesta käyttöpääomasta sekä projektitoimituksiin laskutetuista ennakkomaksuista.

Tuotekehitysmenot olivat 4,3 (3,6) miljoonaa euroa eli 11,3 % (10,1 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 2,2 (1,2) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,1 (0,9) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminta tammi-kesäkuu 2022

Avainluvut 1-6/2022 1-6/2021 Muutos 1-12/2021
Liikevaihto, M€ 76,3 72,8 4,8 % 144,0
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 0,4 2,6 -83,3 % 5,5
Oikaistu liiketulos, % 1) 0,6 % 3,6 % 3,8 %
Liiketulos, M€ 0,3 5,8 -95,0 %  8,7
Liiketulos, % 0,4 % 8,0 % 6,1 %
Kauden tulos, M€ -1,4 4,5 -131,2 % 6,9
Oikaistu tulos per osake, € 1) -0,06 0,07 -186,0 % 0,21
Tulos per osake, € -0,07 0,25 -128,8 % 0,39
Liiketoiminnan rahavirta, M€ -0,7 12,2 -105,3 % 13,5
Nettovelkaantumisaste, % 38,8 % 13,9 % 20,2 %
Omavaraisuusaste, % 46,2 % 51,0 % 53,3 %
Saadut tilaukset, M€ 106,7  79,9 33,6 % 175,5
Tilauskanta, M€ 139,1 84,2 65,2 % 108,6
Henkilöstö kauden lopussa 897 884 1,5 % 847

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 33,6 % ja olivat 106,7 (79,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa sekä joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa. Liikevaihto kasvoi 4,8 % ollen 76,3 (72,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut kasvoivat 12,5 % ollen 38,6 (34,3) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 23,6 (24,3) miljoonaa euroa laskien 2,9 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 10,5 (8,8) miljoonaa euroa kasvaen 19,2 %. Poistot olivat 3,6 (3,5) miljoonaa euroa kasvaen 4,0 %. Oikaistu liiketulos oli 0,4 (2,6) miljoonaa euroa laskien 83,3 %. Oikaistu liiketulos oli 0,6 % (3,6 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,3 (5,8) miljoonaa euroa eli 0,4 % (8,0 %) liikevaihdosta. Vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteinen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvaus. Nettorahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja konsernin välittömät verot olivat 1,8 (1,4) miljoonaa euroa. Belgiassa saatuun jälkiverotuspäätökseen liittyen kauden tulosta rasittaa nettona 1,7 miljoonan euron verokirjaukset. Yhtiö on vaatinut jälkiverotuspäätöksen kumoamista. Oikausvaatimuksen sovittelumenettelyn odotetaan käynnistyvän loppuvuden aikana. Kauden tulos oli -1,4 (4,5) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,07) euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,07 (0,25) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 (12,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski operatiivisen tuloksen lisäksi käyttöpääoman muutosten vuoksi. Nettokäyttöpääoma kasvoi 5,2 miljoonaa euroa varastoon etupainotteisesti hankittujen materiaalien ja myyntisaamisten vuoksi. Vertailukaudella nettokäyttöpääomaa vapautui 4,8 miljoonaa euroa ja vertailukauden liiketoiminnan rahavirta sisälsi kertaluonteisen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvauksen.

Tuotekehitysmenot olivat 8,2 (7,1) miljoonaa euroa eli 10,7 % (9,8 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 3,6 (2,4) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 2,1 (1,9) miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-kesäkuu 2022

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 867 (865) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 897 (884) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 43 % (45 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % (3 %) konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 23,6 (24,3) miljoonaa euroa laskien 2,9 %. Henkilöstökulujen laskuun vaikuttivat tulosperusteiset palkkiot, joita ei makseta vuoden 2022 tammi-kesäkuulta.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-kesäkuu 2022 

Konsernin investoinnit olivat 7,8 (4,8) miljoonaa euroa eli 10,3 % (6,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 3,6 (2,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 4,3 (2,4) miljoonaa euroa. Muut investoinnit sisältävät Littoisten tehdaslaajennuksen 1,9 miljoonaa euroa sekä uusia ja jatkettuja IFRS 16 -standardin mukaan aktivoitavia vuokrasopimuksia yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin (mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut), tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, joukkoliikenteen informaatiojärjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-kesäkuu 2022

Yhtiö allekirjoitti uudet rahoitussopimukset 29.3.2022. Uudet rahoitussopimukset sisältävät 20,0 miljoonan euron pankkilainan ja 15,0 miljoonan euron sitovan luottolimiitin. 20,0 miljoonan euron laina erääntyy maaliskuussa 2026 ja sisältää vuoden jatko-option. Lainaa lyhennetään 1,25 miljoonan euron erissä kahdesti vuodessa. 15,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa maaliskuun loppuun 2025. Vanhat rahoitussopimukset sisältävät 3,75 miljoonan euron lainan, jota lyhennetään 0,75 miljoonan euron erissä kahdesti vuodessa elokuuhun 2024 asti.

Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 10,2 (20,0) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollista velkaa 34,6 (31,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,2 (51,0 %) ja nettovelkaantumisaste 38,8 % (13,9 %).

Liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Merkittävimmät muutokset vuoden 2021 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin liittyvät pahenevaan komponentti- ja materiaalipulaan, Venäjän käynnistämään sotaan Ukrainassa, Kiinan pandemiatilanteeseen ja sulkutilaan, yleiseen geopoliittiseen epävakauteen, sekä kiihtyvään inflaatioon.

Yhtiö päätti helmikuun lopussa keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Vaikka Ukrainan sodan välittömät vaikutukset Telesten liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet rajallisia, on sodalla jatkossa merkittäviä vaikutuksia tiettyjen materiaalien saatavuuteen, rahtikustannuksiin sekä materiaalien toimitusaikoihin. Kiinan pandemiatilanne voi jatkossakin johtaa komponenttivalmistajien tehtaiden ja rahtisatamien sulkemiseen. Lisäksi Kiinan ja Taiwanin kirtistynyt geopoliittinen jännitetila voi johtaa uusiin toimitusketjujen häiriöihin. Kiihtyvä inflaatio nostaa kaikkia liiketoiminan kustannuksia.

Materiaali- ja komponenttipula aiheuttivat toimitusviiveitä ja lisäkuluja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Materiaalisaatavuuteen liittyvien ongelmien arvioidaan jatkuvan merkittävinä ja aiheuttavan toimitusriskejä etupainotteisesti varastoon hankituista materiaaleista huolimatta. Materiaalisaatavuuden häiriöt ja hankintahintojen nousu ovat kasvattaneet vaihto-omaisuutta ja lisäävät epäkurantin vaihto-omaisuuden riskiä. Kasvava käyttöpääoma on pienentänyt yhtiön käytössä olevia rahoitusreservejä. Hankintahintojen nousun ennustetaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Materiaalien saatavuusongelmien kestoa on hyvin vaikea arvioida.

Joihinkin projektitoimituksiin liittyy toimitusviiveitä mitkä voivat johtaa sopimussakkoihin tai luottotappiohin. Yhtiö neuvottelee projektitoimitusten viiveisiin liittyvien sopimusehtojen vaikutuksista kussakin projektissa erikseen.

Telesten belgialainen tytäryhtiö on saanut verovuotta 2019 koskevan jälkiverotuspäätöksen, jonka kumoamista yhtiö on vaatinut. Yhtiö on kirjannut jälkiverotuspäätöksen mukaisen verovaikutuksen yhteensä 1,7 miljoonaa euroa toisen vuosineljänneksen tulokseen. Mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, jälkiverotuspäätös johtaisi 2,1 miljoonan euron veronmaksuun ja vaikuttaisi maksuhetkellä yhtiön kassavirtaan.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Belgian jälkiverotuspäätöksen lisäksi katsauskaudella ei ollut vireillä muita sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Teleste Information Solutions Oy osti italialaisen Ermetris S.r.l. -teknologiayhtiön tammikuussa. Ermetris vahvistaa Telesten asemaa toimittajana Italian markkinalla.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa Teleste Oyj:n hallitus päätti 9.3.2022 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajakson 2019-2021 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 10 512 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti 18.3.2022.

Tianta Oy oli 30.6.2022 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 25,1 % (25,0 %) omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,75 (4,47) euroa ja korkeimmillaan 5,76 (6,66) euroa. Päätöskurssi 30.6.2022 oli 3,80 (6,22) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 387 (5 744). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien omistuksen määrä oli 4,4 % (4,3 %) osakekannasta. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä 1.1.-30.6.2022 oli 4,2 (9,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 0,9 (1,8) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

Kesäkuun lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 757 682 (768 194) kappaletta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,0 % (4,0 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2022 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:

– Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

– Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

– Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

– Valtuutukset ovat voimassa 5.10.2023 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 8.4.2022 ja osinko maksettiin 19.4.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen 6.4.2022 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan eli päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Toimintaympäristö vuonna 2022

Tietoliikenneoperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On oletettavaa, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen ylläpitää verkkoinvestointeja, kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Investoinnit HFC-verkkoinfrastruktuuriin jatkuvat edelleen.

Vuoden 2022 aikana oletamme uuden sukupolven tilaajaverkkopäivitysten laajenevan Euroopassa. DOCSIS 3.1 -standardin mukainen hajautetun arkkitehtuurin tuotetarjonta ja edistyneimpien operaattorien integraatio ja testaukset ovat niin pitkällä, että verkkopäivityksiä voidaan lisääntyvässä määrin tehdä näillä ratkaisuilla.

Kaapeliverkkotoimiala on luonut tiekartan myös seuraavan sukupolven DOCSIS 4.0 -standardista. Tämä seuraava teknologiasukupolvi mahdollistaa kotitalouksille jopa 10 gigabitin laajakaistayhteyksiä olemassa olevaa koaksiaalikaapelointia hyödyntäen. DOCSIS 4.0 mahdollistaa kaapeliverkkoinfrastruktuurin kilpailukyvyn optiseen kuituun verrattuna vuosiksi eteenpäin. Oletamme että erityisesti Pohjois-Amerikan operaattorit tulevat investoimaan vahvasti DOCSIS 4.0 -tuotteiden tullessa markkinoille vuodesta 2023 alkaen, kun taas Euroopassa operaattorit tulevat osittain siirtymään kuituinvestointeihin, jotta ylläpitävät etumatkansa muihin kiinteän verkon kilpailijoihin verrattuna.

Telesten DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten 1,8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet ovat meneillään, ja passiivituotteiden käyttöönotto voi alkaa vuoden 2022 aikana, minkä jälkeen vuodesta 2023 alkaen on valmius vahvistimien päivityksen aloitukseen.

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä ympäristöystävällinen joukkoliikenne, sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle videovalvonnan ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien alueella.

Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntynyt kysyntää kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa.

Pandemian ohella globaalit komponentti- ja materiaalisaatavuusongelmat vaikuttivat vuonna 2021 negatiivisesti joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan kehitykseen. Markkinan arvioidaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2022 aikana, olettaen että komponentti- ja materiaalisaatavuus ei rajoita kasvua. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin, ja näissä ohjelmistojärjestelmien osuus jatkaa kasvuaan. Projektien hallinnan ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Komponenttien saatavuusongelmat ja uusien sopimusten hintaehdot vaativat erityistä huomiota vuoden 2022 aikana.

Näkymät vuodelle 2022

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2021 liikevaihdon tason ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen jäävän edellisvuotta merkittävästi alemmaksi. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Pahentuneella komponenttipulalla, kustannusten nousulla ja USD-kurssin vahvistumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen.

10. päivänä elokuuta 2022

Teleste Oyj  Esa Harju

Hallitus        Toimitusjohtaja

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2022 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Katsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 4-6/2022 4-6/2021 Muutos % 1-12/2021
Liikevaihto 38 358 35 782 7,2 % 143 966
Liiketoiminnan muut tuotot 186 365 -49,2 % 5 209
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -20 013 -16 384 22,2 % -67 672
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -11 371 -12 233 -7,0 % -46 825
Poistot -1 852 -1 764 5,0 % -7 566
Muut liiketoiminnan kulut -5 115 -4 632 10,4 % -18 399
Liiketulos 193 1 135 -83,0 % 8 714
Rahoitustuotot 428 243 75,9 % 1 091
Rahoituskulut -368 -295 24,9 % -767
Tulos rahoituserien jälkeen 252 1 083 -76,7 % 9 037
Tulos ennen veroja 252 1 083 -76,7 % 9 037
Välittömät verot -1 755 -286 514,3 % -2 107
Kauden tulos -1 503 798 -288,4 % 6 930
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1 444 804 -279,7 % 7 089
Määräysvallattomille omistajille -58 -6 n/a -159
-1 503 798 -288,4 % 6 930
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,08 0,04 -279,6 % 0,39
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,08 0,04 -279,7 % 0,39
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos -1 503 798 -288,4 % 6 930
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -425 225 -289,0 % 620
Käyvän arvon rahasto 672 0 n/a 1
Kauden laaja tulos -1 255 1 022 -222,8 % 7 552
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1 206 1 032 -216,8 % 7 691
Määräysvallattomille omistajille -50 -10 n/a -140
-1 255 1 022 -222,8 % 7 552
Konsernin tuloslaskelma 1-6/2022 1-6/2021 Muutos % 1-12/2021
Liikevaihto 76 321 72 792 4,8 % 143 966
Liiketoiminnan muut tuotot 279 3 955 -92,9 % 5 209
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -38 563 -34 289 12,5 % -67 672
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -23 604 -24 321 -2,9 % -46 825
Poistot -3 644 -3 503 4,0 % -7 566
Muut liiketoiminnan kulut -10 497 -8 804 19,2 % -18 399
Liiketulos 293 5 830 -95,0 % 8 714
Rahoitustuotot 624 559 11,6 % 1 091
Rahoituskulut -536 -493 8,9 % -767
Tulos rahoituserien jälkeen 381 5 897 -93,5 % 9 037
Tulos ennen veroja 381 5 897 -93,5 % 9 037
Välittömät verot -1 779 -1 423 25,1 % -2 107
Kauden tulos -1 398 4 474 -131,2 % 6 930
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1 316 4 560 -128,9 % 7 089
Määräysvallattomille omistajille -82 -86 n/a -159
-1 398 4 474 -131,2 % 6 930
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,07 0,25 -128,8 % 0,39
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,07 0,25 -128,8 % 0,39
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos -1 398 4 474 -131,2 % 6 930
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -492 415 -218,5 % 620
Käyvän arvon rahasto 929 0 n/a 1
Kauden laaja tulos -961 4 889 -119,7 % 7 552
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -891 4 966 -117,9 % 7 691
Määräysvallattomille omistajille -70 -76 n/a -140
-961 4 889 -119,7 % 7 552
TASE (TEUR)
Pitkäaikaiset varat 30.6.2022 30.6.2021 Muutos % 31.12.2021
Aineettomat hyödykkeet 15 705 13 178 19,2 % 14 047
Liikearvo 30 802 30 642 0,5 % 30 707
Aineelliset hyödykkeet 13 722 10 145 35,3 % 11 284
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 458 749 -38,9 % 458
Laskennallinen verosaaminen 2 716 1 797 51,2 % 1 700
63 403 56 511 12,2 % 58 195
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 35 983 25 720 39,9 % 29 177
Myyntisaamiset ja muut saamiset 37 703 30 090 25,3 % 33 493
Tuloverosaaminen 350 350 -0,1 % 259
Rahavarat 9 137 21 987 -58,4 % 14 100
83 174 78 147 6,4 % 77 029
Varat yhteensä 146 577 134 658 8,9 % 135 224
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
Muu oma pääoma 58 648 58 802 -0,3 % 61 843
65 615 65 769 -0,2 % 68 809
Määräysvallattomat omistajat 110 244 -54,8 % 180
OMA PÄÄOMA 65 725 66 013 -0,4 % 68 990
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 480 1 790 38,5 % 1 988
Korolliset velat 28 647 25 092 14,2 % 6 856
Korottomat pitkäaikaiset velat 190 781 -75,7 % 737
Varaukset 400 392 1,9 % 370
31 716 28 055 13,0 % 9 951
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 5 989 6 061 -1,2 % 21 193
Ostovelat ja muut korottomat velat 35 149 27 567 27,5 % 27 415
Saadut ennakot 4 191 5 289 -20,7 % 5 844
Tuloverovelka 728 661 10,2 % 868
Varaukset 3 078 1 012 204,0 % 962
49 136 40 590 21,1 % 56 283
Oma pääoma ja velat yhteensä 146 577 134 658 8,9 % 135 224
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-6/2022 1-6/2021 Muutos %  1-12/2021
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos -1 398 4 474 -131,2 % 6 930
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut 658 4 495 -85,4 % 7 567
Muut rahoituserät 854 -145 -687,4 % 164
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -209 -882 -76,3 % -300
Saadut korot ja osinkotuotot 61 4 298 -98,6 % 76
Maksetut verot -621 n/a -935
Liiketoiminnan nettorahavirta -654 12 241 -105,3 % 13 502
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 714 -2 643 116,2 % -6 988
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 31 39 -21,7 % 85
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0 -3 749 -100,0 % -3 749
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -889 0
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 n/a -142
Investointien nettorahavirta -6 573 -6 353 n/a -10 795
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 25 042 0 n/a 0
Lainojen takaisinmaksut -19 337 -750 2478,3 % -4 500
Rahoitusleasingvelkojan maksut -1 015 -1 067 -4,9 % -2 120
Maksetut osingot -2 552 -2 330 9,5 % -2 321
Rahoituksen nettorahavirta 2 139 -4 147 n/a -8 942
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa 14 100 20 225 -30,3 % 20 224
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 127 22 485,4 % 109
Kauden rahavirta -5 089 1 741 -392,3 % -6 234
Rahavarat kauden lopussa 9 137 21 987 -58,4 % 14 100
TUNNUSLUVUT 1-6/2022 1-6/2021 Muutos %  1-12/2021
Liiketulos 293 5 830 -95,0 % 8 714
Osakekohtainen tulos, EUR -0,07 0,25 -128,8 % 0,39
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,07 0,25 -128,8 % 0,39
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,46 3,48 -0,4 % 3,79
Oman pääoman tuotto -4,2 % 13,9 % -129,9 % 10,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto 1,7 % 13,3 % -87,4 % 10,2 %
Omavaraisuusaste 46,2 % 51,0 % -9,5 % 53,3 %
Nettovelkaantumisaste 38,8 % 13,9 % 179,2 % 20,2 %
Investoinnit, tEUR 7 840 4 847 61,8 % 11 063
Investoinnit % liikevaihdosta 10,3 % 6,7 % 54,3 % 7,7 %
Tilauskanta, tEUR 139 054 84 196 65,2 % 108 635
Henkilöstö keskimäärin 867 865 0,3 % 863
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
  sis omat osakkeet
Kauden ylin kurssi, EUR 5,76 6,66 -13,5 % 6,66
Kauden alin kurssi, EUR 3,75 4,47 -16,1 % 4,47
Kauden keskikurssi, EUR 4,85 5,46 -11,2 % 5,46
Osakevaihto, milj kpl 0,9 1,8 -52,2 % 2,5
Osakevaihto, MEUR 4,2 9,8 -57,6 % 13,8
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT 4-6/2022 4-6/2021 Muutos % 1-6/2022 1-6/2021 Muutos % 1-12/2021
Oikaistu liiketulos 339 1 135 -70,2 % 439 2 630 -83,3 % 5 514
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR -0,07 0,04 -261,5 % -0,06 0,07 -186,0 % 0,21
SILTALASKELMA
Liiketulos 193 1 135 -83,0 % 293 5 830 -95,0 % 8 714
Strategiset kehitysprojektit 146 0 n/a 146 0 n/a 0
Muu kerta-luonteinen erä 0 0 n/a 0 -3 200 -100,0 % -3 200
Oikaistu liiketulos 339 1 135 -70,2 % 439 2 630 -83,3 % 5 514
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -1 444 804 -279,7 % -1 316 4 560 -128,9 % 7 089
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 221 18 217 0,0 % 18 224 18 215 0,1 % 18 216
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,08 0,04 -279,6 % -0,07 0,25 -128,8 % 0,39
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -1 444 804 -279,7 % -1 316 4 560 -128,9 % 7 089
Strategiset kehitysprojektit 146 0 n/a 146 0 n/a 0
Muu kertaluonteinen erä 0 0 n/a 0 -3 200 -100,0 % -3 200
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 221 18 217 0,0 % 18 224 18 215 0,1 % 18 216
Oikaistu osakekohtainen tulos -0,07 0,04 -261,5 % -0,06 0,07 -186,0 % 0,21
Omat osakkeet
Määrä Osuus Osuus
Kpl osakkeista äänistä
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.6.2022 757 682 3,99 % 3,99 %
Vastuusitoumukset  (tEUR) 30.6.2022 30.6.2021 Muutos % 31.12.2021
Vuokra- ja leasingvastuut 922 927 -0,5 % 951
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen
Valuuttatermiinit, kohdearvo 25 502 20 317 25,5 % 18 128
Valuuttatermiinit, käypä arvo 932 211 342,6 % 360
Koronvaihtosopimukset 15 000 0 n/a 0
Koronvaihtosopimusten käypä arvo 309 0 n/a 0
Liikevaihto lajeittain  1-6/2022 1-6/2021 Muutos %  1-12/2021
Tavaroiden myynti 64 773 60 740 6,6 % 120 220
Palvelut 11 548 12 052 -4,2 % 23 746
Yhteensä 76 321 72 792 4,8 % 143 966
30.6.2022 30.6.2021 Muutos % 31.12.2021
Tilauskanta 139 054 84 196 65,2 % 108 635
Informaatio per kvartaali (tEUR)  4-6/22  1-3/22 10-12/21 7-9/21 4-6/21 7/2021-6/2022
Saadut tilaukset 46 804 59 936 51 480 44 137 43 861 202 357
Liikevaihto 38 358 37 964 38 858 32 316 35 782 147 495
Liiketulos 193 100 603 2 280 1 135 3 176
Liiketulos % 0,5 % 0,3 % 1,6 % 7,1 % 3,2 % 2,2 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2022 6 967 1 504 -1 392 58 588 3 140 2 68 809 180 68 990
Tilikauden tulos -1 316 -1 316 -82 -1 398
Muut laajan tuloksen erät -236 -268 929 425 12 437
Osingonjako -2 552 -2 552 -2 552
Osakeperusteiset maksut 248 248 248
Oma pääoma 30.6.2022 6 967 1 504 -1 628 54 701 3 140 931 65 615 110 65 725
Oma pääoma 1.1.2021 6 967 1 504 -1 557 52 716 3 140 0 62 770 319 63 090
Tilikauden tulos 4 560 4 560 -86 4 474
Muut laajan tuloksen erät 83 323 406 9 415
Osingonjako -2 186 -2 186 -2 186
Osakeperusteiset maksut 220 220 220
Oma pääoma 30.6.2021 6 967 1 504 -1 474 55 633 3 140 0 65 770 243 66 013

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
——————————   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
——————————-   * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste Oma pääoma
—————————-   * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset
—————————-   * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
————————————–
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
————————————
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
——————————————-
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan  30.06.2022
Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 768 298 25,1
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 757 682 4,0
Mariatorp Oy 750 000 4,0
Wipunen Varainhallinta Oy 700 000 3,7
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 240 408 1,3
Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.06.2022
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet %osakkeista
Kotitaloudet 5 084 94,4 4 834 405 25,5
Julkisyhteisöt 3 0,1 1 920 625 10,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 17 0,3 3 450 673 18,2
Yritykset 231 4,3 8 487 787 44,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 21 0,4 44 223 0,2
Ulkomaalaisomistus 31 0,6 247 875 1,3
Yhteensä 5 387 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 9 0,2 581 159 3,1
Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.06.2022
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 626 30,2 85 829 0,5
101-500 2 155 40,0 565 962 3,0
501-1 000 704 13,1 570 076 3,0
1 001-5 000 698 13,0 1 532 237 8,1
5 001-10 000 97 1,8 677 185 3,6
10 001-50 000 79 1,5 1 615 743 8,5
50 001-100 000 8 0,1 503 202 2,7
100 001-500 000 12 0,2 2 530 208 13,3
500 001- 8 0,1 10 905 146 57,4
Yhteensä 5 389 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 9 0,2 576 926 3,0

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Esa Harju, puh +358 2 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com