Teleste Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2021: Tilikauden liikevaihto vertailukauden tasolla, tilikauden oikaistu liiketulos parani, tilauskanta kasvoi edelleen. Komponenttipula haittasi liikevaihdon ja tuloksen kehittymistä.

TELESTE OYJ           TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2022   KLO 8:30

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2021

TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA, TILIKAUDEN OIKAISTU LIIKETULOS PARANI, TILAUSKANTA KASVOI EDELLEEN. KOMPONENTTIPULA HAITTASI LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITTYMISTÄ.


Tammi-joulukuu 2021

– Liikevaihto oli 144,0 (145,0) miljoonaa euroa, laskua 0,7 %
– Oikaistu liiketulos oli 5,5 (5,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 %
– Liiketulos oli 8,7 (4,5) miljoonaa euroa, kasvua 93,0 %
– Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,16) euroa, kasvua 137,4 %
– Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,39 (-0,43) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 13,5 (13,1) miljoonaa euroa, kasvua 3,3 %
– Saadut tilaukset olivat 175,5 (148,8) miljoonaa euroa, kasvua 17,9 %

Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,14 (0,12) euroa ulkona oleville osakkeille.


Vuoden 2021 neljäs vuosineljännes

– Liikevaihto oli 38,9 (39,2) miljoonaa euroa, laskua 0,9 %
– Oikaistu liiketulos oli 0,6 (1,3) miljoonaa euroa, laskua 52,7 %
– Liiketulos oli 0,6 (1,3) miljoonaa euroa, laskua 52,7 %
– Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,05) euroa, laskua 34,2 %
– Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,03 (0,14) euroa, laskua 74,5 %
– Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -1,8 (4,6) miljoonaa euroa, laskua 138,1 %
– Saadut tilaukset olivat 51,5 (43,2) miljoonaa euroa, kasvua 19,2 %
– Tilauskanta kauden lopussa oli 108,6 (77,1) miljoonaa euroa, kasvua 40,9 %

Tässä tilinpäätöskatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Näkymät vuodelle 2022

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2021 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Komponenttipula ja komponenttien hintojen korotukset aiheuttavat kasvavaa epävarmuutta tilikaudella 2022 vaikuttaen ennen kaikkea ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotantoon, liikevaihtoon ja oikaistuun liiketulokseen.


Toimitusjohtaja Esa Harjun kommentit:

”Vuosi 2021 oli jo toinen poikkeuksellinen vuosi. Pandemian suorasti ja epäsuorasti aiheuttamat haasteet jatkuivat, ja erityisesti komponentti- ja materiaalisaatavuuden ongelmat leimasivat päättynyttä vuotta. Jouduimme myös työskentelemään ison osan vuotta poikkeusoloissa, joissa asiakkaiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien fyysinen tapaaminen oli vaikeaa ja aika-ajoin mahdotonta.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liiketulos laski vertailukaudesta. Saadut tilaukset kasvoivat sekä edelliseen neljännekseen että vertailukauteen verrattuna, ja tilauskanta oli uudella ennätystasolla vuoden lopussa.

Koko vuoden 2021 liikevaihto saavutti edellisen vuoden tason, ja oikaistu liiketulos ylitti edellisen vuoden oikaistun liiketuloksen.

Tietoliikenneoperaattorit jatkoivat investointejaan tilaajaverkkoihin, ja uuden sukupolven tuotteiden osuus tilauksista ja liikevaihdosta on kasvussa. Olemme järjestelmällisesti pystyneet lisäämään aktiviteetteja Pohjois-Amerikan operaattoreiden kanssa sekä hajautetun verkkoarkkitehtuurin että DOCSIS 4.0 tuotteiden kehittämisessä ja validoinnissa, ja tämä työ laajenee edelleen vuoden 2022 aikana. Uskomme olevamme edelläkävijöitä DOCSIS 4.0 standardin mukaisten vahvistimien kehittämisessä.

Myös videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä asiakkaiden investoinnit jatkuivat ja tilauskanta vahvistui uudelle ennätystasolle loppuvuoden aikana. Asiakkaille tehtävien tuotekehitysprojektien määrä oli korkea, mikä poikkeusolojen kanssa johti myös ennakoitua korkeampiin resurssointitarpeisiin ja ylimääräisiin projektikuluihin. Tuotantotilojen laajennushanke Littoisissa eteni suunnitellusti ja odotamme laajennuksen valmistuvan vuoden 2022 loppupuolella.

Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaikuttivat suureen osaan liiketoimintaa myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana, emmekä usko haasteiden hellittävän lyhyellä tähtäimellä. Vuosi 2022 tulee hyvin todennäköisesti kokonaisuudessaan olemaan edelleen tässä suhteessa hyvin haastavaa aikaa koska toimituskykyä ja komponenttien hintakehitystä on hankala ennustaa.

Jukka Rinnevaaran toimikausi Telesten toimitusjohtajana päättyi 31.12.2021. Haluan lämpimästi kiittää Jukkaa hänen pitkäaikaisesta työstään yhtiön eteen. Minulle on kunnia jatkaa strategiamme kehittämistä asiakkaidemme tarpeiden pohjalta tästä eteenpäin.”


Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2021

Avainluvut 10-12/2021 10-12/2020 Muutos
Liikevaihto, M€ 38,9 39,2 -0,9 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 0,6 1,3 -52,7 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 1,6 % 3,3 %  
Liiketulos, M€ 0,6 1,3 -52,7 %
Liiketulos % 1,6 % 3,3 %  
Kauden tulos 0,6 0,9 -34,4 %
Kauden tulos, M€ 2) 0,6 2,4 -75,7 %
Tulos per osake, € 0,03 0,05 -34,2 %
Tulos per osake, € 2) 0,03 0,14 -74,5 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) -1,8 4,6 -138,1 %
Saadut tilaukset, M€ 51,5 43,2 +19,2 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 51,5 (43,2) miljoonaa euroa kasvaen 19,2 % vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa sekä joukkoliikenteen informaatio- ja videovalvontaratkaisuissa. Liikevaihto saavutti vertailukauden tason ja oli 38,9 (39,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi tilaajaverkkotuotteissa, mutta laski joukkoliikenteen informaatio- ja videovalvontaratkaisuissa.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut laskivat 4,9 % ja olivat 18,9 (19,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 0,7 % ollen 12,1 (12,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 16,2 % ja olivat 5,5 (4,7) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 8,3 % ollen 2,1 (2,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos laski 52,7 % ollen 0,6 (1,3) miljoonaa euroa eli 1,6 % (3,3 %) liikevaihdosta. Raportointikauteen ja vertailukauteen ei kohdistunut liiketuloksen oikaisueriä. Oikaistua liiketulosta laskee kohonneet liiketoiminnan muut kulut, poistot ja henkilöstökulut. Nettorahoituserät olivat 0,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Verot olivat 0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,05) euroa laskien 34,2 % ja osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,03 (0,14) euroa laskien 74,5 %. Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -1,8 (4,6) miljoonaa euroa, laskua 138,1 % johtuen kasvusta nettokäyttöpääomassa, jota nosti kasvu myyntisaamisissa ja vaihto-omaisuudessa.

Tuotekehitysmenot olivat 2,8 (2,3) miljoonaa euroa eli 7,3 % (5,7 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,8 (0,9) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,1 (1,1) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin (mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut), tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatiojärjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.


Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2021

Avainluvut 1-12/2021 1-12/2020 Muutos
Liikevaihto, M€ 144,0 145,0 -0,7 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 5,5 5,1 +8,8 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,8 % 3,5 %  
Liiketulos, M€ 8,7 4,5 +93,0 %
Liiketulos, % 6,1 % 3,1 %  
Tilikauden tulos, M€ 6,9 2,8 +149,6 %
Tilikauden tulos, M€ 2) 6,9 -8,0  
Tulos per osake, € 0,39 0,16 +137,4 %
Tulos per osake, € 2) 0,39 -0,43  
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 13,5 13,1 +3,3 %
Nettovelkaantumisaste, % 2) 20,2 % 17,0 %  
Omavaraisuusaste, % 2) 53,3 % 48,8 %  
Saadut tilaukset, M€ 175,5 148,8 +17,9 %
Tilauskanta, M€ 108,6 77,1 +40,9 %
Henkilöstö kauden lopussa 847 858 -1,3 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 17,9 % ollen 175,5 (148,8) miljoonaa euroa. Tilaukset kasvoivat sekä tilaajaverkkotuotteissa että joukkoliikenteen informaatio- ja videovalvontaratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta 40,9 % ja oli tilikauden lopussa 108,6 (77,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto saavutti edellisen tilikauden tason ja oli 144,0 (145,0) miljoonaa euroa.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut laskivat 6,1 % ja olivat 67,7 (72,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 3,7 % ja olivat 46,8 (45,2) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 4,5 % ollen 7,6 (7,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 3,3 % ollen 18,4 (17,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos kasvoi 8,8 % ja oli 5,5 (5,1) miljoonaa euroa eli 3,8 % (3,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 8,7 (4,5) miljoonaa euroa kasvaen 93,0 %. Liiketulos sisältää kertaluonteisen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvauksen, joka on raportoitu oikaisueränä.

Nettorahoituserät olivat 0,3 (-0,8) miljoonaa euroa. Rahoituseriä paransivat valuuttasuojien positiivinen arvonkehitys. Konsernin tuloverot olivat 2,1 (0,9) miljoonaa euroa ja laskennallinen veroaste 23,3 % (24,6 %). Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,16) euroa kasvaen 137,4 % ja osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,39 (-0,43) euroa. Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 13,5 (13,1) miljoonaa euroa kasvaen 3,3 %. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti ensisijaisesti tilikauden tuloksen kasvu.

Tuotekehitysmenot olivat 11,3 (10,8) miljoonaa euroa eli 7,9 % (7,4 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 5,7 (3,9) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 4,1 (3,4) miljoonaa euroa.


Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2021

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 863 (856) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 847 (858) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 45 % (47 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % (3 %) konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 46,8 (45,2) miljoonaa euroa kasvaen 3,7 % vertailuvuodesta. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttivat keskimääräisen henkilömäärän nousu, palkankorotukset ja COVID-19 pandemian vuoksi vertailuvuonna toteutetut henkilöstön lomautukset. Lisäksi lyhyen aikavälin tulosperusteiset palkkiot kasvoivat vertailuvuodesta.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-joulukuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 11,1 (6,6) miljoonaa euroa eli 7,7 % (4,5 %) liikevaihdosta. Investoinneista 5,7 (3,9) miljoonaa euroa kohdistui tuotekehitykseen. IFRS 16 –standardin mukaisesti aktivoitujen vuokrasopimuksien arvo oli 3,5 (1,4 ) miljoonaa euroa ja muut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,8 (1,3) miljoonaa euroa. Lopetettujen liiketoimintojen investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa tilikaudella 2020.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin (mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut), tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatiojärjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.


Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 13,5 (13,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti ensisijaisesti tilikauden tuloksen kasvu.

Konsernilla oli 31.12.2021 korollista velkaa 28,0 (31,0) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisia pankkilainoja oli 19,5 miljoonaa euroa. Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 14,1 (20,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 53,3 % (48,8 %) ja nettovelkaantumisaste 20,2 % (17,0 %).

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 46,0 miljoonaa euroa. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa on lyhennetty 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin, ja viimeinen 18,0 miljoonan euron lyhennys tapahtuu elokuussa 2022. 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2022. Yhtiö ei ole käyttänyt luottolimiittiä tilikauden aikana. 6,0 miljoonan euron lainan maturiteetti on 4 vuotta ja takaisinmaksu suoritetaan tasalyhennyksin puolen vuoden välein elokuuhun 2024 mennessä. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 10,0 (21,5) miljoonaa euroa. Yhtiö on valmistellut prosessin elokuussa 2022 erääntyvän 18,0 miljoonan euron lainan uudelleenrahoittamiseksi vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana. Kaikki nykyiset rahoittajat ovat alustavasti ilmaisseet osallistuvansa uudelleenrahoituksen tarjoamiseen.  


Lopetetut toiminnot

Saksassa toimineiden Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta luokiteltiin IFRS 5:n (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaisesti myytävänä olevaksi ja standardin mukaisesti Teleste raportoi Cableway-yhtiöiden liiketoiminnan lopetettuna liiketoimintona tilikaudella 2020. Liiketoiminnan myynti toteutui 2.11.2020 ja lopullinen kauppahinta toteutui tilinpäätöksessä 31.12.2020 raportoidun mukaisesti. Myyty palveluliiketoiminta ei vaikuttanut tilikauden 2021 tuloslaskelmaan. Tilikauden 2021 osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöskatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät vertailukausien 2020 luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseen ja rahavirtalaskelman vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Liiketoiminnan keskeiset riskit

Telesten päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, ja yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat tietoliikenneoperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot ja viranomaiset.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Yhtiön on pyrittävä ennakoimaan markkinoiden muutokset ja reagoimaan niihin. Teknologiset murrosvaiheet, kuten tietoliikenneoperaattoreiden siirtyminen uuden sukupolven hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asemia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi johtaa myös kiristyvään hintakilpailuun mikä voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitysinvestoinnit ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotekehitys sisältää harkittuja riskejä, joiden toteutuessa tuotekehityspanostuksien arvo voi alentua. Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin.

Teknologia- ja tuoteliiketoiminnan asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös riskejä. Tietoliikenneoperaattorien verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja investointikyvyn mukaan. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää operaattoreiden investointikykyä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kysyntä vaihtelee markkinoiden noustessa tai laskiessa, sekä pääasiakkaiden investointikyvyn mukaan. Kokonaisvaltaiset järjestelmä- tai projektitoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja ajoittua useille vuosille, minkä vuoksi projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Telesten tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet ja ratkaisut voivat vikaantua asiakkaan käyttöympäristössä ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Teleste on sitoutunut asiakkaiden korkeisiin laatu- ja toimitusvaatimuksiin myös palveluliiketoiminnassa, mikä edellyttää toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää ja jatkuvaa prosessikehitystä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat palveluiden toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen.

Useat tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia kyberturvallisuusuhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja rekrytointeihin liittyy riskejä, jotka vaikuttavat kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Luonnonilmiöt, onnettomuudet (kuten tulipalo tai tulva), sekä muut globaalit poikkeustilat kuten pandemiat saattavat heikentää erilaisten materiaalien tai komponenttien saatavuutta teollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden kysyntävaihtelut voivat johtaa äkillisiin raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnankorotuksiin, joiden negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen Teleste ei pysty eliminoimaan omien tuotteiden tai projektitoimitusten hinnankorotuksilla. Vuonna 2020 alkaneet raaka-aine- ja komponenttisaatavuuden haasteet ovat jatkuneet ja edelleen laajentuneet. Yhtiön arvion mukaan komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit ja ongelmat voivat aiheuttaa edelleen merkittäviä toimitusviiveitä ja kannattavuushaasteita liiketoiminnalle. Geopoliittiset muutokset, kuten eri valtioiden asettamat tullit ja muutokset tai rajoitteet viennissä tai tuonnissa voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat tilaajaverkkoteknologioita tarjoavat kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaisilta valuuttariskeiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä ja optioilla.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19–pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä, ja osa joukkoliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet pääosin toimintakykyisinä. Vaikka pandemian suorat vaikutukset Telesten toimintaan ovat toistaiseksi olleet rajallisia, elektroniikan komponenttien ja monien muiden materiaalien toimitusketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet ja voivat edelleen vaikuttaa negatiivisesti Telesten toimituskykyyn.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.


Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 13 maassa mukaan lukien Suomi. Tilikauden aikana yhtiö yksinkertaisti konsernirakennetta fuusioimalla tytäryhtiöt Belgiassa sekä purkamalla alakonsernirakenteen Englannissa ja käynnistämällä kahden englantilaisen tytäryhtiön likvidointiprosessin.


Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa Teleste Oyj:n hallitus päätti 10.3.2021 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajakson 2018-2020 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 8 225 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti 19.3.2021.

Tianta Oy oli 31.12.2021 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 25,0 % (24,1 %) omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 4,47 (3,51) euroa ja korkeimmillaan 6,66 (5,78) euroa. Päätöskurssi 31.12.2021 oli 5,24 (4,49) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 481 (5 863). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 3,0 % (2,9 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2021 oli 13,8 (13,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 2,5 (3,1) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsingin teknologiatoimialaluokassa.

31.12.2021 konsernilla oli 768 194 (776 419) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,0 % (4,1 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2021 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
– Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
– Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
– Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
– Valtuutukset ovat voimassa 6.10.2022 asti.


Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 9.4.2021 ja osinko maksettiin 16.4.2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen 7.4.2021 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan eli päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Esa Harju aloitti toimitusjohtajana 1.1.2022. Yhtiö tiedotti hallituksen tekemästä toimitusjohtajanimityksestä pörssitiedotteella 3.11.2021.

Alstom on valinnut Telesten järjestelmätoimittajaksi merkittävään eurooppalaiseen junaprojektiin. Teleste tiedotti syntyneestä sopimuksesta pörssitiedotteella 5.1.2022. Sopimuksen kokonaisarvon odotetaan olevan noin 16-20 miljoonaa euroa. Projektin toteutus alkoi tammikuussa. Projektiin sisältyvien sarjatoimitusten odotetaan alkavan vuonna 2023 ja jatkuvan useita vuosia.


Toimintaympäristö vuonna 2022

Tietoliikenneoperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On oletettavaa, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen ylläpitää verkkoinvestointeja, kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Investoinnit perinteiseen HFC-verkkoinfrastruktuuriin jatkuvat edelleen, mutta viime vuosia alhaisemmalla volyymillä.

Vuoden 2022 aikana oletamme uuden sukupolven tilaajaverkkopäivitysten laajenevan Euroopassa. DOCSIS 3.1 -standardin mukainen hajautetun arkkitehtuurin tuotetarjonta ja edistyneimpien operaattorien integraatio ja testaukset ovat niin pitkällä, että verkkopäivityksiä voidaan lisääntyvässä määrin tehdä näillä ratkaisuilla.

Kaapeliverkkotoimiala on luonut vision ja tiekartan myös seuraavan sukupolven DOCSIS 4.0 -standardista. Tämä seuraava teknologiasukupolvi mahdollistaa kotitalouksille jopa 10 gigabitin laajakaistayhteyksiä olemassa olevaa koaksiaalikaapelointia hyödyntäen. DOCSIS 4.0 mahdollistaa kaapeliverkkoinfrastruktuurin kilpailukyvyn optiseen kuituun verrattuna vuosiksi eteenpäin. Oletamme että erityisesti Pohjois-Amerikan operaattorit tulevat investoimaan vahvasti DOCSIS 4.0 -tuotteiden tullessa markkinoille, kun taas Euroopassa operaattorit tulevat osittain siirtymään kuituinvestointeihin, jotta ylläpitävät etumatkansa muihin kiinteän verkon kilpailijoihin verrattuna.

Telesten DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten 1,8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet ovat meneillään, ja passiivituotteiden käyttöönotto voi alkaa vuoden 2022 aikana, minkä jälkeen vuodesta 2023 alkaen on valmius vahvistimien päivityksen aloitukseen.

Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden ja -palveluiden vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden liikevaihdon tason. Arvioon liittyy kuitenkin komponentti- ja materiaalisaatavuuden, pandemiatilanteen sekä asiakkaiden investointitasojen aiheuttamaa epävarmuutta. Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaativat erityistä huomiota myös vuoden 2022 aikana.

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle videovalvonnan ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien alueella.

Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntynyt kysyntää kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa.

Pandemian ohella globaalit komponentti- ja materiaalisaatavuusongelmat vaikuttivat vuonna 2021 negatiivisesti joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan kehitykseen. Markkinan arvioidaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2022 aikana, olettaen että komponentti- ja materiaalisaatavuus paranee. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin, ja näissä ohjelmistojärjestelmien osuus jatkaa kasvuaan. Projektien hallinnan ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä, ja pyrimme kannattavuuden parantamiseen tällä alueella.

Arvioimme videovalvonnan ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden liikevaihdon tason. Arvioon liittyy kuitenkin komponentti- ja materiaalisaatavuuden, pandemiatilanteen ja projektien ajoituksen aiheuttamaa epävarmuutta.


Näkymät vuodelle 2022

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2021 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Komponenttipula ja komponenttien hintojen korotukset aiheuttavat kasvavaa epävarmuutta tilikaudella 2022 vaikuttaen ennen kaikkea ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotantoon, liikevaihtoon ja oikaistuun liiketulokseen.

9. päivänä helmikuuta 2022

Teleste Oyj           Esa Harju
Hallitus                Toimitusjohtaja

Telesten vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen julkaistaan viikolla 11 2022. Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internet-sivuille.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  10-12  10-12 Muutos %
  2021 2020  
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto 38 858 39 200 -0,9 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 390 673 -42,0 %
Materiaalit ja palvelut -18 885 -19 850 -4,9 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -12 130 -12 046 0,7 %
Poistot -2 130 -1 967 8,3 %
Liiketoiminnan muut kulut -5 500 -4 734 16,2 %
Liikevoitto 603 1 274 -52,7 %
       
Rahoitustuotot 266 168 58,6 %
Rahoituskulut -118 -518 -77,1 %
Voitto ennen veroja 751 924 -18,8 %
       
Tuloverot -166 -34 392,3 %
       
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 584 890 -34,4 %
       
Lopetetut toiminnot      
       
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 1 512 -100,0 %
       
TILIKAUDEN TULOS 584 2 402 -75,7 %
       
Voiton/Tappion jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 630 2 469 -74,5 %
Määräysvallattomille omistajille -46 -67 -31,8 %
  584 2 402 -75,7 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos  
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,03 0,14 -74,5 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,03 0,14 -74,5 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,03 0,05 -34,2 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,03 0,05 -34,2 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 0,08 -100,0 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 0,08 -100,0 %
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos 584 2 402 -75,7 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 516 548 -5,9 %
Käyvän arvon rahasto 1 15 -91,4 %
Kauden laaja tulos 1 101 2 965 -62,9 %
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 1 143 3 043 -62,5 %
Määräysvallattomille omistajille -42 -78  
  1 101 2 965 -62,9 %
       
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  1-12/2021  1-12/2020 Muutos %
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto 143 966 144 983 -0,7 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 5 209 1 783 192,1 %
Materiaalit ja palvelut -67 672 -72 039 -6,1 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -46 825 -45 156 3,7 %
Poistot -7 566 -7 241 4,5 %
Liiketoiminnan muut kulut -18 399 -17 814 3,3 %
Liikevoitto 8 714 4 516 93,0 %
       
Rahoitustuotot 1 091 836 30,5 %
Rahoituskulut -767 -1 670 -54,1 %
Voitto ennen veroja 9 037 3 681 145,5 %
       
Tuloverot -2 107 -905 132,9 %
       
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 6 930 2 777 149,6 %
       
Lopetetut toiminnot      
       
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 -10 812  
       
TILIKAUDEN TULOS 6 930 -8 035  
       
Voiton/Tappion jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 7 089 -7 827  
Määräysvallattomille omistajille -159 -209  
  6 930 -8 035  
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos  
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,39 -0,43  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,39 -0,43  
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,39 0,16 137,3 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,39 0,16 137,4 %
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,59  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,59  
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos 6 930 -8 035  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 620 -606  
Käyvän arvon rahasto 1 62 -97,9 %
Kauden laaja tulos 7 552 -8 579  
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 7 691 -8 344  
Määräysvallattomille omistajille -140 -235  
  7 552 -8 579  

KONSERNITASE, 1000 EUR      
  31.12.2021 31.12.2020 Muutos %
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 14 047 12 816 9,6 %
Liikearvo 30 707 30 502 0,7 %
Aineelliset hyödykkeet 11 284 9 052 24,7 %
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 458 698 -34,4 %
Laskennallinen verosaaminen 1 700 2 203 -22,8 %
PITKÄAIKAISET VARAT 58 195 55 270 5,3 %
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 29 177 28 225 3,4 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 33 493 28 867 16,0 %
Tuloverosaaminen 259 428 -39,6 %
Rahat ja pankkisaamiset 14 100 20 224 -30,3 %
LYHYTAIKAISET VARAT 77 029 77 745 -0,9 %
       
Myytävänä olevat varat 0 0 n/a
       
VARAT 135 224 133 015 1,7 %
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 %
Ylikurssirahasto 1 504 1 504 0,0 %
Muuntoerot -1 392 -1 557 -10,6 %
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 3 140 3 140 0,0 %
Muut rahastot 2 0 n/a
Kertyneet voittovarat 58 588 52 716 11,1 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 180 320 -43,6 %
OMA PÄÄOMA 68 990 63 090 9,4 %
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 6 856 24 716 -72,3 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 737 832 -11,4 %
Laskennallinen verovelka 1 988 1 518 31,0 %
Pitkäaikaiset varaukset 370 119 211,8 %
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9 951 27 184 -63,4 %
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Ostovelat ja muut velat 33 260 33 893 -1,9 %
Tuloverovelka 868 880 -1,4 %
Lyhytaikaiset varaukset 962 1 711 -43,8 %
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 21 193 6 256 238,7 %
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 56 283 42 741 31,7 %
       
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0  
       
Velat yhteensä 66 234 69 925 -5,3 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT 135 224 133 015 1,7 %
       
       
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR      
  1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos %
  2021 2020  
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 6 930 -8 035  
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut 7 567 23 322 -67,6 %
Muut rahoituserät 164 0 n/a
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -300 -993 -69,8 %
Saadut korot ja osinkotuotot 76 33 130,8 %
Maksetut verot -935 -1 255 -25,6 %
       
Liiketoiminnan nettorahavirta 13 502 13 071 3,3 %
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 299 -1 214 7,0 %
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 85 171 -50,5 %
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -5 689 -3 916 45,3 %
Investoinnit muihin sijoituksiin -142 -77 84,7 %
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -3 749 6 276 -159,7 %
Investointien nettorahavirta -10 795 1 239 -970,9 %
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lainojen nostot 0 6 466 -100,0 %
Lainojen takaisinmaksut -4 500 -3 569 26,1 %
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2 120 -3 794 -44,1 %
Maksetut osingot -2 321 -1 685 37,8 %
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 0 349 -100,0 %
Rahoituksen nettorahavirta -8 942 -2 232 300,6 %
       
Rahavarojen muutos      
Rahavarat 1.1. 20 224 8 249 145,2 %
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 109 -103  
Rahavarat 31.12. 14 100 20 224 -30,3 %
       
       
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, 1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2021 6 967 1 504 -1 558 52 716 3 140 0 62 771 319 63 090  
Tilikauden tulos       7 089     7 089 -159 6 930  
Muut laajan tuloksen erät     165 436   1 602 19 622  
Osingonjako       -2 186     -2 186   -2 186  
Osakeperusteiset maksut       534     534   534  
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset       0     0   0  
Oma pääoma 31.12.2021 6 967 1 504 -1 393 58 590 3 140 2 68 810 180 68 990  
                     
Oma pääoma 1.1.2020 6 967 1 504 -1 595 62 618 3 140 -62 72 574 206 72 779  
Tilikauden tulos       -7 827     -7 827 -209 -8 035  
Muut laajan tuloksen erät     37 -624   62 -525 -27 -553  
Osingonjako       -1 821     -1 821 0 -1 821  
Osakeperusteiset maksut       370     370 0 370  
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset             0 349 349  
Oma pääoma 31.12.2020 6 967 1 504 -1 558 52 716 3 140 0 62 771 319 63 090  

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2021, 1000 eur
  Suomi Pohjoismaat Muu Eurooppa Muut Lopetetut toiminnot, Saksa Yhteensä
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 14 312 17 426 101 631 10 597 0 143 966
Varat 53 041 102 3 225 127 0 56 495
Investoinnit tilikaudella 9 133 148 1 766 8 0 11 056
             
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2020 1000 eur
  Suomi Pohjoismaat Muu Eurooppa Muut Lopetetut toiminnot, Saksa Yhteensä
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 14 430 12 939 106 430 11 183 56 291 201 273
Varat 48 381 648 3 587 451 0 53 067
Investoinnit tilikaudella 3 175 103 2 354 150 807 6 588

Informaatio per kvartaali (tEUR) 10-12/21 7-9/21 4-6/21 1-3/21 10-12/20 1-12/21  1-12/2020
               
Saadut tilaukset 51 480 44 137 43 861 36 042 43 186 175 519 148 845
Liikevaihto 38 858 32 316 35 782 37 010 39 200 143 966 144 983
Liiketulos 603 2 280 1 135 4 695 1 274 8 714 4 516
Liiketulos % 1,6 % 7,1 % 3,2 % 12,7 % 3,3 % 6,1 % 3,1 %
               
Liikevaihto lajeittain, jatkuvat toiminnot 10-12/21 7-9/21 4-6/21 1-3/21 10-12/20 1-12/21  1-12/2020
Tavaroiden myynti 32 651 26 829 29 740 31 000 33 429 120 220 118 525
Palvelut 6 207 5 487 6 042 6 010 5 771 23 746 26 458
Yhteensä 38 858 32 316 35 782 37 010 39 200 143 966 144 983

Tilauskanta
Tuhatta euroa 12/21 9/21 6/21 3/21 12/20
Tilauskanta kauden lopussa 108 639 96 017 84 196 76 142 77 086

Vakuudet ja vastuut, 1000 eur 2021 2020 Muutos %
Leasingvuokravastuut 951 921 3,3 %
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo 18 128 18 515 -2,1 %
Termiinisopimusten käypä arvo 360 -473  
Koronvaihtosopimukset 0 0 n/a
Koronvaihtosopimusten käypä arvo 0 0 n/a
Takaukset 5 450 11 055 -50,7 %
       
Henkilöstö tilikauden lopussa 2021 2020 Muutos %
Tuotekehitys 197 191 3,5 %
Tuotanto ja palvelut 450 461 -2,4 %
Myynti, markkinointi ja tuotehallinta 105 112 -6,5 %
Hallinto 95 94 1,0 %
Yhteensä 847 858 -1,3 %

TUNNUSLUVUT IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Tuloslaskelma ja tase: 2021 2020 2019 2018 2017
Liikevaihto, Meur 144,0 145,0 235,5 250,3 234,6
Muutos % -0,7 % -38,4 % -5,9 % 6,7 % -9,6 %
Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus, % 90,1 % 92,8 % 93,3 % 93,9 % 94,3 %
Liiketulos, Meur 8,7 4,5 0,8 9,7 -7,5
% liikevaihdosta 6,1 % 3,1 % 0,3 % 3,9 % -3,2 %
Tulos rahoituserien jälkeen, Meur 9,0 3,7 0,4 9,1 -8,5
% liikevaihdosta 6,3 % 2,5 % 0,2 % 3,6 % -3,6 %
Tulos ennen veroja, Meur 9,0 3,7 0,4 9,1 -8,5
% liikevaihdosta 6,3 % 2,5 % 0,2 % 3,6 % -3,6 %
Tilikauden tulos, Meur 6,9 -8,0 -1,7 6,8 -9,1
% liikevaihdosta 4,8 % -5,5 % -0,7 % 2,7 % -3,9 %
Tuotekehitysmenot, Meur 11,3 10,8 13,5 12,5 12,1
% liikevaihdosta 7,9 % 7,4 % 5,7 % 5,0 % 5,1 %
Investoinnit, Meur 11,1 6,6 13,0 7,0 7,5
% liikevaihdosta 7,7 % 4,5 % 5,5 % 2,8 % 3,2 %
Korollinen vieras pääoma, Meur 28,0 31,0 33,0 26,8 33,2
Oma pääoma, Meur 69,0 63,1 72,8 77,2 71,4
Taseen loppusumma, Meur 135,2 133,0 149,6 159,0 153,5
           
Henkilöstö ja tilauskanta:          
Henkilöstö keskimäärin 863 856 1 363 1 393 1 492
Tilauskanta, Meur 108,6 77,1 73,2 71,0 57,4
Saadut tilaukset, Meur 175,5 148,8 237,6 264,0 262,9
           
Tunnusluvut:          
Oman pääoman tuotto-% 10,5 % -11,8 % -2,2 % 9,2 % -11,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,2 % -4,5 % 1,6 % 9,3 % -6,6 %
Omavaraisuusaste % 53,3 % 48,8 % 49,5 % 51,7 % 48,3 %
Nettovelkaantumisaste % 20,2 % 17,0 % 34,1 % 5,9 % 16,8 %
Osakekohtainen tulos, eur 0,39 -0,43 -0,07 0,38 -0,50
Osakekohtainen tulos laimennettuna, eur 0,39 -0,43 -0,07 0,38 -0,50
Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,79 3,46 4,00 4,25 3,94
           
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT          
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 5 514 5 066 8 832 9 721 -7 549
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,21 -0,06 0,31 0,38 -0,50
           
SILTALASKELMA          
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 8 714 4 516 1 890 9 721 -7 549
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 0 6 942 0 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 0 550 0 0 0
Muu kertaluonteinen erä -3 200 0 0 0 0
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 5 514 5 066 8 832 9 721 -7 549
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos 7 089 -7 827 -1 327 6 975 -9 106
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 216 18 204 18 181 18 122 18 202
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,39 -0,43 -0,07 0,38 -0,50
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos 7 089 -7 827 -1 327 6 975 -9 106
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 0 6 942 0 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 0 550 0 0 0
Myyntitappio lopetetuista toiminnoista 0 6 106 0 0 0
Muu kertaluonteinen erä -3 200 0 0 0 0
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 216 18 204 18 181 18 122 18 202
Oikaistu osakekohtainen tulos 0,21 -0,06 0,31 0,38 -0,50

Telesten osake:          
Ylin vaihtokurssi, eur 6,66 5,78 6,80 7,58 9,62
Alin vaihtokurssi, eur 4,47 3,51 5,04 5,12 6,51
Tilikauden päätöskurssi, eur 5,24 4,49 5,34 5,26 6,68
Tilikauden keskikurssi, eur 5,46 4,40 5,72 6,72 8,19
Hinta/voitto suhde (P/E) 13,5 -10,4 -73,2 13,8 -13,3
Osakekannan markkina-arvo, Meur 99,5 85,2 101,4 99,9 126,8
Pörssivaihto, Meur 13,8 13,8 9,2 13,3 16,8
Pörssivaihto, miljoonaa kappaletta 2,5 3,1 1,6 2,0 2,0
Pörssivaihto, % osakekannasta 13,3 % 16,5 % 8,5 % 10,4 % 10,8 %
Tilikauden osakkeiden keskiarvo , kpl 18985588 18985588 18985588 18985588 18985588
Tilikauden lopun osakkeiden määrä, kpl 18985588 18985588 18985588 18985588 18985588
           
Tilikauden osakkeiden keskiarvo laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18222877 18220370 18181177 18168088 18202396
Tilikauden lopun osakkeiden määrä laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18217394 18218503 18207708 18155300 18172350
Osingonjako, Meur 2,6 2,2 1,8 3,6 1,8
Osakekohtainen osinko, eur                                                                    0,14* 0,12 0,10 0,20 0,10
Osinko tuloksesta, % 36,0 % neg. neg. 53,1 % neg.
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,7 % 2,7 % 1,9 % 3,8 % 1,5 %
           
* hallituksen esitys          

Omat osakkeet Määrä
kpl
Osuus osakkeista Osuus äänistä  
 
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.12.2021 768 194 4,05 % 4,05 %  

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021 Osakkeet %
     
Tianta Oy 4 748 298 25,01
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,87
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,74
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34
Teleste Oyj 768 194 4,05
Wipunen Varainhallinta Oy 650 000 3,42
Mariatorp Oy 620 000 3,27
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 240 408 1,27

Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 168 94,29 5 005 274 26,36
Julkisyhteisöt 3 0,05 1 920 625 10,12
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 17 0,31 3 444 263 18,14
Yritykset 243 4,43 8 324 373 43,85
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,36 43 918 0,23
Ulkomaalaisomistus 30 0,55 247 135 1,30
         
Yhteensä 5 481 100,00 18 985 588 100,00
Joista hallintarekisteröityjä 9 0,16 575 238 3,03
         
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 631 29,76 87 693 0,46
101-500 2 194 40,03 583 160 3,07
501-1 000 731 13,34 594 294 3,13
1 001-5 000 721 13,15 1 607 589 8,47
5 001-10 000 99 1,81 690 878 3,64
10 001-50 000 77 1,40 1 608 659 8,47
50 001-100 000 7 0,13 457 152 2,41
100 001-500 000 13 0,24 2 640 505 13,91
500 001- 8 0,15 10 715 658 56,44
         
Yhteensä 5 481 100,00 18 985 588 100,00
Hallintarekisteri 9 0,16 575 238 3,03

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET                          

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
——————————   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
——————————-   * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden aikana)

Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
—————————-   * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset
—————————-   * 100
Oma pääoma

Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
————————————–
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
————————————
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma Taseen oma pääoma  
————————————
Osakkeiden kappalemäärä – omien osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Hinta/voitto suhde (P/E) Pörssikurssi vuoden lopussa
————————————
Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto Osakekohtainen osinko
————————————
Pörssikurssi vuoden lopussa

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.

Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
——————————————-
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Esa Harju, puh +358 2 2605 611.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com