TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2020: LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKETULOS LASKIVAT TILAAJAVERKKOJEN TEKNOLOGIAMURROKSEN JA COVID-19-PANDEMIAN VUOKSI, TILAUSKANTA HYVÄLLÄ TASOLLA


TELESTE OYJ   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  11.2.2021  KLO 8:30  

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2020: LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKETULOS LASKIVAT TILAAJAVERKKOJEN TEKNOLOGIAMURROKSEN JA COVID-19-PANDEMIAN VUOKSI, TILAUSKANTA HYVÄLLÄ TASOLLA

Tässä tilinpäätöskatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Vuoden 2020 neljäs vuosineljännes, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto oli 39,2 (41,6) miljoonaa euroa, laskua 5,7 %
- Oikaistu liiketulos oli 1,3 (1,8) miljoonaa euroa, laskua 27,5 %
- Liiketulos oli 1,3 (2,1) miljoonaa euroa, laskua 39,7 %
- Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,10) euroa, laskua 49,4 %
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,14 (0,05) euroa, kasvua 155,6 %
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 4,6 (7,9) miljoonaa euroa, laskua 41,2 %
- Saadut tilaukset olivat 43,2 (47,2) miljoonaa euroa, laskua 8,6 %
- Tilauskanta kauden lopussa oli 77,1 (73,2) miljoonaa euroa, kasvua 5,3 %


Tammi-joulukuu 2020, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto oli 145,0 (165,3) miljoonaa euroa, laskua 12,3 %
- Oikaistu liiketulos oli 5,1 (8,8) miljoonaa euroa, laskua 42,6 %
- Liiketulos oli 4,5 (1,9) miljoonaa euroa, kasvua 138,9 %
- Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,00) euroa
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -0,43 (-0,07) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 13,1 (4,1) miljoonaa euroa, kasvua 222,2 %
- Saadut tilaukset olivat 148,8 (167,5) miljoonaa euroa, laskua 11,1 %

Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,12 (0,10) euroa ulkona oleville osakkeille.


Näkymät vuodelle 2021

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

COVID-19-pandemia kuitenkin aiheuttaa edelleen epävarmuutta Telesten asiakkaiden ja yhtiön omaan toimintaan tilikaudella 2021.


Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailuvuodesta. Saadut tilaukset kasvoivat edellisestä neljänneksestä, mutta laskivat vertailukaudesta. Tilauskanta vuoden lopussa oli korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Päättyneen vuosineljänneksen keskeisiä teemoja olivat edelleen jatkuvan COVID-19–pandemian vaikutusten hallinta ja toiminnan johtaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa, kaapeliverkkojen teknologiamurroksen jatkuminen ja Saksan palveluliiketoiminnan divestointiprojektin loppuunsaattaminen.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat neljännen vuosineljänneksen vertailukaudesta videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, johtuen lähinnä raideliikennesegmentin asiakkaiden tilauspäätösten viivästymisestä. Tilaajaverkkotuotteiden osalta tilaukset olivat vertailukauden tasolla, mutta hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönotot asikaskunnassamme ovat viivästyneet kuten olemme aikaisemmin ennakoineet. Asiakkaiden viiveisiin vaikuttivat edelleen myös keskeisillä markkina-alueillamme voimakkaana jatkunut COVID-19-pandemia. Matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen kuluvalle vuodelle ajoitettu tilauskanta on hyvällä tasolla, mutta COVID-19–pandemia voi viivästyttää toimituksia erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liikevaihto laski vertailukaudesta tilaajaverkkotuotteissa COVID-19-pandemian seurauksena sekä operaattoreiden valmistautuessa seuraavan sukupolven (hajautettu verkkoarkkitehtuuri ja DOCSIS 4.0) verkkoratkaisuihin. Liikevaihdon laskun seurauksena Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen liiketulos laski vertailukaudesta. Operaattoriasiakkaamme ovat keskittyneet pandemian aikana kriittisen verkkoinfrastruuktuurin toiminnan ylläpitämiseen ja siirtäneet ei-välttämättömiä verkkoinvestointeja. Tilaajaverkkotuotteiden kysynnän lasku koskee koko toimialaa ja arviomme mukaan olemme säilyttäneet vahvan markkina-asemamme Euroopan markkinoilla näinä poikkeuksellisina aikoina. HFC–tuotteiden liikevaihdon laskiessa jouduimme jatkamaan kustannussäästöjä eri toiminnoissa. Kustannussäästöistä huolimatta olemme edistäneet määrätietoisesti keskeisiä tuotekehityshankkeitamme. Tavoittelemamme kasvu Pohjois-Amerikan markkinoilla hajautetun arkkitehtuurin ratkaisuilla on viivästynyt pandemian johdosta. Uskomme edelleen merkittäviin kasvumahdollisuuksiin valituilla strategisilla alueilla.

Network Services –liiketoiminta-alueen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja kannattavuus jatkui hyvällä tasolla vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kannattavuus oli hyvällä tasolla erityisesti Englannissa, Sveitsissä ja Suomessa. Kannattavuuskehitykseen vaikutti palvelutarjonnan keskittäminen tuotetarjontaamme tukevaan korkean lisäarvon palveluihin ja vastaavasti matalamman katteen projektipalveluiden karsinta. Neljänneksen aikana saatiin suunnitelmien mukaisesti päätökseen Saksassa Cableway –yhtiöiden myynti Circet Deutschland GmbH:lle. Palveluliiketoiminnan suhteellinen osuus toiminnastamme on Cableway-divestoinnin myötä pienentynyt ja palvelut täydentävät niin toiminnallisesti kuin tarjonnankin osalta tuotetarjontaamme. Näin ollen olemmekin katsoneet tarkoituksenmukaiseksi yhdistää palveluliiketoiminta osaksi teknologia- ja tuoteliiketoimintaa ja raportoimme konsernin liiketoiminnan yhtenä segmenttinä vuoden 2021 alusta alkaen.”

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi. Koronavirus ja sen torjuntatoimet aiheuttivat maailmanlaajuisesti huomattavia, ennalta-arvaamattomia haasteita, jotka vaikuttivat myös Telesten toimintaedellytyksiin. Haluankin kiittää henkilöstöämme joustavuudesta ja pitkäjänteisyydestä niin pandemian vaatimien työskentelytapamuutosten, terveydellisten varotoimien kuin kustannusäästöjenkin osalta. Mennyt vuosi toi mukanaan myös positiivista kehitystä. Jatkoimme tinkimättä ja määrätietoisesti keskeisiä tuotekehityshankkeita sekä toimintamme kehittämistä. Sopeutumalla joustavasti poikkeuksellisiin olosuhteisiin selvisimme vuodesta 2020 kohtuullisesti ja pystyimme jatkamaan tuotekehitystä ollaksemme entistä kilpailukykyisempiä markkinoiden piristyessä. Kuluvan vuoden painopisteinä ovat seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuurin tarjonnan kehittäminen, myynnin kasvattaminen Pohjois-Amerikan markkinoilla sekä  
kasvu julkisen liikenteen ja viranomaisten videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Pandemian jatkuminen aiheuttaa epävarmuutta kuluvan vuoden ennustamiseen. Arvioimme kuitenkin, että meillä on hyvät edellytykset palata kannattavan kasvun uralle.”


Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut 10-12/2020 10-12/2019 Muutos
Liikevaihto, M€ 39,2 41,6 -5,7 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 1,3 1,8 -27,5 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,3 % 4,2 %  
Liiketulos, M€ 1,3 2,1 -39,7 %
Liiketulos % 3,3 % 5,1 %  
Kauden tulos 0,9 1,6 -44,8 %
Kauden tulos, M€ 2) 2,4 0,7 +247,8 %
Tulos per osake, € 0,05 0,10 -49,4 %
Tulos per osake, € 2) 0,14 0,05 +155,6 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 4,6 7,9 -41,2 %
Saadut tilaukset, M€ 43,2 47,2 -8,6 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 43,2 (47,2) miljoonaa euroa laskien 8,6 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilaukset laskivat Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Liikevaihto laski 5,7 % ja oli 39,2 (41,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueella.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut laskivat 5,3 % ja olivat 19,9 (21,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 1,0 % ollen 12,0 (12,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 8,7 % ja olivat 4,7 (5,2) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 13,7 % ollen 2,0 (1,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos laski 27,5 % ollen 1,3 (1,8) miljoonaa euroa eli 3,3 % (4,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski 39,7 % ollen 1,3 (2,1) miljoonaa euroa eli 3,3 % (5,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Verot olivat 0,0 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,10) euroa laskien 49,3 % ja osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,14 (0,05) euroa kasvaen 155,6 %. Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 4,6 (7,9) miljoonaa euroa, laskua 41,2 % johtuen nettokäyttöpääoman muutoksista.


Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut 1-12/2020 1-12/2019 Muutos
Liikevaihto, M€ 145,0 165,3 -12,3 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 5,1 8,8 -42,6 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,5 % 5,3 %  
Liiketulos, M€ 3) 4,5 1,9 +138,9 %
Liiketulos, % 3,1 % 1,1 %  
Tilikauden tulos, M€ 2,8 -0,3  
Tilikauden tulos, M€ 2) -8,0 -1,7  
Tulos per osake, € 0,16 -0,00  
Tulos per osake, € 2) -0,43 -0,07  
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 3) 13,1 4,1 222,2 %
Nettovelkaantumisaste, % 2) 17,0 % 34,1 %  
Omavaraisuusaste, % 2) 48,8 % 49,5 %  
Saadut tilaukset, M€ 148,8 167,5 -11,1 %
Tilauskanta, M€ 77,1 73,2 +5,3 %
Henkilöstö kauden lopussa 858 867 -1,1 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien
3) Vuoden 2019 lukuihin sisältyy ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvien kulujen varaus yhteensä 6,9 miljoonaa euroa

Konsernin saadut tilaukset olivat 148,8 (167,5) miljoonaa euroa laskien 11,1 %. Tilaukset laskivat kummallakin liiketoiminta-alueella. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta 5,3 % ja oli tilikauden lopussa 77,1 (73,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 12,3 % ja oli 145,0 (165,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla liiketoiminta-alueilla.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut laskivat 13,6 % ja olivat 72,0 (83,3) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 1,9 % ja olivat 45,2 (46,0) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 7,3 % ollen 7,2 (6,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 39,7 % ollen 17,8 (29,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos laski 42,6 % ja oli 5,1 (8,8) miljoonaa euroa eli 3,5 % (5,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos laski Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen tilaajaverkkotuotteiden vertailukautta alemman liikevaihdon vuoksi ja kasvoi Network Services ‑liiketoiminta-alueella yhtiön keskittyessä korkeamman lisäarvon palveluihin. Liiketulos oli 4,5 (1,9) miljoonaa euroa kasvaen 138,9 %.

Nettorahoituskulut olivat 0,8 (0,2) miljoonaa euroa. Konsernin tuloverot olivat 0,9 (2,0) miljoonaa euroa ja laskennallinen veroaste 24,6 % (119,8 %). Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,00) euroa ja osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,43 (-0,07) euroa. Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 13,1 (4,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikuttivat liiketuloksen kasvu ja laskenut nettokäyttöpääoma. Vertailukauden liiketoiminnan rahavirtaa laski kertaluonteinen 6,9 miljoonan euron erä.


Video and Broadband Solutions loka-joulukuu 2020

1000 euroa 10-12/2020  10-12/2019 Muutos
Saadut tilaukset 37 877 41 807 -9,4 %
Liikevaihto 33 891 36 142 -6,2 %
Liiketulos 817 1 266 -35,6 %
Liiketulos-% 2,4 % 3,5 %  

Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 9,4 % ja olivat 37,9 (41,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa.

Liikevaihto laski 6,2 % ja oli 33,9 (36,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa, mutta kasvoi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Liiketulos laski 35,5 % ja oli 0,8 (1,3) miljoonaa euroa eli 2,4 % (3,5 %) liikevaihdosta. Liiketulosta laski tilaajaverkkotuotteiden vertailukautta alempi liikevaihto.

Tuotekehitysmenot olivat 2,3 (3,7) miljoonaa euroa eli 6,6 % (10,2 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,9 (1,5) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,1 (0,7) miljoonaa euroa.


Video and Broadband Solutions tammi-joulukuu 2020

1000 euroa 1-12/2020 1-12/2019 Muutos
Saadut tilaukset 128 009 143 455 -10,8 %
Liikevaihto 124 146 141 351 -12,2 %
Liiketulos 3 588 8 056 -55,5 %
Liiketulos % 2,9 % 5,7 %  

Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 10,8 % ja olivat 128,0 (143,5) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta 5,3 % ja oli 77,1 (73,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 12,2 % ja oli 124,1 (141,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa. Saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon vaikuttivat operaattoreiden odotukset hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan siirtymisestä sekä COVID-19-pandemia. Liiketulos laski 55,5 % ja oli 3,6 (8,1) miljoonaa euroa eli 2,9 % (5,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski liikevaihdon laskun vuoksi.

Tuotekehitysmenot olivat 10,8 (13,5) miljoonaa euroa eli 8,7 % (9,5 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 3,9 (4,7) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 3,4 (2,5) miljoonaa euroa.


Network Services loka-joulukuu 2020, jatkuvat toiminnot

Teleste uudisti toukokuussa 2020 strategiansa, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Uuden strategian mukaan Teleste luopui laajoista kenttäpalveluoperaatioista Saksan markkinoilla ja keskittyy jatkossa korkeamman lisäarvon palveluihin. Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta luokiteltiin IFRS 5:n (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaisesti myytävänä olevaksi ja Teleste raportoi sen standardin mukaisesti lopetettuna liiketoimintona. Myytävänä olevaksi luokiteltua liiketoimintoa ei vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen ole raportoitu Network Services –liiketoiminta-alueen luvuissa. Teleste jatkaa korkeamman lisäarvon palveluliiketoimintaa Englannissa, Sveitsissä, Suomessa, Puolassa ja Belgiassa.

1000 euroa 10-12/2020 10-12/2019 Muutos
Saadut tilaukset 5 309 5 419 -2,0 %
Liikevaihto 5 309 5 419 -2,0 %
Liiketulos 457 488 -6,3 %
Liiketulos % 8,6 % 9,0 %  

Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 2,0 % vertailukaudesta ja olivat 5,3 (5,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Belgiassa ja Sveitsissä. Liiketulos laski 6,3 % ja oli 0,5 (0,5) miljoonaa euroa eli 8,6 % (9,0 %) liikevaihdosta. Liiketulos säilyi hyvällä tasolla COVID-19-pandemian loppuvuonna aiheuttamista karanteeni- ja rajoitustoimenpiteistä huolimatta.


Network Services tammi-joulukuu 2020, jatkuvat toiminnot

1000 euroa  1-12/2020  1-12/2019 Muutos
Saadut tilaukset 20 836 23 996 -13,2 %
Liikevaihto 20 836 23 996 -13,2 %
Liiketulos 1 478 776 +90,5 %
Liiketulos % 7,1 % 3,2 %  

Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 13,2 % ja olivat 20,8 (24,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski COVID-19‑pandemian rajoitustoimenpiteiden seurauksena sekä lisäksi Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Belgiassa liikevaihdon lasku johtui tappiollisten kenttäpalveluiden tarjonnan lopettamisesta. Belgian toimintojen uudelleenjärjestelykulut on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta ainoastaan konsernitasolla. Liiketulos kasvoi 90,5 % ja oli 1,5 (0,8) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi Englannissa ja Suomessa korkeamman lisäarvon suunnittelupalveluihin keskittymisen ja kustannussopeutusten vuoksi.


Lopetetut toiminnot

IFRS 5 -standardin (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaan luokiteltujen toimintojen kauden tulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 1,5 (-0,9) miljoonaa euroa sisältäen operatiivisen toiminnan tappioiden lisäksi muutoksen arvioidussa lopullisessa kauppahinnassa +1,6 miljoonaa euroa. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat muutokset myytävien yhtiöiden nettokäyttöpääomassa ja nettoveloissa. Arvioitu myyntitappio on 6,1 miljoonaa euroa. Kaupan allekirjoittamishetkellä tiedotettu arvio oli 6-8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista tammi-joulukuun aikana oli -10,8 (-1,3) miljoonaa euroa sisältäen operatiivisen toiminnan tappioiden lisäksi arvioidun lopullisen myyntitappion 6,1 miljoonaa euroa. Lopullisen kauppahinnan arvioidaan vahvistuvan vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Teleste arvioi, että nettokäyttöpääoman ja konsernivelkojen pienentymisen seurauksena kaupan toteutumishetkellä vastaanotetusta alustavasta nettokauppahinnasta palautetaan 3,7 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Lopetettujen toimintojen varat konsernin taseessa olivat 0,0 miljoonaa euroa ja velat 0,0 miljoonaa euroa 31.12.2020. Luopumalla Saksan palveluliiketoiminnoista Teleste pyrkii varmistamaan rahoitusasemansa ja kyvyn investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin.


Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2020

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 856 (895), joista 650 (682) Video and Broadband Solutions ja 206 (213) Network Services -liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 858 (867), joista ulkomailla työskenteli 47 % (45 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 45,2 (46,0) miljoonaa euroa laskien 1,9 % vertailuvuodesta. Henkilöstökuluihin vaikuttivat henkilöstömäärän lasku, palkankorotukset, tuotekehityskulujen aktivoinnit sekä henkilöstön lomautukset, joita jouduttiin toteuttamaan COVID-19‑pandemian vuoksi huhtikuusta lähtien. Liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena henkilöstöä vähennettiin Suomessa HFC-tuotteiden valmistuksessa ja Belgiassa kenttäpalveluiden lopettamisen vuoksi. Keskimääräinen henkilöstömäärä laski 4,3 %. Henkilöstömäärä laski sekä Video and Broadband Solutions että Network Services -liiketoiminta-alueilla.


Investoinnit ja tuotekehitys tammi-joulukuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 6,6 (13,0) miljoonaa euroa eli 4,5 % (5,5 %) liikevaihdosta. Investoinneista 3,9 (4,7) miljoonaa euroa kohdistui tuotekehitykseen. IFRS 16 –standardin mukaisesti aktivoitujen vuokrasopimuksien arvo laski 3,1 miljoonaa euroa ja lopetettujen liiketoimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 2,2 miljoonaa euroa.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.


Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 13,1 (4,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikuttivat liiketuloksen kasvu ja nettokäyttöpääoman lasku. Vertailukauden liiketoiminnan rahavirtaa laski kertaluonteinen 6,9 miljoonan euron erä.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 56,0 miljoonaa euroa. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2021 ja sisältää yhden vuoden jatko-option. 6,0 miljoonan euron lainan maturiteetti on 4 vuotta ja takaisinmaksu suoritetaan tasalyhennyksin puolen vuoden välein elokuuhun 2024 mennessä. Konsernilla oli käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja katsauskauden lopussa 21,5 (20,9) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli 31.12.2020 korollista velkaa 31,0 (33,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 20,2 (8,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 48,8 % (49,5 %) ja nettovelkaantumisaste 17,0 % (34,1 %).


Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit

Telesten päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotekehitys sisältää harkittuja riskejä, joiden toteutuessa tuotekehityspanostuksien arvo voi alentua. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten pandemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo tai tulva, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Eri valtioiden asettamat tullit ja muutokset tai rajoitteet viennissä tai tuonnissa voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaisilta valuuttariskeiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä ja optioilla.

Network Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asemia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

COVID-19-pandemia aiheuttaa riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19–pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet pääosin toimintakykyisinä. Yhtiö käynnisti vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimenpiteet likviditeetin ja rahoitusaseman turvaamiseksi. COVID-19‑pandemia vaikutti negatiivisesti sekä liikevaihtoon että liiketulokseen vuoden 2020 toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Mikäli eri maiden määräämät yhteiskunnan voimakkaammat rajoitustoimenpiteet jatkuvat pidempään, arvioimme negatiivisten vaikutusten Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen olevan merkittäviä.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.


Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Marraskuussa 2020 Teleste Oyj myi Teleste Services GmbH -tytäryhtiön ja sen omistamat neljä Cableway-yhtiötä, jotka harjoittivat palveluliiketoimintaa Saksassa.


Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 31.12.2020 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 24,1 % (23,2 %) omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,51 (5,04) euroa ja korkeimmillaan 5,78 (6,80) euroa. Päätöskurssi 31.12.2020 oli 4,49 (5,34) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 863 (5 515). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 2,9 % (6,1 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2020 oli 13,8 (9,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 3,1 (1,6) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsingin teknologiatoimialaluokassa.

Teleste Oyj:n hallitus päätti 22.4.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2017-2019 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 402 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. 31.12.2020 konsernilla oli 776 419 (798 821) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,1 % (4,2 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2020 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset ovat voimassa 21.10.2021 asti.


Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät. Teleste Oyj:n hallitus päätti 23.11.2020 jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta varsinaisen yhtiökokouksen 2020 antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksettiin 3.12.2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne.

Yhtiökokouksen jälkeen 22.4.2020 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat. Yhtiökokous myös vahvisti nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi.


Raportoitavat segmentit tilikaudella 2021

Saksan palveluliiketoiminnan divestointi, yhtiön sisäinen organisaatiomuutos sekä muutokset toimivan johdon ja hallituksen raportointikäytännöissä vaikuttavat raportoitaviin segmentteihin. IFRS 8 -standardin mukaisesti on perusteltua yhdistää jäljelle jääneet Network Services –segmentissä raportoidut palveluliiketoiminnat Video and Broadband Solutions –segmentissä raportoituihin liiketoimintoihin. Liiketoimintamallin, liiketoimintojen taloudellisten ominaispiirteiden samankaltaisuuden ja hallintorakenteen vuoksi sekä tilikaudella 2020 tapahtuneiden muutoksien seurauksena Telesten raportoitava toimintasegmentti on koko konserni tilikauden 2021 alusta alkaen.


Toimintaympäristö vuonna 2021

Telesten tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa Pohjois-Amerikassa.

Tietoliikenneoperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistaliikenne on kasvanut viime vuosina 30-40 % vuodessa. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On mahdollista, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen voi kiihdyttää verkkoinvestointeja, kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Investoinnit perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamiseksi jatkuvat edelleen, mutta viime vuosia alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin ja DOCSIS 4.0 -standardin mukaisia verkkoinvestointeja. Visiona on tarjota jopa 10 Gbps yhteyksiä kotitalouksille. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista ja COVID-19-pandemia aiheuttaa vielä lisäviivettä, kun operaattoreiden kenttätestauksia joudutaan viivästyttämään. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2021 lopulla. DOCSIS 4.0 -standardin mukaiset 1,8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet on käynnistetty. Näiden tuotteiden käyttöönottoprojektit arvioimme alkavan volyymeissä vuonna 2023. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävä riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden ja -palveluiden vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden tason. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen ja teknologiamurroksen ajoittumisen aiheuttamaa epävarmuutta.

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Arvioimme joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan laskeneen vuonna 2020 COVID-19–pandemian aiheuttaman joukkoliikenteen käytön vähentymisen sekä investointien ja projektien viivästämisten vuoksi. Markkinan arvioidaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2021 lopulla, olettaen että pandemian pitkittyminen ei aiheuta uutta negatiivista markkinaliikettä. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös projektien hallinnan ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Teleste kasvatti markkinaosuuttaan videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa vuoden 2020 aikana. Arvioimme vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän  vertailuvuoden tason. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen ja projektien ajoituksen aiheuttamaa epävarmuutta.


Näkymät vuodelle 2021

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

COVID-19-pandemia kuitenkin aiheuttaa edelleen epävarmuutta Telesten asiakkaiden ja yhtiön omaan toimintaan tilikaudella 2021.

10. päivänä helmikuuta 2021

Teleste Oyj       Jukka Rinnevaara
Hallitus            Toimitusjohtaja

Telesten vuosikertomus vuodelta 2020, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen julkaistaan viikolla 9 2021. Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internet-sivuille.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR      
   10-12  10-12 Muutos %
  2020 2019  
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto 39 200 41 561 -5,7 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 673 599 12,4 %
Materiaalit ja palvelut -19 850 -20 961 -5,3 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -12 046 -12 166 -1,0 %
Poistot -1 967 -1 731 13,7 %
Liiketoiminnan muut kulut -4 734 -5 187 -8,7 %
Liikevoitto 1 274 2 114 -39,7 %
       
Rahoitustuotot 168 264 -36,4 %
Rahoituskulut -518 -529 -2,2 %
Voitto ennen veroja 924 1 848 -50,0 %
       
Tuloverot -34 -235 -85,6 %
       
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 890 1 613 -44,8 %
       
Lopetetut toiminnot      
       
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 1 512 -923  
       
TILIKAUDEN TULOS 2 402 691 247,8 %
       
Voiton/Tappion jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 2 469 965 155,9 %
Määräysvallattomille omistajille -67 -274 -75,6 %
  2 402 691 247,8 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,14 0,05 155,6 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,14 0,05 155,6 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,05 0,10 -49,4 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,05 0,10 -49,3 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,08 -0,05  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,08 -0,05  
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos 2 402 691 247,8 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti      
Muuntoero 548 432 26,8 %
Käyvän arvon rahasto 15 15 0,0 %
Kauden laaja tulos 2 965 1 138 160,6 %
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 3 043 1 426 113,4 %
Määräysvallattomille omistajille -78 -289 -73,1 %
  2 965 1 137 160,8 %
       
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  1-12/2020  1-12/2019 Muutos %
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto 144 983 165 348 -12,3 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 1 783 2 210 -19,3 %
Materiaalit ja palvelut -72 039 -83 340 -13,6 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -45 156 -46 049 -1,9 %
Poistot -7 241 -6 747 7,3 %
Liiketoiminnan muut kulut -17 814 -29 532 -39,7 %
Liikevoitto 4 516 1 890 138,9 %
       
Rahoitustuotot 836 1 036 -19,4 %
Rahoituskulut -1 670 -1 268 31,7 %
Voitto ennen veroja 3 681 1 658 122,0 %
       
Tuloverot -905 -1 987 -54,5 %
       
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 2 777 -328  
       
Lopetetut toiminnot      
       
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -10 812 -1 324  
       
TILIKAUDEN TULOS -8 035 -1 653  
       
Voiton/Tappion jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille -7 827 -1 327  
Määräysvallattomille omistajille -209 -327  
  -8 035 -1 653  
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,43 -0,07  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,43 -0,07  
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,16 0,00  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,16 0,00  
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,59 -0,07  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,59 -0,07  
       
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos -8 035 -1 653  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -606 299  
Käyvän arvon rahasto 62 19  
Kauden laaja tulos -8 579 -1 335  
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille -8 344 -1 019  
Määräysvallattomille omistajille -235 -316  
  -8 579 -1 335  

KONSERNITASE, 1000 EUR      
  31.12.2020 31.12.2019 Muutos %
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 12 816 12 907 -0,7 %
Liikearvo 30 502 30 668 -0,5 %
Aineelliset hyödykkeet 9 052 17 038 -46,9 %
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 698 645 8,2 %
Laskennallinen verosaaminen 2 203 1 924 14,5 %
PITKÄAIKAISET VARAT 55 270 63 182 -12,5 %
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 28 225 37 409 -24,5 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 28 867 40 112 -28,0 %
Tuloverosaaminen 428 683 -37,3 %
Rahat ja pankkisaamiset 20 224 8 249 145,2 %
LYHYTAIKAISET VARAT 77 745 86 452 -10,1 %
       
Myytävänä olevat varat 0 0  
       
VARAT 133 015 149 634 -11,1 %
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 %
Ylikurssirahasto 1 504 1 504 0,0 %
Muuntoerot -1 557 -1 594 -2,3 %
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 3 140 3 079 2,0 %
Kertyneet voittovarat 52 716 62 618 -15,8 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 320 206 55,3 %
OMA PÄÄOMA 63 090 72 779 -13,3 %
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 24 716 26 501 -6,7 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 832 79 957,1 %
Laskennallinen verovelka 1 518 1 603 -5,3 %
Pitkäaikaiset varaukset 119 93 27,5 %
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 27 184 28 275 -3,9 %
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Ostovelat ja muut velat 33 893 39 238 -13,6 %
Tuloverovelka 880 1 283 -31,4 %
Lyhytaikaiset varaukset 1 711 1 528 12,0 %
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 256 6 531 -4,2 %
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 42 741 48 579 -12,0 %
       
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0  
       
Velat yhteensä 69 925 76 855 -9,0 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT 133 015 149 634 -11,1 %

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos %
  2020 2019  
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto -8 035 -1 653 386,0 %
Oikaisut:      
Poistot ja arvonalentumiset 7 984 9 549 -16,4 %
Myyntivoitto/tappio lopetetuista toiminnoista 6 028 0 0,0 %
Muut tuotot ja kulut johon ei liity maksua 510 532 -4,1 %
Rahoitustuotot - ja kulut 928 286 224,6 %
Osinkotuotot 0 -4  
Verot 1 842 2 042 -9,8 %
Nettokäyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 7 882 10 388 -24,1 %
Vaihto-omaisuuden muutos -990 -4 576 -78,4 %
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -1 078 -12 039 -91,0 %
Varausten muutos 215 1 637 -86,8 %
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -993 -1 416 -29,9 %
Saadut korot ja osinkotuotot 33 1 036 -96,8 %
Maksetut verot -1 255 -1 725 -27,2 %
       
Liiketoiminnan nettorahavirta 13 071 4 057 222,2 %
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 214 -3 849 -68,4 %
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 171 475 -64,1 %
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -3 916 -4 900 -20,1 %
Investoinnit muihin sijoituksiin -77 -77 0,0 %
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 6 276 0  
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 -1 050  
Investointien nettorahavirta 1 239 -9 401  
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lainojen nostot 6 466 0  
Lainojen takaisinmaksut -3 569 -489 629,8 %
Rahoitusleasingvelkojen maksut -3 794 -4 499 -15,7 %
Maksetut osingot -1 685 -3 630 -53,6 %
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 349 0  
Rahoituksen nettorahavirta -2 232 -8 618 -74,1 %
       
Rahavarojen muutos      
Rahavarat 1.1. 8 249 22 240 -62,9 %
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -103 -28 267,7 %
Rahavarat 31.12. 20 225 8 249 145,2 %

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 31.12.2019 6 967 1 504 -1 594 62 618 3 140 -62 72 574 206 72 779
Tilikauden voitto/
tappio
      -7 827   62 -7 765 -209 -7 974
Osingon-jako       -1 821     -1 821   -1 821
Osakeperusteiset maksut       370     370   370
Muuntoerot     37 -624     -588 -27 -614
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset             0 349 349
Oma pääoma 31.12.2020 6 967 1 504 -1 557 52 716 3 140 0 62 770 319 63 090
                     

Liiketoimintasegmentit 2020, 1000 eur Video and
Broadband
Solutions
Network
Services
Lopetetut
toiminnot
Yhteensä
Ulkoinen myynti        
Palvelut 5 622 20 836 56 291 82 749
Tavaroiden myynti 118 524 0 0 118 524
Ulkoinen myynti yhteensä 124 146 20 836 56 291 201 273
Segmentin liikevoitto 3 588 1 478 -3 637 1 429
Segmenteille kohdistamaton kulu       -550
Lopetetut toiminnot       3 637
Rahoituserät       -834
Osuus osakkuusyhtiöstä       0
Tilikauden tulos ennen veroja       3 681
         
Liiketoimintasegmentit 2019, 1000 eur Video and
Broadband
Solutions
Network
Services
Lopetetut
toiminnot
Yhteensä
Ulkoinen myynti        
Palvelut 4 087 23 996 70 110 98 193
Tavaroiden myynti 137 265 0 0 137 265
Ulkoinen myynti yhteensä 141 352 23 996 70 110 235 458
Segmentin liikevoitto 8 056 776 -1 122 7 711
Segmenteille kohdistamaton kulu       -6 942
Lopetetut toiminnot       1 122
Rahoituserät       -232
Tilikauden tulos ennen veroja       1 659

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2020, 1000 eur
  Suomi Pohjoismaat Muu Eurooppa Muut Lopetetut toiminnot, Saksa Yhteensä
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 14 430 12 939 106 430 11 183 56 291 201 273
Varat 48 381 648 3 587 451 0 53 067
Investoinnit tilikaudella 3 175 103 2 354 150 807 6 588
             
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2019, 1000 eur
  Suomi Pohjoismaat Muu Eurooppa Muut Lopetetut toiminnot, Saksa Yhteensä
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 15 799 20 607 114 122 14 820 70 110 235 458
Varat 50 776 590 7 027 112 2 751 61 257
Investoinnit tilikaudella 4 632 236 2 788 685 4 640 12 981

Informaatio per kvartaali (tEUR) 10-12/20  7-9/20  4-6/20  1-3/20  10-12/19  1-12/2020  1-12/2019
Video and Broadband Solutions
Saadut tilaukset 37 877 24 656 24 978 40 498 41 807 128 009 143 455
Liikevaihto 33 891 30 590 28 462 31 203 36 142 124 146 141 351
Liiketulos 817 1 754 -191 1 208 1 269 3 588 8 056
Liiketulos % 2,4 % 5,7 % -0,7 % 3,9 % 3,5 % 2,9 % 5,7 %
Network Services
Saadut tilaukset 5 309 5 114 5 054 5 359 5 419 20 836 23 996
Liikevaihto 5 309 5 114 5 054 5 359 5 419 20 836 23 996
Liiketulos 457 469 337 215 488 1 478 776
Liiketulos % 8,6 % 9,2 % 6,7 % 4,0 % 9,0 % 7,1 % 3,2 %
Segmentit yhteensä
Saadut tilaukset 43 186 29 770 30 032 45 857 47 226 148 845 167 451
Liikevaihto 39 200 35 704 33 516 36 562 41 561 144 982 165 347
Liiketulos 1 274 2 223 146 1 423 1 757 5 066 8 832
Liiketulos % 3,3 % 6,2 % 0,4 % 3,9 % 4,2 % 3,5 % 5,3 %
Konserni yhteensä
Segmenteille kohdistamaton kulu 0 0 -550 0 356 -550 -6 942
Liiketulos 1 274 2 223 -404 1 423 2 114 4 516 1 890
Liiketulos % 3,3 % 6,2 % -1,2 % 3,9 % 5,1 % 3,1 % 1,1 %

Liikevaihto lajeittain, jatkuvat toiminnot 10-12/20  7-9/20 4-6/20 1-3/20 10-12/19 1-12/2020 1-12/2019
Tavaroiden myynti 29 116 32 679 26 514 30 215 35 790 118 524 137 265
Palvelut 10 084 3 025 7 002 6 347 5 771 26 458 28 083
Yhteensä 39 200 35 704 33 516 36 562 41 561 144 982 165 348
 
Tilauskanta              
Tuhatta euroa 12/20 9/20 6/20 3/20 12/19    
VBS tilauskanta kauden lopussa 77 086 73 100 79 033 82 558 73 223    

Vakuudet ja vastuut, 1000 eur 2020 2019 Muutos %
Leasingvuokravastuut 921 886 4,0 %
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo 18 515 21 146 -12,4 %
Termiinisopimusten käypä arvo -473 -48 891,5 %
Koronvaihtosopimukset 0 10 000 -100,0 %
Koronvaihtosopimusten käypä arvo 0 -65 -100,0 %
Takaukset 11 055 2 197 403,2 %
       
Henkilöstö tilikauden lopussa 2020 2019 Muutos %
Tuotekehitys 202 214 -5,6 %
Tuotanto ja palvelut 433 871 -50,3 %
Myynti ja markkinointi 134 139 -3,6 %
Hallinto 88 106 -16,7 %
Yhteensä 858 1 330 -35,5 %

TUNNUSLUVUT IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Tuloslaskelma ja tase: 2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, Meur 145,0 235,5 250,3 234,6 259,5
Muutos % -38,4 % -5,9 % 6,7 % -9,6 % 4,8 %
Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus, % 92,8 % 0,0 % 93,9 % 94,3 % 93,3 %
Liiketulos, Meur 4,5 0,8 9,7 -7,5 15,6
% liikevaihdosta 3,1 % 0,3 % 3,9 % -3,2 % 6,0 %
Tulos rahoituserien jälkeen, Meur 3,7 0,4 9,1 -8,5 14,8
% liikevaihdosta 2,5 % 0,2 % 3,6 % -3,6 % 5,7 %
Tulos ennen veroja, Meur 3,7 0,4 9,1 -8,5 14,8
% liikevaihdosta 2,5 % 0,2 % 3,6 % -3,6 % 5,7 %
Tilikauden tulos, Meur -8,0 -1,7 6,8 -9,1 11,8
% liikevaihdosta -5,5 % -0,7 % 2,7 % -3,9 % 4,6 %
Tuotekehitysmenot, Meur 10,8 13,5 12,5 12,1 11,1
% liikevaihdosta 7,4 % 5,7 % 5,0 % 5,1 % 4,3 %
Investoinnit, Meur 6,6 13,0 7,0 7,5 5,5
% liikevaihdosta 4,5 % 5,5 % 2,8 % 3,2 % 2,1 %
Korollinen vieras pääoma, Meur 31,0 33,0 26,8 33,2 30,6
Oma pääoma, Meur 63,1 72,8 77,2 71,4 84,4
Taseen loppusumma, Meur 133,0 149,6 159,0 153,5 162,1
           
Henkilöstö ja tilauskanta:          
Henkilöstö keskimäärin 856 1 363 1 393 1 492 1 514
Tilauskanta, Meur 77,1 73,2 71,0 57,4 26,9
Saadut tilaukset, Meur 148,8 237,6 264,0 262,9 244,3
           
Tunnusluvut:          
Oman pääoman tuotto-% -11,8 % -2,2 % 9,2 % -11,7 % 14,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% -4,5 % 1,6 % 9,3 % -6,6 % 14,8 %
Omavaraisuusaste % 48,8 % 49,5 % 51,7 % 48,3 % 52,5 %
Nettovelkaantumisaste % 17,0 % 34,1 % 5,9 % 16,8 % 25,0 %
Osakekohtainen tulos, eur -0,43 -0,07 0,38 -0,50 0,65
Osakekohtainen tulos laimennettuna, eur -0,43 -0,07 0,38 -0,50 0,65
Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,46 4,00 4,25 3,94 4,66
           
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 5 066 8 832 9 721 -7 549 15 635
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR -0,06 0,31 0,38 -0,50 0,65
           
SILTALASKELMA          
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 4 516 1 890 9 721 -7 549 15 635
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 6 942 0 0 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 550        
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 5 066 8 832 9 721 -7 549 15 635
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -7 827 -1 327 6 975 -9 106 11820
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 204 18 181 18 122 18 202 18 169
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,43 -0,07 0,38 -0,50 0,65
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -7 827 -1 327 6 975 -9 106 11 820
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 6 942 0 0 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 550 0 0 0 0
Myyntitappio lopetetuista toiminnoista 6 106 0 0 0 0
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 204 18 181 18 122 18 202 18 169
Oikaistu osakekohtainen tulos -0,06 0,31 0,38 -0,50 0,65
           
Telesten osake:          
Ylin vaihtokurssi, eur 5,78 6,80 7,58 9,62 10,24
Alin vaihtokurssi, eur 3,51 5,04 5,12 6,51 7,29
Tilikauden päätöskurssi, eur 4,49 5,34 5,26 6,68 8,86
Tilikauden keskikurssi, eur 4,40 5,72 6,72 8,19 8,69
Hinta/voitto suhde (P/E) -10,4 -73,2 13,8 -13,3 13,6
Osakekannan markkina-arvo, Meur 85,2 101,4 99,9 126,8 160,6
Pörssivaihto, Meur 13,8 9,2 13,3 16,8 30,6
Pörssivaihto, miljoonaa kappaletta 3,1 1,6 2,0 2,0 3,5
Pörssivaihto, % osakekannasta 16,5 % 8,5 % 10,4 % 10,8 % 18,5 %
Tilikauden osakkeiden keskiarvo , kpl 18 985 588 18 985 588 18 985 588 18 985 588 18 985 588
Tilikauden lopun osakkeiden määrä, kpl 18 985 588 18 985 588 18 985 588 18 985 588 18 985 588
           
Tilikauden osakkeiden keskiarvo laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18 220 370 18 181 177 18 168 088 18 202 396 18 169 002
Tilikauden lopun osakkeiden määrä laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18 218 503 18 207 708 18 155 300 18 172 350 18 216 369
Osingonjako, Meur 2,2 1,8 3,6 1,8 4,5
Osakekohtainen osinko, eur                                                              0,12* 0,10 0,20 0,10 0,25
Osinko tuloksesta, % neg. neg. 53,1 % neg. 38,3 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,7 % 1,9 % 3,8 % 1,5 % 2,8 %
           
* hallituksen esitys          

Omat osakkeet Määrä Osuus osakkeista Osuus äänistä
  kpl    
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.12.2020 776 419 4,09 % 4,09 %

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2020 Osakkeet % osakkeista
     
Tianta Oy 4 570 760 24,07
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 684 380 8,87
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,74
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34
Teleste Oyj 776 419 4,09
Mariatorp Oy 550 000 2,90
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63
Wipunen varainhallinta Oy 450 000 2,37
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 240 408 1,27

Osakkeenomistajat sektorin mukaan 31.12.2020 Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 516 94,08 5 228 443 27,54
Julkisyhteisöt 3 0,05 1 920 625 10,12
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 22 0,38 3 701 889 19,50
Yritykset 272 4,64 8 027 970 42,28
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,34 43 918 0,23
Ulkomaalaisomistus 30 0,51 62 743 0,33
         
Yhteensä 5 863 100,00 18 985 588 100,00
Joista hallintarekisteröityjä 10 0,17 483 657 2,55

Osakemäärä 31.12.2020 Omistajien määrä % osakkeenomistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 672 28,52 94 186 0,50
101-500 2 361 40,27 638 124 3,36
501-1 000 829 14,14 665 133 3,50
1 001-5 000 792 13,51 1 763 420 9,29
5 001-10 000 98 1,67 685 069 3,61
10 001-50 000 82 1,40 1 691 823 8,91
50001-100000 7 0,12 476 961 2,51
100 001-500 000 15 0,26 3 144 047 16,56
500 001- 7 0,12 9 826 825 51,76
         
Yhteensä 5 863 100,00 18 985 588 100,00
Hallintarekisteri 10 0,17 483 657 2,55

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET                          

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------   * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.
Kauden aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------   * 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------   * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma pääoma Taseen oma pääoma  
------------------------------------
Osakkeiden kappalemäärä - omien osakkeiden määrä tilikauden lopussa
Hinta/voitto suhde (P/E) Pörssikurssi vuoden lopussa
------------------------------------
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto Osakekohtainen osinko
------------------------------------
Pörssikurssi vuoden lopussa

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite