Megatrendit ohjaavat strategiatyötä

Telesten toimintaa ohjaavat mega­trendit ovat tunnistettavissa ihmisten jokapäiväisestä elämästä.

Telesten strategia pyrkii vastaamaan globaaleihin ja pitkäkestoisiin kehityssuuntiin eli erilaisiin megatrendeihin. Niistä merkittävimmät Telesten toimintaan vaikuttavat digitalisaatio, teknologian nopea kehitys, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja globalisaatio. Megatrendit koskettavat meidän jokaisen arkipäivää. Ne tukevat Telesten tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvua, mutta samaan aikaan markkinoilla on epävarmuustekijöitä, jotka saattavat heikentää kysyntää tai Telesten kilpailukykyä. Vuosittain päivitettävä strategia huomioi sekä megatrendien suomat mahdollisuudet että uhkakuvat.

Digitalisaatio voimistuu

Digitalisaatiolla ja teknologioiden nopeutuvalla kehityksellä on merkittävä rooli tulevaisuuden maailmassa. Internetin merkitys korostuu päivä päivältä. Ihmisten tarpeet ja laatuvaatimukset kasvavat ja käyttötavat muuttuvat. Videokuva ja sähköinen tiedonsiirto lisääntyvät ja valtaavat uusia alueita. Merkittävin osa internetissä julkaistusta sisällöstä onkin jo videon muodossa. Muutos edellyttää operaattoreilta investointeja yhä tehokkaampiin ja laadukkaampiin laajakaistaverkkoihin sekä niiden toiminnan varmistamiseen joka hetki. Edistykselliset verkot mahdollistavat myös operaattoreille entistä laajemman palvelutarjonnan.

Teknologian kehitys etenee nopeasti

Teknologian kehitys muokkaa maailmaa yhä nopeammin ja laajemmin, ja myös videon- ja tiedonsiirtoteknologioiden kehitys jatkuu nopeana. Uudet teknologiat, kuten 5G-mobiiliteknologia ja valokuitu- ja koaksikaapeliverkon hajautettu arkkitehtuuri, mahdollistavat paremman käyttökokemuksen ja verkon rakentamisen uudella tavalla. Verkkoihin lisätään älykästä teknologiaa, joka tehostaa kapasiteetin käyttöä ja parantaa käyttäjän kokemaa laatua. Älykkyys siirtyykin verkossa lähemmäs käyttäjää. 
Myös verkossa olevien päätelaitteiden määrä kasvaa ja niiden käyttötarkoitukset monipuolistuvat niin sanotun esineiden internetin yleistyessä. Kun esimerkiksi kodin elektroniikka, teollisuuden tuotantolaitteet ja hoitokotien seurantajärjestelmät liitetään verkkoon, ne keräävät ja tuottavat valtavan määrän tietoa, mikä taas nostaa verkon laatuvaatimuksia entisestään. Laitteet myös keskustelevat keskenään ja käyttäjien kanssa. Interaktiivisuus synnyttääkin uudenlaisia liiketoimintoja ja ansaintalogiikoita.

Kaupungistuminen nopeutuu

Kaupungistumisella on jo pitkä historia, mutta nyt sen vauhti on nopeutunut. Yhä tiiviimmät kaupunkiympäristöt lisäävät liikennemääriä ja voivat vahvistaa yksilökeskeisyyden tuomaa turvattomuuden tunnetta. Uudet kaupunkiympäristöt edellyttävät julkisen liikenteen kehittämistä ja turvallisuuden takaamista erityisesti yleisillä paikoilla. Julkinen liikenne pienentää osaltaan liikenteen päästöjä ja auttaa siten hidastamaan ilmastonmuutosta. Kaupungistuminen ja globalisaatio lisäävät myös erilaisia häiriötekijöitä, mikä vahvistaa valvonnan tarvetta. Erilaisten uhkien ja tarpeiden lisääntyessä yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa siirrytäänkin valvonnasta kohti tilanteenhallintaa.

Globalisaatio muuttaa markkinaa

Globalisaatio eli maailmanlaajuinen verkostoituminen lisää erilaisten toimijoiden keskinäistä riippuvuutta ja kehityssuuntien keskinäistä vaikutusta. Yrityssektorilla globalisaatio on jo pitkään vahvistanut kansainvälistä kilpailua markkinoista ja tuotannontekijöistä, mikä näkyy tehokkuusvaatimusten jatkuvana kasvuna. Kehityssuunta suosii usein suurempia yrityskokoja. Talouspolitiikassa on merkille pantavaa alueellisten valtasuhteiden muutos. Vanhat vahvat markkinat, kuten Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, tasaantuvat Aasian ja sieltä tulevien yritysten noustessa. Globalisaatiota on tukenut pitkään vallalla ollut pyrkimys poistaa kaupan esteitä. Toisaalta viimeaikainen kehitys on ollut päinvastaista ja osoittanut protektionismin kasvua. 

 

Päivitetty 15.3.2019