Toimitusjohtajan katsaus

  • Teleste Jukka Rinnevaara
     Teleste Jukka Rinnevaara
Koronaviruksen aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista huolimatta vuosi 2020 toi mukanaan paljon positiivista kehitystä. Jatkoimme tinkimättä ja määrätietoisesti keskeisiä tuotekehityshankkeita sekä toimintamme kehitystä. Sopeutumalla joustavasti poikkeuksellisiin olosuhteisiin selvisimme vuodesta 2020 kokonaisuudessaan hyvin. Jatkuvan kehitystyön myötä tulemmekin olemaan entistä kilpailukykyisempiä markkinoiden piristyessä.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran yhtiökokousesitys.

 

Odottamattomista haasteista kestävään kasvuun

Vuotta 2020 on mahdotonta tarkastella laaja-alaisesti asettamatta sitä koronaviruspandemian kehykseen. Virus ja sen torjuntatoimet aiheuttivat maailmanlaajuisesti huomattavia, ennalta-arvaamattomia haasteita, jotka vaikuttivat vahvasti myös liike-elämän toimintaedellytyksiin. Telesten osalta koronaviruksen vaikutukset alkoivat realisoitua maaliskuussa, kun useat maat käynnistivät torjuntatoimenpiteitä virusta vastaan. Niiden seurauksena operaattorit rajasivat tai keskeyttivät laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista joutui sulkemaan tehtaitaan ja viivästyttämään projektejaan. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen pysyivät kuitenkin rajattuina, eivätkä virus tai sen torjuntatoimet vaikuttaneet ratkaisevasti omaan toimituskykyymme. 

Pandemia hidasti myös käynnissä olevaa laajakaistaverkkojen teknologiamurrosta ja hajautetun verkkoarkkitehtuurin läpimurtoa, ja saamiemme tilausten määrä, liikevaihtomme ja liiketuloksemme laskivat. Tilauskanta ja liiketoiminnan rahavirta jatkoivat kuitenkin kasvuaan. Kasvukehityksemme, toimituskykymme ja likviditeettimme turvaamiseksi teimme sopeuttamistoimia, jotka johtivat muun muassa työaikaa lyhentämällä toteutettuihin lomautuksiin. Sopeuttamistoimet tuottivat välttämättömiä kustannussäästöjä, mutta vertailukauden kannattavuudesta jäätiin jälkeen.  

UUSI STRATEGIA OHJAA KANNATTAVAA KASVUA

Julkistimme toukokuussa uudistetun strategian, jonka myötä keskitymme entistä vahvemmin teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Uuden strategian ohjaamana kykenemme vastaamaan globaalien trendien luomiin tarpeisiin entistä tehokkaammin ja vahvistamaan markkina-asemaamme.

Strategian uusi suunta konkretisoitui vuoden 2020 aikana muun muassa Saksan kenttäpalveluoperaatioista luopumisena ja Cableway-yhtiöiden myymisenä Circet Deutschland GmbH:lle. Marraskuussa loppuun saatettu kauppa paransi Telesten rahoitusasemaa ja kykyä investoida strategian mukaisiin teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin. 

MÄÄRÄTIETOISESTI KOHTA PIRISTYVIÄ MARKKINOITA

Koronaviruspandemia aiheutti huomattavia haasteita yhteiskunnan toiminnalle ja muun muassa julkisen liikenteen operaattoreille. Tästä huolimatta matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen tilauskertymämme säilyi vakaana ja vahvistimme markkinaosuuttamme. Solmimme vuoden aikana useita merkittäviä toimitussopimuksia eurooppalaisten raideliikennetoimijoiden kanssa. Sopimusten myötä Telesten informaatio- ja valvontajärjestelmät tulevat parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Euroopan keskeisillä julkisen liikenteen reiteillä. Vuoden aikana otettiin myös käyttöön Helsingin kaupungin liikennelaitokselle toimittamamme uudenlainen S-AWARE®-tilannekuvajärjestelmä, joka hyödyntää lukuisista eri alijärjestelmistä saatavaa reaaliaikaista dataa ja auttaa tekemään joukkoliikenteestä entistä sujuvampaa ja turvallisempaa. 
 
Pandemian hillitsemiseksi eri puolilla maailmaa käyttöönotetut rajoitukset johtivat etätyön ja sen myötä kotitalouksien dataliikenteen huomattavaan lisääntymiseen. Tämän johdosta operaattorit keskittyivät olemassa olevien verkkojen toiminnan turvaamiseen uusien investointien sijaan ja myös siirtyminen hajautettuihin verkkoarkkitehtuureihin viivästyi. Näemme teknologiamurroksen kuitenkin olevan tulossa ja odotamme sen kasvattavan tilaajaverkkotuotteidemme kysyntää lähivuosien aikana. Olemme tehneet asiakkaittemme kanssa jatkuvaa kehitystyötä sekä laboratorio-olosuhteissa että kenttätesteissä ja olemme valmiita, kun investoinnit hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin käynnistyvät.  

Vuoden aikana jatkoimme määrätietoista panostamista liiketoimintamme laajentamiseen Pohjois-Amerikan markkinoille. Hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönoton myötä mahdollisuutemme menestyä Pohjois-Amerikassa tulevat olemaan hyvät, ja odotuksemme Telesten menestymisestä markkinoilla ovat positiiviset. Luonnollisesti pandemian vaikea tilanne USA:ssa viivästyttää uusien teknologiainvestointien käynnistymistä.  

Network Services -liiketoiminta-alueemme tilaukset ja liikevaihto laskivat jatkuvien liiketoimintojen osalta, mutta liiketulos kasvoi korkeamman lisäarvon suunnittelupalveluihin keskittymisen ja kustannussopeutusten vuoksi. Englanti, Sveitsi, Puola, Belgia ja Suomi olivat toimintamme kannalta keskeiset markkinat, joissa jatkoimme palveluliiketoiminnan määrätietoista kehittämistä. 

TUNNUSTETTUA VASTUULLISUUTTA

Meillä Telestellä tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalle ja ihmisille lisäarvoa: tuotteidemme ja palveluidemme kautta rakennamme ja ylläpidämme yhteiskunnan keskeisiä ja kriittisiä toimintoja ja teemme arjesta älykästä, turvallista ja sujuvaa. Koronaviruksen värittämän vuoden aikana kaikki nämä missiomme mukaiset tavoitteet ovat nousseet entistäkin merkityksellisemmiksi.  

Vuoden mittaan saimme toiminnastamme myös arvokkaita tunnustuksia niin teknologian kuin toimintatapojemmekin osalta: vuoden 2020 Broadband Technology Report nimesi Diamond Technology Reviews -arviossaan Telesten älykkään ACE8-verkkolaitteen yhdeksi alan parhaista, ja yksi maailman luotetuimmista liiketoiminnan vastuullisuusarvioijista, EcoVadis, myönsi Telestelle hopeisen yhteiskuntavastuuluokituksen.  

Vaikka vuosi oli haastava, emme tinkineet tulevaisuusorientoituneesta kehitystyöstä. Jatkuvan kehitystyön ansiosta olemme luotettava partneri, jolla on vahvat edellytykset jatkaa tarjonnan kehittämistä vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Arjessa olemme panostaneet virtuaaliseen kanssakäymiseen ja kyenneet toimimaan muuttuneessa kommunikaatioympäristössä luottamuksellisesti, asiakkaidemme tarpeet ymmärtäen. 

Koronavirustilanteesta johtuen jouduimme tekemään myös työntekijöidemme sopeutumiskykyä koettelevia toimenpiteitä. Osaava, omistautunut ja innostunut henkilöstömme on toiminut kiitettävästi ja selviytynyt nopeassakin tahdissa toteutuneista arjen muutoksista erinomaisesti. 

TAVOITTEENA PALUU KASVU-URALLE

Pandemian varjosta huolimatta uskomme vuoden 2021 olevan kulunutta vuotta valoisampi. Laajamittaisten koronavirusrokotusten alettua liike-elämän toimintaedellytykset paranevat, ja voimme odottaa paluuta kestävälle kasvu-uralle. On odotettavissa, että hajautetun verkkoarkkitehtuurin läpimurto käynnistyy vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja myös matkustajainformaatio- ja videovalvontaratkaisujen osalta kasvun mahdollisuudet ovat lupaavat. 

On kuitenkin selvää, että ainakin vuoden 2021 ensimmäinen puolisko tullaan elämään edelleen koronaviruksen määrittämissä kehyksissä, ja ennusteiden mukaan on mahdollista, että vastaavia poikkeustilanteita voi syntyä myös tulevaisuudessa. Koettelemuksista tuleekin oppia vastaisuuden varalle. Siksi jatkamme Telesten liiketoiminnan rakentamista – uuden strategiamme mukaisesti – yhä kestävämpään suuntaan. 

Kiitän kaikkia telesteläisiä hyvästä työstä – arvostan suuresti osaamistanne, periksiantamattomuuttanne ja sopeutumistanne haastavissa olosuhteissa. Asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme kiitän luottamuksesta Telesteä kohtaan ja Telesten hallitusta kiitän saamastamme tuesta.  

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

 

Lähde: Telesten vuoden 2020 vuosikertomus, sivut 5-7